Читтурдал шяраву чирахъну бикIайссия

Читтурдал шяраву чирахъну бикIайссия

Лавгунни ноябрь зурул 23-нний ахиратравун, цила инсаншиврийну, аьчухшиврийну, пагьму-гьунарданийну дуниялгу чIюлу дуллай, «Дараччилул» гьанулул ттарцIнугу хьусса, Читтурдал шяраватусса Валил душ Къушиева Бава.


Лавгунни уттигу багьа бищун къашайсса, ляваличIисса, захIматсса кьинирду чувшиврий лархъсса яхIлувсса никирал кьюкьлувату­сса лакку инсан. Дакъаривла ванил цIанивура нахIушиву ва гъилишиву? Бургъил нургу, лакку бавахъал гьайбатгу? Цуппа Бавагу буссия кьадарданул бахшишран дирзсса цIанин лайкьсса.
Бувну бур ва 1941 шинал. 1957 шинал Гъумучиял цIанихсса школагу къуртал бувну, дуклан був­ххун бур МахIачкъалаллал механикалул техникумравун. Му къуртал байхту, зий бивкIун бур янна дуруххай идаралий. ЗахIмат ххирасса, кару магьир­сса Бава цуппа зузисса кIанайгу чул бищай ттарцIну буссия, ванил захIматран хIукуматралгу лайкьсса кьимат бивщуну бур, бахшишру, хIурматрал грамотарду, лишанну чIярур.

«Дараччи» клубрал дуллали­сса царагу даву лях гьан къаритайссия ванил. Ххирассия ва Мариян Илиясовангу, ласнал Сиражуттиннул маччадуш хIисаврайгу, цила вихшаласса дус хIисаврайгу. Бавал нурданул симандалия тачIав пиш чан къашайссия, мудангу тяхъа-шадсса балайрду увкуну, утта буккан байссия мажлис. Ванил дакIнил хъиншиврул, аьчухшиврул бутIа къабивсса инсан акъахьунссар лагма-ялттусса илданий. ЧIявуссаннал учай, ванил лас Багьауттингу, цуппа Бавагу Читтурдал шяраву чирахъну бикIайссия куну.
Бава дунияллия лагаврил кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ванил арснахь, душнихь, уссурваврахь, ссурваврахь, гъан-маччацириннахь, щалвагу Читтурдал жяматрахь.
Бавал дакIнил гъилишиву дуссар ва личIантIиссар «Дараччилул» вилаххавгу, му кIулну бивкIцириннал дакIурдивугу.

Гульшан Хасаева, Мариян Илиясовал
цIанийсса «Дараччи» фондрал хъунмур

Читайте также: