Ванил муххал ххуллул даву язи дургьуну дур

Ванил муххал ххуллул даву язи дургьуну дур

 

Вай гьантрай МахIачкъалаллал муххал ххуллул транспортрал идаралул охраналий зий зувинниха лирчусса шинну дурсса, Цалчинмур ЦIувкIратусса МахIаммадрамазаннул душ, Агъаева Шамсиятлун дуллунни «100 лет Ведомственной охране ЖДТ РФ» тIисса медаль.

Шамсият Агъаева даврий

Ва 1981-ку шиная шийнмай зий бур муххал ххуллул даврий. Шамсиятлул цилва бувсмунийн бувну, школалий дуклакийнива ванин муххал ххуллийсса даву ххуй дизайсса диркIун дур. Школа къуртал бувайхту, лавгун бур зун. «Инсантал аьркиннийн ххилаххисса даву дур муххал ххуллул даву. Мюнпатрансса, аьрххилий увкманацIун кабакьу буллалисса. Ттун ва ххуй­сса давриву чIиви-хъунсса бутIа бишин ччан бивкIуна, язи дургьуссия ва даву. ХIалли-хIаллих тIий, унгу-унгуну даврихух лавгунав, яла кьува-кьувтIунав», – дакIнийн бутлай бур Шамсият. Яла Орджоникидзе шагьрулий Муххал ххуллул пишакартал хIадур байсса техникумгу къуртал бувну, личIи-личIисса давурттай зий бивкIун бур. 2002-ку шиная шийнмай хIакьинусса кьининийн зий бур ведомственная охраналий. «ТIайламур бусан, ттун ттунмавагу хавар бакъассия медаль дулунтIий бушиву, кIюрххилва хъуними бувкIун, медальгу дуллуну, барча бунна. Ттун тIааьнну бур, гьай-гьай, ттулва даврин укун лахъсса кьимат бищаву», – тIий бур Шамсият. АрхIал зузимирив бур Шамсиятлул буниялттунгу хIалал дурсса наградар, уттинингу бахшиширттан ва хIурматрал лишаннан лайкь хьусса инсанни, цилла даву ххуйну кIулсса бушивруцIун, жяматийсса иширттавухгу чялишну хIала буххайссар, коллективравугу бавкьусса, цуманан ци кумаг буван хъинавав тIисса инсанни тIий. Ххишала бакъа тIааьнну бия ттунгу ттулва шяравудушния коллективрал рязисса, цIарду дуллалисса ихтилатирттах вичIилий. Бусанна Шамсият ЦIувкIравсса чIаххувчувнал, Исрапиллул, кулпат бушивугу. Исрапилгу пенсиялийн укканнин личIи-личIисса давурттай зий уссия муххал ххуллий: жагь охраналул кьюкьлул хъунаману, жагьгу цайми давурттай. Исрапиллул ва Шамсиятлул, лайкьсса тарбия дуллуну, чивун буккан бувну бур арс ва душ. Шамсият барча буллалисса кIанттай, оьрмулул агьаммур цир тIисса суалданухун жаваб дуллай, ванил увкунни: ца кьариртун ца кIицI лаган къахьунссар, давугу, кулпатгу, гъанциригу оьрмулуву агьамссар, ва чара бакъа рахIму-цIими, инсаншиву ххину къуццу тIутIавур увкунни.
ДакIнийхтуну барча дуллай буру Шамсиятлул лайкь дурсса наградагу, Хъаннил байрангу. ЦIуллушиву дулуннав уттиния тинмайгу муххал ххуллий аьрххилий увкманан кабакьу буллан.

Лас Исрапиллущал

 

 

Аватар

Патимат Рамазанова

Заслуженный работник культуры РД

Читайте также: