Жямат рязину зузисса ФАП

Уттигъанну на лавгссияв Ссухъиящиял шяравун. Ва шяравун лагаврин багьанагу хьуна укунсса иш. Жул Вихьуллал шяраву гьарца арвахIкьини дикIайссар ярмукIа. Микку ттухь кIицI бувна Ссухъиящиял шяравасса инсантурал цивппа хъинну рязину бушиву ФАП-рал каялувчину зузисса Амирханова ПатIиматлуя. ЧIумух къабурувгун, жяматрал цIуллу-сагъшиврул ялув мудангу бавцIуну бушиву буслай бия. Ваччав зузисса Ссухъиящиял шяравасса инсанталгу мукунма тIий бия.

Авчура кIюрххила Ссу­хъия­хьхьун. Кьинигу баргъ гъили бувсса дия. ДукIу бакьин бувунни Вихьуллал шанбачIулия Ссухъияхьхьун бияннинсса ххуллу. Ва ххуллул зума-къирагърайх бивхьусса бетондалул балкардалгу ххуллул сий дучIан дурну дия. Ссухъиящиял шяравалу сакин хьуну дуссар Щуну-Зунттул ухссавнил чулий, Дахадаевуллал райондалул чулийнмай нанисса бахьттаххуллул дяликIулул лув­сса щамарал бакIуй. Да ца исвагьину чIалан дикIайхха шяраваллал лагрурду гайннучIан гъан хъанахъийни.
ХIасил, ивра на шяраваллил ФАП-рачIан. Ва цуппагу махъсса шиннардий бувсса, утти­сса чIумул аьркинлугъру щаллу дурсса, ххуйсса ФАП бур. ПатIиматлущал жу цакьнивагу кIулсса инсанталлу. Мунияту, уххайхтува, ганин бувчIуна ттул аьрххи-ххуллул мурад. ПатIимат цуппагу хялатравугу, маскалувугу бия.

Давриясса ихтилат буваннин бусан ччива чан-кьансса ва зунттал душния. Амирханова ПатIимат Кьурбаннул душнил Вихьуллал школа къуртал бувну бур. Буттайн Кьурбан, ниттийн Маймай учай­сса бивкIссар. Яла ПатIиматлул 1987-ку шинал къуртал бувну бур МахIачкъалалив медучилище. Хьуну бур фельдшер-медсестра. Хъиривмур шиная шинмай зий бур буттал шяраву. Аьмну зузисса шинну хъанай дур 34 шин. Ссухъиящиял шяраваллил инсантурал ванийн цийнмагу, медсестра къаучайча, «Жул духтур ПатIимат» учай.
– ПатIимат, буси цукун бу­ссарив жула ялун балану дир­сса цIуцIаврил ишру Ссухъиящиял шяраву.

– Жула хъинну махIатталсса инсантал бур. Телевизорданувух буслай, ккаккан буллай бунува, ялагу бур жагь-жилну. ДукIусса шинал Ссухъиящиял шяраву ва цIуцIаврил къашавай азарханалийн агьсса 20-ннийн бив­сса инсантал хьунни. Гьашинугу уттинин 23 инсан къашавай хьунни. Ва цIуцIаву цурдагу ларсун букIлай бур шагьрулул чулуха. Вакцина бунни 23 инсаннал. Ттухьва цIуххирча, вай жул шяраву хъинну чанссар. На навагу буслан бикIара, шяравух заназийнигу, шиккун, ФАП-райн, бувкIминнахьгу, вакциналия зарал бакъашиву, буван аьркиншиву. Яламур иш цала инсаннал бур.

— Ина вила даву цукун дачин дурну бура?
— На кIюрххил ссят мяйнний бучIайссара даврийн. Яла ши­кку кьамул буллан бикIайссара инсантал ацIния цаннил дачIи хьуннин. Гания махъ шяравух лагайссара мюрщи оьрчIал, бугьараминнал ялтту буккан, инъекция (ххалаххи) бувайманайн буван. Ца ссятрайсса перерывгу дикIайссар. Ялагу ссят ахттая махъ шанна хьуннин зий бикIайссара.

– Цими оьрчI ур шяраву?
– Жул шяраву, дахьа бувсса оьрчIая байбивхьуну, 18 шинавун бияннинсса 16 оьрчI бур.

– Зул шяраваллицIунсса хIакинну цу хъанахъиссар?
– Жул ФАП бухлахиссар Вихьуллал шяравусса амбулаториялувун. Тиккусса хIакин къашавай ушиврийн бувну, цIана хIакинну хъанахъиссар Ваччавсса азарханалий ва поликлиникалий зузи­сса Абакаров Камил. Та учIайссар, аьркин хьунийгу, укунагу, шяраваллил инсантурал ялтту уккан. Аьркинний анаварсса медициналул кумаггу бучIайссар. Вайгу хъинну ххуйну зузисса инсантал бур.

– Инава бакъа, ялагу цу уссар ФАП-рай зий?
– Нава бакъа, цама медициналул зузала акъассар. Буссар марцIшиврул ялув бавцIусса техничка.
– Ва та бувссар ваксса исвагьисса ФАП?
– Ва, 2010-ку шинал байбивхьуну, 2011-ку шинал къуртал бувссар.
– ПатIимат, чан-кьансса вила кулпатраятугу бусарча ччива.
– Ттул ласнайн Рамазан учай­ссар. Буйнакскалий федерал судьяну зий уссар. Жул шанма душ ва ца арс уссар. КIива душ щар хьуну бур, шамилчинмур дуклай бур. Арсналгу дуккаву къуртал дурунни.
Жу яла ПатIиматлущал ФАП-рал ялтту бувкссияв. Ванил циняв аьркинсса чичрурду дувай тетрадьру цила кIанай бивхьуну бия. Бия шиккува личIину оьрчIалмур къатта, яни оьрчIру кьамул бай къатта. Бия медициналул инструментру стерилизоват бувайсса цIусса журалул шкафгу. Къатраву бия ттукIрай зузисса батареяртту. ХIасил, чIалай бия жяматрал цIуллу-сагъшиву дуруччиншиврул гьарцагу чулуха шартIру дузал дурну душиву.
ЦIуллушиву дулуннав, Па­тIимат, вихьхьун, виятува рязину шяраваллил инсантал вания тихунмайгу личIан буллан!

Читайте также: