ОьрчIру бусса кулпатирттахасса аякьа

ОьрчIру бусса кулпатирттахасса аякьа

ДР-лул ЗахIматрал ва социал лябуккулул министерствалул биялалийсса агьалинаха аякьа дуллалисса идарарттай «Демография» миллатирттал проектрал лагрулий байбивхьуну бур цIуну дунияллийн бувксса, ягу нину-ппушиву дан кулпатирттавун бувцсса оьрчIансса пособияртту буллай. Кулпатраву цалчин був­сса оьрчIан шанна шин хьуннин гьарца зуруй дулун ккаккан дурну дур 10757 къуруш.

Республикалий «Демография» проект иширайну зузи дурния шиннай пособие ласлай бур 42 350 кулпат. 2021 шиная шинмай пособие лавсун бур цалчинсса оьрчIру бувсса 6213 жагьилсса ниттил.
Масалдаран, хIакьинусса кьини Гергебеллал райондалий оьрчIру бувсса, ягу нину-ппушиву дан аякьалийн бувцсса 66 кулпатрал ласлай бур ялув кIицI лавгсса пособие. Райондалул агьалинаха социал аякьа даврил идаралул зузалтрал бусаврийн бувну, шиная шинайн чIяву хъанай бур ва пособие ласласисса шанна шинавун бияннинсса оьрчIру бусса кулпатирттал сияхI.
Шиккува кIицI лаган, «Демография» миллатирттал проектрал лагрулий буллалисса пособие бур 2024 шинайн бияннинсса.
Пособияртту бишинсса аьрзарду кьамул буллалиссар кулпатраву цалчинсса оьрчI бувну шин ва дачIи хьуннин.
Аьрза кьамул бувния шинмай пособияртту буллалиссар ца шинайсса, шин ларгун махъ ялагу аьрзарду цIуницIакул булун аьркинссар. Нажагьлий пособие ласунсса аьрза ряхва зурува махъ буллуну бухьурчан, му инсантуран дачIи шинайсса арцу къадагьлагьиссар.
Ялув кIицI лавгсса пособияртту ласлансса аьрзарду булун бюхъайссар соцзащиталул идарттайн ва МФЦ-лийхчIин.

Имара Саидова

Журналист, обозреватель. Освещает культурные собыия в Лакском и Новолакском районах.

Читайте также: