Насруллийсса назмурду

Насруллийсса назмурду

Юбилейран хасну

Рамазан Рамазанов

Лахънийн

ЧIалай буривкьай вин: барачат кунма гъили буллай, баргъ бакIуха бувккунни…
ОьвтIий бурвав кIа жуйнма бюхттулнийн лахъан, дяркъу щинал щаращул иттав буруган?
Жухва мюхтажну бухьунссар щаращул аьраттал щатIив…
Ялугьлай духьунссар чIирунна­тIутIив…
Щаращул симангу бургъил тIинттаву, духьунссар вил дакIнил хавардах мякьну…
Бачу лахъаннуча дакIнил оьвтIинийн, вай жула пикрирду паракьат шайнийн…
Бачу, ттул ка дугьи…

Интнил асар

Интнил хансса хаварду буслай, къурух дюхлу лехлай дур.
Хъа щуний ссувхIат хьуну, тяхъашивугу личIай.
ЦIулаглайсса къюллугу къудурну къавтIунтIиссар.
Жалиндалул хъюлчайгу мурхьирдан лахьхьинтIиссар.
Ва ссувхIатрал щев-гьагу дюхлулул дакIнийхтунуссар.
Укку инагу къурув нихъри бавчIаннин къавтIун…
ДакIнивун буххантIиссар барачат интнил асар.

Интнил ссайгъат

Ссавур дакъасса кунма, ссавний лахълай бур маркIачIан цIуртти.
Ургу лагма, я щайний чIалай дур интнил лишан.
МикIирал къатгу дарссуну, къявхъа тIий бур щаращи.
Ва интнил мушттуллугъран тяхъану хъяй дур ратIру.
Хъамариртсса къавтIаврил увинтру дуллай бур марчгу.
НакI зурул гьавалува дакъа хьуну дякъил къюву, хIайран хьунсса хияллу хIасул бунни дакIниву.
Вана оьрму цIулаглай, цIайгума цIуну чIалай.
ЦIубарзгу зунттул мицIлий зиярат кунма чIалай.
Кьамул бав дакIнийхтуну ва интнил шадсса ссувхIат.
ЛачIунссар мюрш гъаралгу чIюлу дуван ва гьайбат…

ЧIу бусрав ттул чIаракIлуй

МаркIачIаннай дуккайсса чIу бусрав ттул чIаракIлуй, хIакьину паракьатсса цаннакьай, вил чIу бюхъивуй?
Мурхьирдал къяртраву чIуллай, ина оьвтIун диркIукун, бувчIайхха ттун дус усса ттух ялугьлай, на бухханнин багъравун…
На чIавахьулу тIитIав, вил чIу къабавну буна, лахъну оьвтIий, оьвтIий бура: –ХIакьину цири вин хьусса?
Дусная хавар бакъа пашманшиврул цIу лахълай дур.
МаркIачIаннай дуккайсса чIу бусрав ттул чIаракIлуй, лажинни ттун дусная хавар баян къабаннав?…

Лайсал гъаралу

ЧIу бакъа кьинибархан лачIлай дур лайсал гъарал…
Бюхлай бур бюхттул зунттан интнил бусравсса хавар.
Ттуруллул махьлияту кIунтIатIи мюрщи кIунтIру ххаллилсса махъру хханссар, марцI дуллай дакIнил тагьар.
Щюллишиву пар-пар тIий чIалай ду­ссар аьрщарай, ттуруллуха буруглай баргъгу, ишанну дуллай…
ЦIуларгун чIалай дур лагма щалла тIабиаьт, къудурну ша ласлай бур интнил шадсса гьинта.

Къурув

Шайссарив хъама ритан хъугу, хъунил марщагу, жува зурун къачIалан лабивтсса лачIал марссагу?
Ина ттуя начлилну яру бияв лабитлай, барзгу ттуруллуха личлай, вил иттав буруган ччай…
ЧIаравсса чIири ратIгу дия лахъну экьинай, жула махъру щинчIав къабаян цила чIуниву лабитлай, бяххан буллай…
МаркIачIан чIуяй дюхлу дия вил чIарах дуклай, вил начлилсса пикрирду аьч буван хIарачатрай…
Ина иттав бурувгунав, къургу паракьат хьуна, утти дакIнийн бутларча, ина вих къахьунссара…

ГъайтIала

Ххяххабургъил тIинтту лагьнийн дияннин гъайтIалал къурнил ца ххячча гъайкунни.
Уртту-тIутIул чIапIай цIай бухлаганнин хьхьем уксса гьухъ ганал чурххайх дирчунни.
Аьрщарал кьанкь дусса дюхлулсса марчгу гъайтIалал пикрирду тяхъа буллай бур.
Ххирассар аьрщаран захIмат ва инсан.
Ссуттил хъахъи къурду, бувцIусса чIаллу – варихха гъайтIалал балайгу, махъгу.

Аьрщи

КIукIлушиву, кIушиву гъай увкусса аьрщарал.
Бувзшиву, аьгъушиву, бакъухърал гурга хханссар, ниттил арснан шавхьсса хамил ччатIуха лащай.
Ца ккукку ацIва хьуну аьрщарал оьрму шад бай.
Га шадлугърал зузалан захIматгу бусрав бувай.
Инт щюллину, ссут хъахъину оьрму най бур дирину.
Укун ва аьрщи далжайсса захIматрихха хъинбала.

Зана къавхьунна

Хъяхъувча ттуй мухлукь, хъяхъувча аьрщи, нажагь на бугьарча бигьасса аьрххи.
Хъяхъувча ттуй мухлукь, хъяхъувча аьрщи, пикри паракьатну дутарча кьини.
Увксса ххуллия зана къахьунна, мурадрайн ияннин оьрму гьарчагу…
Зана къахьунна..

Ларгунни шин

Ларгунни уттигу ца бусравсса шин, хъиннура кIу дурну пикрирдал цилци
Кьадитлай оьрмулий абадлий ххар­ссив, лахъину инсаннал ххарххив ларсунни.
Ва шиналгу хьуссар къаччанбикIаву, ва шиналгу дурссар гур бусса даву.
ЗахIматрал кьудратрал хъинбала хъун бан, бувгьуссар дустурал хъиншиврул аьрххи.
Гьунттийгу учинну ца цIусса балай, архманан, гъанманан аьчухну баллай.
Бархху къабучIаннав зунттая начну, къахьуннав инсаннан захIматгу карчIну.
ЦIу хьуннав цIуницIа цIакьсса пикрирду, захIматраха банну ца ттигу зукьлу.

Мурчащал лечлай

КьатI хъанай бур кьавкьсса чIапIив марщай урттул кьяртрай.
Бизар хьуну биявав хъюлчайтIи оьр­мулия…
Гьузи лархъ ттурлугу рахIух яларай дучIлай, хъахъи лавг хъачI-мачIру цила хъазамраву лабитлай дур.
Бигьалавгсса кунма, баргъгу бур лагма ялугьлай.
КIачIа хьусса къурдарах марчгу бур ччамарду буллай.
Зунттавун ссут дуркIунни, агь, ва ци зияратри!
Яру батIин къабюхълай ура, мурчащал лечлай…

Къюву

Хьхьуния чани хьуннин бивщуну бия буран…
ЛухIишиврул къуману чIалачIисса ттуруллава кIюрххицIун чаннахь, ца балаллуща ххассал хьуну ххаришиву кIидачIлачIисса кунма, къудурсса къув-аьсрал чIу хьуна.
Ца лахIзалийсса ттуруллул дакI тIиртIусса хханссия, цIупарлил яргсса хха ххал хьуна.
Бурангу паракьат хъанай, ттурулливгу чанна дуклан диркIуна.
Къюву рахIат хьусса хханссия…
Да, ва ссал къюву диявавли?..

ДакI цIулагай

Маршрал дянив щюлли къур, щатIаву гьалакну бур.
Аьнтсса чIаракIлугу къурув оьвтIий кIункIу уллай дур.
Пикрирдал дурцIу дакIгу цаннив шикку дачIра шай, щюлли хьхьирийх бивгьуну нанисса куна чIалай…
Ца дарманну бюхлай бур ччиккул ва щаращал чIу…
ВерчIичIугу тIюй хьуну ссавруннайн гьаз хьунтIиссар.
Лагмарасса кьункьалгу чурх таза бувантIиссар.
Щукру шинай цалагу бюхъайсса шиккун иян, буттал кIанттул марцIшиву дакIниву цIулаган дан!

Читайте также: