Москавлив ххувшавуртту ларсъсса лакку аьнтIикIахъул

Москавлив ххувшавуртту ларсъсса лакку аьнтIикIахъул

Кабиева Сафия ниттищал ва чIава ссийщал

Жува гьармудангу ххари шару жулва оьрчIру личIи-личIисса конкурсирттай, фестивальлай ххув хьусса хавар баяйхту. Чув, цумур шагьрулий яхъанахъисса бухьурчагу, жулва оьрчIал хьхьичIуннайшивуртту – ми жулва миллат буниялттунгу итххявхсса, пагьму-гьунарду бусса бушиврул барашиннар.


Москавливсса «Кроха» тIисса оьрчIал творчествалул конкурсрай ххув хьуну, дюхханну назмурду дурккуну, шамилчинсса кIану бувгьуну бур МахIаммадова ХIабиба тIисса аьнтIикIал. Ва дуклай бур Москавуллал № 1420 школалий. Ларгсса шинал ванил вара конкурсрай цалчинмур кIану бувгьуну бур. ХIабибал нину Ккурк­лиятусса бур, ппу- Вихьлияту.

Москавливсса цамургу сийлийсса конкурсрай, «Ххуйшиву цири вай магьрал» тIисса магьирлугърал фестивальданий кIилчинмур кIану бувгьуну бур цамургу ла­кку душнил, Кабиева Сафиял. Ва А. Д. Фридманнул цIанийсса № 654 школалий дуклай бур.

Москавуллал шагьрулул Культуралул департаментрал сипталийну хьусса ва фестивальданий Сафия кIилчинмур даражалул дипломран лайкь хьуну бур. Сафиял ппу – Чапаевкалиятуссар, нину – Ккурклияту. Ваниву цаймигу гьунарду чIявур: балетрахунгу машхулну бур, суратру дихьлангу ххирар. Художникналмур гьунар ванийн ирсирай бивнуккар. Душнил ппугу, буттал ппугу художниктал бур.

ДакIнийхтуну барча буллай буру Москавуллал дунияллий лакку душваврал цIарду гьаз дуллалисса жулва душругу, вайннал нитти-буттахъулгу. Учарухха, чIивиний гьану цIакьсса бизарча, хIасиллугу чара бакъа ххари бувансса шайссар куну. Жугу дакI дарцIуну буру уттива хьхьичIун личлачисса, итххявхсса вай душругу агьулданунгу, жяматрангу пахрулунсса душру хьунссар тIий. ТIайлабацIу буваннав!

Аватар

Патимат Рамазанова

Заслуженный работник культуры РД

Читайте также: