Цалчинсса цалчинмур кIану

Цалчинсса цалчинмур кIану

Мартрал 27-28-нний МахIач­къалалив хьунни юниортурал, чIаважагьилтурал ва душварал дянивсса Киокушин каратэлул Ухссавнил Ккавкказуллал турнир, чIявусса бусравсса хъамалгу, миннавух Олимпий ва Дунияллул чемпионталгу бувкIун. Муний гьуртту хьунни 14 командалувасса 400-ннийн бивсса спортсментал. Оьрмулул 6 шинава 11 шинавун бияннинсса оьрчIал дянив цалчинсса кIану бувгьунни ГьунчIукьатIрал шяравасса АхIмадова Амина Давидлул душнил.

Амина дуклай бур шагьрулул 15-мур школалий 5-мур классраву. Спортрахун багьну бур 3-мур классрая шийнмай. Уттинин ванил кIийлва бувгьуну бур шамилчинми кIанттурду. Ва хъанай бур Аминал цалчинсса цалчинмур кIану. Ванил тренерну бур Аьбдуссаламова Султанат.

– Ванияр хъунмасса хIаллай вардиш хъанай бивкIсса спортсментал бия гьуртту хъанай. Ва багьана, та савав хъанай, чIярусса тренировкарттугума кьаритан багьссия Аминан. Мукуннугу, ххув хьунни, – буслай бур ванил нину Жанаева Умнисат.
Барчагу буллай, чIа тIий буру Аминан цIу-цIусса ххувшавуртту.

Читайте также: