Фронтрай дурсса чичрурдава

Фронтрай дурсса чичрурдава

Совет Союзрал чичултрал съездрай:
ХI.ЦIадасса, А.Къапиев. П.Павленко, С. Стальский, Б. Астемиров. Москав. 1934 ш.

Ч[/dropcap]Iирттаравун ахьлавгсса къазахъ. Ци хьурчагу, чIири чартIи бан ччай акъари. Ца ххуллух ганал аьракьилул котелок хIавчIуна. Къазахъналгу, туну, увччу хьусса ганал чIири чартIи бувна. Хъирив кьини талатавриву га ивкIуна.

Чу ясирну къабирияншиврул, цува ивкIлакIийни, бивтун бувтуна.

ДакIний бити, Къапиев! Заназу, уруглагу ва дакIний бити, цанчирча хIакьину хъанахъимур цимурца тикрал къахьунтIиссар: аьрщарай ххишала тачIав, тачIав цичIав ваниха лавхьхьусса къабикIантIиссар.

Дахьра тархъан дурсса шяраву илтIасса, хIаллангат хьусса, чатандалул гьухъувусса чIивисса душ, хIаятрал дянивгу бавцIуну, аьтIий бур, кьай духхай машиналий шофернал цуппа сайр бан къабувцуну тIий… Сайр буллан ливчIун бурив вин, мискин!.. (ОьрчIру мудангу оьрчIрунува личIайссар).

Хьхьу. Замгьар. Фронтрал ца участокрайн нанисса ххуллурдал цаннийх най буру. Хьхьувай аьравалттал, дучрал, бахьттагьалтрал, автомашинар­ттал кьюкьри чанна дуллалисса фарарду. Цимурца, ахир дакъа, дазу дакъа , хьхьурайгу, дяхттагу най, най дур – авлахъ вечI-вечI тIий, ххяр-ххяр тIий бур. — Гьай Аллагь, вай цикссава буссар! Вай цимурца чари? Вар, пикри барча, ва фронтрал анжагъ ца чIирисса участокрихха, вар, щалагу билаятрай азардахъул километрардай укуннихха бусса, ссан бацIлай бурвав ва дяъви халкьуннан? ЦIанакул жущава мунил хIисав-саннагу дан бюхълай бакъари. Вай, вай цимурца – инсанталгу, дучригу, машинарттугу дукан бан, лаххан бан, аьркинмунил балжан аьркиннихха…
Къача-къучшиву!..

Станица лавсунни. Цимурца лекьа-пIякьу дурну, цимурца ппив-ххив дурну дур. Станица бачIун бачIва бур, кучалийгу ца цуппалусса пач ливчIун бур. Боецтал, нани ххуллий ганичIан кьюкьлуй бавцIуну, цала-цала частьран ччатI шахьлай бур. ТIайланма кучалий, буллалисса марххалттаниву ва бивщусса бурандаливу.
ЧчатIшахьу, армани, ян-ян тIий лавхъсса пачличIагу авцIуну, шавкьирай дакIних «Сасуннал Давуд» ккалай ур.

Ттун дахьа ттула дус хьунаавкьуна, амма миккува гьужумрай бачин багьуна. Ттун ттула дус дакIнийхтуну ххирасса, га хьунаавриясса ххаришиврул, ганал къюкI гъанну душавриясса гъилишиврул талатавриву ттувун шавкь рутлай дия. Ца хIал хьувкун, ттун ттула махъа цIуру-кIурулул чIу бавуна…
Ттул дуснайн щаву дируна. Ганал оьттул дурцIусса лажин ца лахIзалийсса ттул яруннил хьхьичI пар куна, амма ацIансса чIун дакъая. На, гагу боецтурайн тапшур увну, душманнал хъирив ххявхссияв… Ялагу цаппара хIаллай талатаву най дия. Ахиргу, ттухьхьунма ттуйна нава учIансса чаран биривну, левчуна чятирданучIан зана хьувкун, ттул дус гиву носилькалий ивхьуну ия. Баласса ццахханну я талатавриву, я цIуру-кIурулуву, я щаллусса кIира ссятрай ттула лагма къавтIий бивкIсса бивкIулуву дакъаяча, ттула дуснал канийн ка ларукун, га ка микI кунна дяркъуну ля­къавриву ва ганал жаваб къадулавриву дия…

Зунттаву дурсса цIакьшив­рийн гьужум бан хIадур хъанай бия. Чани хьуннинма автоматчиктурал кьюкьлун багьлай бия, кьутIай кIунурду бавхIусса кIанттул тихун бувккун, немецнайх махъа рищаву дан, Амма кIунурду шанна кьюкьлуй бавхIуну бия, гай кIунурдал лагмарасса ва вивсса щалла аьрщараву минарду дурччуну дия. Щаллусса хьхьуну сапертал, лякьлуй ххярк тIий занай, автоматчиктал гьансса къумасса ххуллу буллай бия.
Командирнал гай анавар буккан буллай ия. Чани хъанан хъунма хIал ливчIун бакъая.
Махъра-махъсса минутIраву, ххуллу бувтун сайки къуртал шавайсса чIумал, сапер Фаррашлун бакIрайн дагьуна лап цIусса, ганан цанна къакIулсса куццуй дурсса мина. Цир бай­сса? Га ляхълай, зарал биян бан къабюхъай дуллансса чIун да­къари – чIал къавхьуну гьужумрай бачин най бур. Мина пIякь учин дан къабучIир, цанчирча ганил циняв баявур банссар, гьарцаннахь бувсун къадагъа дишингу бюхълай бакъари, цанчирча, цIаннай га хIисав къархьуну, анаваршиврул цания ца боец чарабакъа миналийн тIайла ацIан бюхъай.
-Гьа, ци хъанай бур?- щурщулий цIухлай ур связной.- Командир ялугьлай ур.
-ХIадурссар! — жаваб дуллай ур Фаррашлул. Ганал пикри буллай ур мина цалва чурххайну дащан.- Командирнахь буси бачин бучIишиву…
Ца минутIрава минардал ва кIунулул дянивухсса къума­сса ххуллувун автоматчиктурал кьюкьа ххярххуна. Ххуллул ахирданий Фарраш утту­ивхьуну ия. Ссюрхъругу, никругу щяв щачин дурну, миналул ялув ламу хьун бувну, га уттуивхьуну ия оьрмулул цIаний бивкIу бахьлаган бувну.
Цалчинма автоматчик, гана­чIан ияйхту, авцIуна…
-Ачу, ачу,-куна Фаррашлул щурщулий. — Нигьа маусара! Ттуй ша бивзун лахъу, амма куклуну биза: ттул лув мина дур.
Автоматчик лавхъуна.
Цаннал хъирив ца Фаррашлул бурхIайх боецтал лахълан бивкIуна. Фарраш тIурщу бакъа уттуивхьуну ия. Ганал ссюрхъру ва никру аьрщаравун кьуртIуну най дия, амма га, зихI-зихIтIий гьухъагу ивтун, чарийн увксса куна агьну, ссавурданий ия.
Боецтал анавар буклай бия.
Ва куццуй, чIукIа-чIитI къахьунну, щалла кьюкьа Фаррашлул ялтту лархъукун, ганаву сайки кIулши дакъая.Ганан изан кьаст хьуна, амма чурх вичIи дихьлай бакъая, га миналул ялун лекьлай ия… Цалва бу-бакъасса биялагу бавтIун, шайкун гужгу бувтун, Фарраш чулухунай палцI хьуна. Каруннивун, къусаликкуртталун духIан къашай­сса къюву дуллай дия. Га, бархI лувну агьну, ссавних ялугьлан ивкIуна. Гьалмахтал цIаннавун бахьлавгуна. Баргъбуккавал чулух ссав кIялахлай дарчуна. Фарраш тIитIи авкьуну агьну ия, изансса хIал бакъа, амма дакI рахIат дурккун дия.
Гьужум байбивхьуна… Архния «гьурралул» чIу бувккуна…

Вана зунттал кIанайсса дяъвилун хасъсса ца иш.
Жула ва немецнал обороналул дазуну дия даркку-шарккусса хъун дакъасса нех. Неххал зумарду бакIурдарисса дия, таман­сса кIанайх мюршсса мурхьру, къатIри бия, кув кIанттурдугу кIачIасса бия, мюршсса, чанна­сса бярду бавцIусса…
Щин чавхь тIий дия. Не­ххамачIнил тийх архну немец окопирттавун бувххун бия. Му Нальчикрая арх бакъасса кIану бия.
Ца ххуллух, цIансса хьхьуну, жула командирнал ца боец гьан увна та чулийн «мазрал» хъирив. Боец неххавун увххун лавгуна, га цIаннавун ахьлавгуна.
Га хьхьуну гъарал сив-сив тIий дия. КIюрххилнин тIурча, чявхъагъарал лачIлан диркIуна. ЧIирисса зунттал нех гьузи лархъун, щалва неххамачI бувгьуну бия. КIюрххил инсантуран неххан кIанай оьлувкъусса, щаращисса хьхьири ххал хьуна – микку-тикку щинавату мурхьирдал, къатIрал бакIурду ва мюрщисса ччаннавккусса жазирарду чIалай бия.
Боец акъая. Ца кьини, кIи­ра кьини, шанна кьини. ИвкIухьунссар куну, пикри бувна, га хъамаивтуна…
Амма ххюйлчинмур кьини жула разведкалун ца жазиралий ца цукунссаривсса сукку тIутIаву ххал хьуна. Му чIумалнин нех, чахь куну, чIири хьуну дия. Гъанну лавгун бурувгуна : ххал барча, тикку кьунттахун багьну лявкъуна кIия ккашилсса , хIалдания лавгсса, дахьра рухI зумувсса инсан – ца немец, гама оьрус.
Гайннахь цаннахьвагу ярагъ бакъая… Гай щябивкIун бия иминну, ккашилсса яругу жагь баргълагавал чулухун, жагьгу баргъбуккавал чулухун бурган буллай: хьхьичI гай цуминнан ххал хьунавав – немецнан хьунавав, юхссагу оьруснан хьунавав? Цанналмур цаннан къабувчIай, так каруннил лишаннайну гъалгъа тIий, гьарма цала дардирай ия: гай цивппа ххассал баврих къювулий ялугьлай бия ва хха­ссал баврия нигьа бувсунгу бия, цанчирча ххассал баву гайннан кIуну бутаву хьун най дия – цаннан оьрму, гаманан бивкIу булун.
…Яла кIул хьуна га оьрус та хьхьуну «мазрал» хъирив гьан увну ивксса боец ушиву. Ганал цайва бивхьусса бурж марцIну биттур бувну бия: хьхьувай гъапул хьусса немец увгьуну, ганал кьацIливун кьяпагу ливкIуну, неххачIан ххюрхху увну ия. Гужрай щинавун кIункIу увну авчусса чIумал, нех гьузи лархъун дия. Яла ганан га итаакьин багьну бия, гай цува-цува ххассал хъанай бивкIун бия, яла мукьвагу гьантлий га жазиралий цачIу щябивкIун, чавхь тIий бишлашисса гьалаксса мугьалттул дянив ливчIун бия.

Ххюра шинавусса оьрчI, чIявусса ккавксса колхозницал арс. Щалва кулпатрава так га ца шанай акъари, паракьатну пачлий щяивкIун ур. Хъунимигу, мюрщимигу циняв ччянива ххюнххулул рурцуну бур, хилкIригу ялун дирчуну…
ОьрчI къашанай ур, къатраву гьанттайн ливксса ятIул армеецтал ччатI лавсун бувкIун тIий.
На ганан ччатIул касак булав, ялун къуса качарданулгу дирчуну. ОьрчI ххаришиврул аьтIун ивкIуна. (БакIгу хьхьичIун дуртун, ччатI кIунттихьсса заккун­ттив иттав бивхьуна). Яла на хIаллих уруглай уссияв: шанашисса ссурваврал ва уссурваврал дянив цувалугу щяивкIун, оьрчI, цахьа цува пишгу тIий, качар ланцI буллай ия… Га рязисса куц зун ккаккан!

…Ххуллий, чулийнай, хъунтIуллуву ивкIусса угьарасса боец щяивкIун ур. КIяларххусса, хъамул куннасса лажин кьус диртун дур. БакIрайх бинт бавхIуну бур.
Аьрал най бур, ганахгу ургъил къабуллай, вай кIанттурду абадлий кьабитлай… Га тIурча , ва авлахърай, ва хъунтIуллуву щяивкIун личIлай ур, щинчIав аьркин акъа, хъамаивтману…
Цури га?
На пикри буллай ура: вар чув бунугу ганал кулпат, оьрчIру, щарсса духьунссархха – гай цала буттах ялугьлай бухьун­ссар ва ганал чагъарду циван къабукIлай бурвав тIий бухьун­ссар. Ялугьлай хьулданий бухьунссар, цала ппу щатIари авлахърай, хъунтIуллуву цувалу щяивкIун ушиврия хаваргу бакъа…

Ссалам, ЦIусса шин! Ттун вихь цIуххин аьркинцири, амма ттул гуж – ттул гуж бакъари, ва ттул мазгу – ттул бакъари, — багъишла ити…
На багъишла ити, агана на пуркIуврал хьусса, пожардал чанна лахъан бувсса вил къуплилун хьхьичIава куна бунагь буну, хьхьичIава куна чIивину ва мискинну ухлай ухьурча.
Ссавруннай шадлугърай, эмаратну бивтун бур барз.
НякIсса нурдануву аьрщи шанай дур…
Чув? Та?
Ттул ххаллилсса, ларайсса чIун! Барчаллагь хьуннав вин гьарзадрахлу!..
Ттун ина аьямну, ццахханнуну, ягинну асар хъанахъи­сса куц. Ина ттул ялтту аьравалттил нигьну най дура ва вил микIлавчIсса шаттирдалу ттул ттарцIру кьярш-кьярш тIий дур… Дачу, дачу! Махъва-махъгу ттун укун хъинссияча: заэвну маикIара, да!..
Агь, ЦIусса шин, аьзаврду бигьа да; ттул лухIи буруккин ппив ба, ттун винма ччимур ба, так ттун кьюкьаласса бивкIу мабулара.
Ттул ларайсса ва баласса чIун, океанну ялтту къявхъ увкукун, къундалул ккуккурдащал вил ци ишри…

Зунттуй хIайвандалул шаттирду бия. Жу ххари шайсса куц! Шаттирдайх бавчуссияв. Хъунмасса хIаллай най буссияв. Бурувгунну – пара. Гай бюрунттул шаттирду бия. Бюрунттул хъирив жу чунни! Зана хьуру. ЦIусса шаттирду – чал. Дахьва уттигъаннусса. Бавчуру. ВахIший хьу­сса чу. Бувччусса, аьнтIикIасса айгъур. Жу жанаварт кунма ккашилну буру. Га бугьан къахьунссар. Шанттуршра метралий гъан хьун къабитару. БакIгу гьаз дурну, лихъай. БагьтIатIал хьунав…
-Иван Петрович, ихтияр дула бивтун бутан!
-КъабучIиссар! Жува кIул хьун бюхъайссару. БугьантIиссару.
Ялагу авара. Амма вана Иван Петровичлул, бугьан къабю­хъаншиврий дакI дарцIукун, бивтун бутан ихтияр дуллуна, амма так цал бивтун бутан. Зунттаву ца битаврийну бу­сса кIантту кIул бан къашай­ссар. Эхолул бяйкьин байссар. Тапшур бувна ттуйн. Ххярклий кIиттуршлий ххюцIалла метралул гъан хьу­ссияв. Валтнил тия чулий айгъурданул бакI гьаз дуруна, буруглай бия. На ишан ларсъссия. Къащурча – бат хьуссару… кIилчин битан къабучIиссар, амру буния махъ, ттухь ихтияр дакъассар. Ца бивтун бутан аьркинссар. Щурча – ххассал хьуссару. Къащурча – бат хьуссару. На ттула буцири гуж батIав, багьайсса ку­ццуй ссихI бугьав ва ишан ласлай ура – къюкIгума дарцIуна. Битав. Битаврищал архIал, чIалай бур, чу мукьрагу ччаннайн багьай ва валтницIух, марххалттанийх ххюрхху хьуну, мурхьирай зурчIай тIун бикIайсса куц. АьнтIикIа айгъур! Туну, жу «гьурра» дурссия. Гуж ча бувкIссияв къакIула! Ккашилну, инжитну буссару – левчуну най буру.
Чун ишан ларсъссия? На тIайланна ненттабакIрайн ишан ларсъссия, тIайланма яруннил дянив щунугу бия. Муксса ккашилну биявхха, ххаржандалух кьакьари кьувкьуну, котелокирдавун оь бавтIссия ва гай оь хIачIлай буру. Агь, магьлул айгъур! Ганил жу ххассал бувнав. (Ттурусса ненттабакIрай баллу­сса кIунтIгу. Ликкурттай – кIяла жуларду…)

ИвкIусса цаннал жипливу чагъар бур. Кулпатрайн чивчуну бур: «…Туну, чан-чанну тIий на хъамаитияра, аьзизми… Ина, ттул щарсса, Еленай, жула къатлул чIавахьулттих, ттул аьпалун, ятIулсса тIутIи дугьи, му тIутIул Ватандалухлу экьибувтIусса ттул ятIулсса оь дакIнин булутийча…»

Шяравалу инттура ппив-ххив дурну дур – я бивщусса къазихъ бакъар, я хIаят дакъар. Так кьурувалурду бивкIсса кIанттурдай ццунну нувщул ккиж ххярххун дур. (Ккашил литIаврия нигьа бувсъсса заллухъруннал махъун бивтун лабивтсса нувщи ххявххьунссар).

Дяъви байбишиншиву ттун хьхьичIва кIулссия. Инттува бригадалущал къурув най буссияв, ххуллий щяивкIун ия илтIлул ивкIусса, ццахханну рутлати­сса ва ца аьжаивсса къужа. Цувалу щяивкIун ия, изансса хIал бакъа.
Жу ганачIанмай хьуссияв, амма жул къюкIру цIунцIу тIий дия – лапва аьжаивсса, цукуннив гиваха акъасса, кIул акъа­сса къужа ия.
-ОьрчIрув, ччатI буларакьай…
Жу ганан буллуссия ччатI. Яла къужа, жугу буна, ус ликлан ивкIуна.
Ца чакма лирккун, кIутIу дуруна, гива тIурча, къама экьилавгуна. Яла къужлул гамур чакма лирккуна, гагу кIутIу дуруна, гива тIурча, вихрув, оь экьилавгуна.
Жу банд лавгун бавцIуну буруглай буру, жул дакIурдивун цукуннив тIааьндакъашиву дагьуна, дакIру оьлуркъуна.
-Бургияра, оьрчIрув, — увкуна къужлул, — гьашину гъин­ттул тачIав къархьусса куннасса хъу хьунтIиссар (къама ккаккан бувна). Бурувччуну бикIияра, оьрчIрув…
Жу, ссихIгу къадурккун, лавгссияв ва кьинибархан жувува жува пикрирдайна буссияв. Ча, дяъви байбишинтIишиву ттун кIулссия… (Вагондалувусса ихтилат).

БакIрал ялтту мийксса ттупал ккулларду, минарду ва чанна лахълахъисса ккулларду левххун най бурхха, инава пар-пар тIий цIаран лавхъсса ламулу уттуивхьусса хханссара…

Азардахъул шиннардий инсантал литIлай бур – ниттил увну цалчинмур ссятрай байбивхьуну, лагмава бивкIурду бур, — инсан тIурча, гьич бивкIулийн вардиш хьун къабюхълай ур. Циванни? Вардиш хьун чIун хьу­сса кунна дурхха… Азардахъул шинну!..

Инттусса ахттакьун чIумул хIукъулул гьалак ичин увну икIайва га, бакIгу кIуч дуллай, битлан икIайва, ва миккува, мурччигу хIунку дуллай, цIуру-кIуру буллан икIайва: — Ссавур духлаглай дур! Ттул дакI илкиншиврийн, майданнийн, къурдарав, гай цIурттачIан, га ххуллучIан кIункIу тIий дур. Агь, уссурвал!…

Читайте также: