Дукьан дурунни 65 шинавун бувхминнансса самоизоляциялул низам

Январьданул 8-нний хьусса коронавирусрайн къаршисса Оператив штабрал батIаврий Дагъусттаннал БакIчи Сергей Меликовлул баян бунни 65 шин хьуминнансса самоизоляциялул низам дукьан дуллалишиву.

«Цуксса хIайпнугу, жучIара цалсса хьун дурар цаймигу ссуссукьушивуртту дукьан дувансса тагьар. Республикалий чан хьуну бур ковидрал къашавай хъанахъими. Масалдаран, ца зурул хьхьичI жучIава ия гьантлий къашавай хьусса 150-160 инсан, цIанасса чIумал ур 75-80. Къашайшалт чан хъанай бунугу, му тагьар ттигу цалий дарцIуну дакъар. Мунийн бувну жул хIукму хьунни дукьан дуван цалсса ца ссуссукьушиву – 65 шин хьусса инсантурахьхьун давурттайн буккансса ихтияр дулаву. ЛирчIми ссуссукьушивуртту жу дукьан къадуллай буру», – кунни Сергей Меликовлул.

Читайте также: