Дуснакьрава ливхъминная бувснан миллион булун увкунни

Дуснакьрава ливхъминная бувснан миллион булун увкунни

Дуснакьрава ливхъми лякъин силистталул органнан кумаг бувсса инсантуран республикалул бюджетрава миллиондалийн дирсса арцу дулун увкунни Дагъусттаннал БакIчи Владимир Васильевлул районнал ва шагьрурдал каялувчитуращалсса совещаниялий. Ванал мукунна оьвчаву дунни ливхъминнайн зана хьияра куну.

А. Аьбдуллаева
-Мукунсса чIумал закондалул кIукIлусса жавабрайн буцайссар. ТанмихI кIукIлу бан жугу хIарачат банну. Бявкьусса, цайминнал гьуз учин бувсса куц дикIайссар. Ливхъминнаву бур 15-17 шинай дуснакь бувссагу, чIирисса чIумуй щябивкIссагу,- увкунни Да­гъусттаннал БакIчинал.

Ливхъминная ци-бунугу кIул хьусса инсаннаща оьвчин бю­хъайссар 112 ягу 99-45-00 телефоннавух.
Дагъусттаннал Виваллил иширттал министерствалул управлениялул оьвчаву дуллай бур дуснакьрава ливхъминнащал хьунабакьирча, ми бугьан кьаст малахIару, полициялул органнайн баян бара тIий.

Читайте также: