Колониялия ряха инсан ливхъун ур

Колониялия ряха инсан ливхъун ур

Дагъусттаннай, Шамхал поселокрайсса кьянкьасса низам ду­сса тIайла бацIан баврил колониялия (ИК-2), аьрщаравух ххуллу бивххун ливхъун ур дуснакь увсса 6 инсан: АхIмаднабиев Нажмуттин, Аминов Рашид, Бойматов Шамил, Аьбдулкьадиров МахIаммад, Машрабов МахIаммадрасул, Мириев Магьди.

А. Аьбдуллаева
Ялтту буклакисса зузалтран ляркъуну дур ларкьусса тоннель. Ливхъминнавасса кIия дуснакь бувну бивкIун бур инсан ивкIуну ва ярагъ бавцуну. Гайми мукьагу наркотикирттацIун бавхIусса статьярдайн бувну.

Дуснакь бувми щаллусса шинай хIадур хъанай бивкIун бур лихъан. Ливхъминнах луглай бур сводный отрядрал зузалт. Бивхьуну бур чIумуйсса ххал буллансса постру. Сукку бувну бур резерврал ва хъирив багьаврил группарду. Цинярдагу ихтиярду дуруччай кIанттул органнайн гьан дурну дур ливхъминнал суратру ва информация. ФСИН-лул Агьаммур управлениялий хьумунил хIакъираву сукку дурну дур къуллугърал ххал бигьавуртту. Тахсир хьуми буцинтIий бур жавабрайн.
Шиккува бусан, кIицI дурсса колония дур 1,1 азаруннийн бияннинсса инсаннансса кIану бусса. Шикку зий бур муххал кьай-кьуй – дарвазарду, панжартту ва цаймигу затру дайсса цех.

Читайте также: