Хъинссаривкьай ягу къахъинссарив?

Халкьуннал дянивсса цIухху-бусу

ОьрчIру буруччаврил кьинилул хьунийн «Сбербанк страхование жизни» тIисса компаниялул дурсса хъиривлаявурттайн бувну, МахIачкъалалив яхъанахъисса халкьуннал 52 % дуллуну дур хIакьинусса кьини оьрчIан кумагран арцу цачIун дан аьркинссар тIисса жавабру. Вайннал тIимунийн бувну, дянивну, оьрчIал ишла дан куну, тинмай букьан багьлай бусса бур 3,6 млн арцул.
МахIачкъалаллал халкьуннал яла тикрал дурмур жаваб дусса дур: «Арцу цачIун дан аьркинссар дуккаврих дулун ягу къатри ласун», –куну.

Ва жаваб дуллуну дур цIухху- бусулувух гьуртту хьусса оьрмулул 18-нния 30 шин хьусса халкьуннал 67%, вара жаваб дуллуну дур 30-нния 50 шинавун бувхсса халкьуннал 63 %. ЦIухху-бусулул циняв гьурттучитурал 25% тIурча, маслихIат бувну бур арцу дукьан, аьркин хьусса чIумал оьрчIал цIуллу-сагъшиврун харж даншиврул. Гьурттучитурал 7% арцу цала оьрчIан ирсирай дулун дукьансса пикри бусса бур.

ОьрчIан цIа куну, арцу цачIун дурну, тиннай дукьан хIадурминнавух хIисавну бур чIявуми хъами. «ОьрчIал та-дунугу цала харж дан куну, тиннай арцу дуркьун хъинссаривкьай ягу къахъинссарив?» тIисса, суалданухьун, «Хъинссар» тIисса жаваб дуллуну дур хъаннил 62%, арамтурал 56%.
Ва цIухху-бусулул чIалачIи бувну бур МахIачкъалалив ялапар хъанахъисса хъунмур никирал 71 % цала оьрчIан кумагран арцу цачIун дуллай, гайннан аьркинсса чIумал дулун дукьлай бушиву.

Читайте также: