«Ччива хьунаакьин АхIмад-Хан Султаннущал»

«Ччива хьунаакьин АхIмад-Хан Султаннущал»

Шихаьлил арс Геннадий Кьурбанов

Увну ур декабрь зурул 2-нний 1960-ку шинал Таджикисттаннай Душанбе шагьрулий КIундиннал шяравасса Шихаьлил ва ПатIиматлул кулпатраву.
Бувккуну бур Владивостокрай Макаровлул цIанийсса Тихоокеандалул лаваймур аьрали училище. Къуллугъ буллай ивкIун ур Ухссавнил Флотрал личIи-личIисса кIанттурдай щинал лултту бачайсса атомрал жамирдай.

Цалчинмур ранграл капитан, дунияллул океандалул личIи-личIисса регионнай­сса мукьва аьрали къуллугърал гьурттучи, ляличIиссара нигьачIиндарал подразделениярттал ветеран вай гьантрай кIицI лаглай ур цалва оьрмулул 60 шинал юбилей.


1. Цукунсса хьуна оьрчI­ний вийнма яла гуж­сса асар биян бувсса зат, иш?
– Мукунсса ишру цагу-кIигу къавхьухьунссар. Яла-яларив дакIний ливчIунни нава неххал лавсун лагавай ливчIсса иш. Му чIумал на ухьунссияв дуклай 4-мур классраву. Шахьуйннал хьхьичIсса неххамачIув, Хъун-неххайн бучIан бувкIун буру ттула дуснащал, МахIаммадлущал. Ца ппурттуву щинал щири­пIайлухьхьун (водоворот) иривну, уккан къабюхълай, неххал лавсун авчунна. Ццаххандарал хьусса на, щинаща ххассал хьунмур буллай, яларай нанисса неххавух лавай най, укканмур буллай ура. Микку МахIаммад зумания оьвтIун ивкIунни, щин нанисса чулухунай ачу, ххассал хьунтIиссарача тIий. Ца дачIи километралий найгу ивкIун, яла зуманив увкссияв. Мукун МахIаммадлул хIарачатрайн бувну ххассал хьуссара.
2. Цими никирайн дияннинсса кIулли вин вила ппухълуннал нясав? Буси яла архманал цIа.
– Цуксса хIайпнугу, ттула ттаттахъая-бавахъая гихуннай лирчуми никру ххуйну кIулли куну учин къабюхъанссар. Му чулуха на ингушнал миллатрал инсантурай махIаттал хъанай икIара, тайннан арулла никирайн бияннинсса цалва агьлу-авлад кIулну бикIай.
Ттун хъинну ххуйну дакIний дур ниттил нину Аьйша, нитти-буттал буслай, кIулли ниттил ппу МахIаммад (Хъун дяъвилий ятIа-тIар бакъа акъа хьусса), ниттил ниттил бутта – Бугъалав-ттатта. Буттал нину Дада, буттал ппу Зубайр. Ттул буттал ттаттагу ивкIун ур Зубайр тIисса, хъинну авадансса, махъ нанисса чув, Гъази-Гъумуча увкIун, ханналгума муначIа ликказан дувайсса диркIун дур. Гулизар Аьлиевал «Жалин» тIисса луттирай буссар му тухумрая чивчуну.
3.Инсаннал хасиятраву винна яла ккарккун къаччимур лишан?
– Лажинлякъаву.

Кулпат ПатIиматлущал

4. Вилва оьрмулуву яла алши бакъамур шин?
– Ппу дунияллия лавгсса 2014-ку шин.
5. Яла алши бумур шин?
– Ттуна арс увсса 2000-ку шин.
6. ВичIара циксса арцу хьувкун дигьаларгун дикIанссия вил дакI?
– На такIуйвагу арцуйн иман дирхьуну къаивкIссара. Нара ляхълахъимур диял шай оьрмулун.
7.Инсаннал тахсирдава цумур тахсир хьунссия вища багъишла битан?
– Дуванна тIий къадурсса даву, оьшиву.
8. Бувагу къабитан?
– Лавмартшиву, хаиншаву.
9. Ссан диял къашай вил чIун?
– Ттунна ччийкун ттула оьрчIащал ва оьрчIал оьрчIащал чIун гьан дуван къашай.
10. Бартлавгун ччисса вилва шанма мурад?
– ОьрчIал ва миннал оьрчIал, ттулва гъан-маччаминнал цIуллушиву, миннал ялувсса някIсса ссав.
11. Вилва оьрмулуву хъинну ххирасса кIантту бувгьусса шама инсаннал цIа (нину-ппу къахIисавну)?
– Кулпат ПатIимат, оьрчIру ва ниттил нину Аьйша.
12. Винма ххуй бизайсса хъамитайпалул сурат?
– ИчIалу, кулпат буручлачисса, буттал буттахъая шихуннайсса аьдатру дуручлай, махъа нанисса никирайнгу диян дуллалисса, цимурцаннувугу марцIсса, хIакьсса зунттал хъамитайпа.
13. Вина кьамулсса чув-адаминал сурат?
– Виричу-подводник Ма­хIаммад ХIажиев.
14. Агарда бюхъайсса бивкIссания, инава ци кIанттай, ци чIумал увну ва ци билаятрай яхъанай ччива вин?
– На нава увсса кIанттуя ва чIумуя рязину ура, къаччива ттун ттулла ватанну цамур билаят.
15. Ссаяту бикIай вил яла хъунмур пахру?
– Пахру къакIулли, ххаришиву дикIай оьрчIая, оьрчIал оьрчIая.
16. Цукунсса дур вил виятурасса къарязишиву?
– Цахъи анавар уккайсса, ччяни щара-кIама лахъайсса ушаврия.
17. Яла къаххирамур дукра?
– Мукунсса дукра дакъа­ссар.
18. Яла ххирамур дук­ра?
– КьурчIиссаннущалсса дикIул ххункIру.
19. Ссаятусса бикIай вил яла хъунмамур хIучI?
– Ттунма ххираминнал, гъанминнал оьрмурду бурувччуну личIайния тIисса.
20. Хьуссарив вил оьрмулуву вина инара ттинин багъишла ритан къа­хъанахъисса къел?
– КъадакIнийри мукун­сса иш.
21. Лавгсса заманардавасса цIанихсса инсантурава цуманащал хьунаакьин ччива вин?
– Ттун ччива жула лакрал хъунасса Виричу АхIмад-Хан Султаннущал хьунаакьин.
22. Цукунсса бур, вил пикрилий, лакрал миллатрал яла хъунмур буруккин?
– Кувннал кув къабугьаву, аьркинний, ца заккана кунма, циняв ца къашаву.
23. Ци дахчилай дур хIакьину Дагъусттаннахун, цил аьнтIикIасса кIанттун ва надирсса миллатирттан лавхьхьуну, ххуйнугу, ххаллилнугу ялапар хъананшиврул?
– Къуллугъчитуран халкьуннал дард дакъашиву, миннал масъалартту щаллу буллансса бюхъу-хъит чанну бушиву, гьарцама цалла «жиплилсса» буллай ушиву.

Читайте также: