Ккуллал райондалий 1700 инсаннал бувну бур ххалаххи

Ккуллал райондалий 1700 инсаннал бувну бур ххалаххи


Ккуллал райондалий вакцина бувсса хъанай ур 1700 инсан. Вайгу хъанай бур, вакцина буван ккаккан увсса 5569 инсан хIисав увну, 31%, 24%. Вакцина буваншиврул тIайланма райондалул азарханалийнгу бучIан хьунтIиссар, «Госуслуги» порталданийхчIингу запись дуван хьунтIиссар. КIани-кIанттурдай вакцинартту буллай заназисса бригадарттугу буссар. Райондалун вакцинартту буллай байбивхьуния мукьах личIи бувну бур вакциналул 5 450 доза. Бур «ЭпиВакКорона», «Спутник V» и «Спутник Лайт» вакцинартту.
Дунияллийцири хIакинтал-аьлимтал хIакьинусса кьини коронавирусран ххуллу кьукьинсса чаран так вакцина бавур тIий бур. Вай гьантрай Аьрасатнал Минздраврал коронавирус къадиянсса прививка ларсунни профилактикалул прививкарттал сияхIрайнгу.

Аватар

Патимат Рамазанова

Заслуженный работник культуры РД

Читайте также: