Сергей Меликов хьунаавкьунни СМИ-лул вакилтуращал

Сергей Меликов хьунаавкьунни СМИ-лул вакилтуращал

Аьрасатнал Печатьрал кьинилул бухкIуллий, январьданул 12-нний, ДР-лул БакIчи Сергей Меликов хьунаавкьунни федерал, республикалул ва кIанттурдал СМИ-лул вакилтуращал.

Сергей Меликовлул журналистурахь барча дунни пишакаршиврул байран. Мунал тIимунийну, СМИ-лийн мукьулчинмур власть чайсса нахIакьдан бакъар, цанчирча информациялул майданнив хъанахъимунил асар биян буллалиссар кьамул буллалисса хIукмурдал оькки-ххуйшиврийн ва ми дузрайн буккан баврийн. Му байран дархIуну дур ттизаманнул жяматраву СМИ-лул бугьлагьисса кIанттурду ялу-ялунгу хъун шаврицIун. СМИ – му агьамсса социал институтри, мунил чIалачIи буллалиссар жула лагма, жяматраву хъанахъимунил хIакьмур ва къахIакьмур. Му хъанахъиссар мукунма властран аьркинсса, жяматравату нанисса сигналлу лаласайсса ярагънугу.

Дагъусттаннал жяматрал оьрмулуву масс-медиалул пандемиялул чIумал бугьлагьисса кIанттурдал хIакъираву Сергей Меликовлул укун увкунни:
– ПандемиялуцIунсса тагьар так ца хIакинтурал ва цаймигу идарарттал вакилтурал хIарачатирттайну цалийн дуцин къашайссия, агана агьалинахь хъанахъисса иширттал хIакъираву тIайлану буслай къабивкIссания. Утти аьркин­ссар мукунма хIалаватну, хIакьну буслан вакциналул ххалаххив баврил хIакъиравугу, оьбалалул хьхьичIалу кьукьаву мурадрай.
ДР-лул БакIчинал кIицI лавгунни мукунма аьркинну бушиву буслан национал проектру бартдигьлагьаврил хIакъиравугу, Дагъусттаннан хасъсса ляличIишивурттугу хIисавравун ларсун.
Сергей Меликовлул баян бунни Дагъусттаннал журналистътурал тамансса захIмат бивхьуну бивкIшиву Хъуннасса Ххувшаву ларсун 75 шин шаврил тема гьарза-гьартану щурущи давривугу.
Республикалул каялувчинал чIурчIав дурунни ца цамургу агьамсса масъалалий – ДАССР сакин хьуну 100 шин шаврил хIакъираву чялишну чичлан, буслан аьркиншиву. Мунал тIимунийну, щаллагу 2021 шин хъанахъиссар Дагъусттаннан 100 шин шаврин хас дурсса шинну. Мунийн бувну аьркинссар щалла шинал мутталий му тема аьч дуллан, кIицI лаглан.
Муния махъ республикалул каялувчинал гьарта-гьарзасса жавабру дуллунни журналистътурал суаллахьхьун.

Читайте также: