Ишла дансса щин дакъа личIан баву

Ишла дансса щин дакъа личIан баву

Цаппара гьантрал хьхьичI, хьхьу-кьини дакъа, чях буллуну лачIлай диркIсса гъараллал биян бувсса зараллу бувар ттигу лахъан Каспийскаллал агьалинал. МахIачкъалаллал чулухасса «Талгинка» тIисса нех дурккун, чапалсса, оьлуркъусса щинну дагьну дуссия Каспийскаллал ишла дайсса щинал хIавзливун. Цимивагу гьанттар шагьрулул халкьуннал хIачIанссагу, укунна ишла данссагу щин машан ласлай ва чирилул фондирттал ларсун бувкIсса щинал хъирив кьюкьрайх бавцIуну.

Аьмну ва тагьарданул хIакъираву уттигъанну увчIусса Каспийскаллал бакIчи Борис Гонцов цала Инстаграмрай чичлай ур:«Щаллусса шагьрулул агьали ишла дансса щин дакъа личIаврийн диверсия учин бучIир»,–тIий.

ХьхьичI гьантрайва мэр хьунаавкьуну ур дачардай щиналу ливчIсса кучардай ялапар хъанахъисса халкьуннащалгу. Вайннал мурадирттахгу вичIи дирхьуну, Гонцовлул цала хъиривчу Загьирбаг Таибовлуйн амру бувну бур, щинаву ливчIсса кучардал ялтту увккун, цимурцаннул хъирив лаян.
Цала соцсетирдай шагьрулул бакIчи ялагу тIий ур: «Ттущал хьунабакьин Каспийскаллал админист­рациялучIан халкь Камазрай бучIаврийнугума чIалай бур тагьар, буниялагу, оьнийн дагьсса душиву», – тIий.

 

Читайте также: