Ххуллурду ххуй хъанай бур

Ххуллурду ххуй хъанай бур

Аьвдулхаликь ТIутIилаев

Махъсса зуруй ттун хIисав хьуна Ккуллал райондалул азарханалул лагмасса ххуллурду ххуй хъанай бушиву. Му ххуй хъанахъавугу дия асфальт бакьлай, ххуллул сий дучIан дуллавуну. Мунияту на хьунаавкьуссияв ххуллурдал идаралул каялучи Аьвдулхаликь ТIутIилаевлущал:
– Аьвдулхаликь, янилун дагьлай дурхха Ваччавсса кIичIирттавух асфаль бакьлакьисса давуртту. Ми зу дуллай бурув, цайми бурив?
– Дагъусттаннай най дуссар «Ттул Дагъусттан, ттул ххуллурду» тIисса республикалул лагрулийсса программа. Ккуллал райондалул каялувчи Шамил Рамазановлул хIарачатрайну бювхъунни жулами давурттугу ва программалийн ласун. Вай давуртту дуван итадаркьуну дур шанма миллион ва арулттуршазарда къуруш. Вай давурттугу жу дуллай бакъару. Вай дуллай бур цамур идара. Райондалул азарханалул лагмасса ххуллурду бакьин буван харж дувунни сайки ххюттуршра тонна асфальтрал. Бувунни ахьттачу ачайми ххуллурдугу, дирхьунни бардюрдугу. ХIасил, хъинну ххуй­сса ххуллу хьунни.
– Дурив цаймигу давуртту райондалий дуллай?
– Дуркьай. Жула райондалийх нанисса ххуллийн учай­ссар «Мамраш-Ташкапур-Ара­кан» ххуллу куну. Ва ххуллул 117-120 километрардайх бавкьунни асфальт. Ва хъанахъи­ссар Хъусращиял шяраваллил зумакъирагърая Ккуллал шяраваллил чулийнмай нанисса ххуллул шанна километра. Асфальт бакьиннинсса хIадуршинна дукIура дуллай буссия. Утти асфальт бавкьунни. Уттигу вания гихунмай Ккуллал шяравухсса мукьра километралийхгу бакьинтIий бур асфальт. Баян бувну буссар «тендер» ва даву дуванми язи бугьаншиврул.

Читайте также: