Адилгарай МахIаммадтIагьировлун хас дурсса кино ласунсса кьасттирай бур

Адилгарай МахIаммадтIагьировлун хас дурсса кино ласунсса кьасттирай бур

Августрал 10-нний «Дагестан» РИА-лий «Дагестан» тIисса кинокомпаниялул директор АьбдулмутIалиб Шарухановлул ва Москавливсса Горькийл цIанийсса киностудиялиясса режиссер Александр Щурихиннущал, сценарист Дмитрий Резаевлущал­ ва продюсер Рушт Руштовлущал пресс-конференция хьунни. Ванил мурадгу бия чIал къавхьуну жулла республикалий Аьрасатнал Виричу, ДР-лул виваллил иширттал министрну ивкIсса Адилгарай МахIаммадтIагьировлуясса художествалул фильм ласлай бай­бишинтIий бушиврия журналистътурахьгу бусансса.


З.АьбдурахIманова
«Дагестан»кинокомпаниялуАьбдулмутIалиб Шарухановлул бусаврийну, хIакьинусса кьини вай, министр­нал кулпатращал, уссур-ссуннащал ва архIал зий бивкIминнащал хьунабакьлай, ганая цIухлай, ганал хасият, тIул-тIабиаьт, багьу-бизу лахьлай, сценарий чичинсса материал салкьи дуллай бусса бур.
-Жул проектрай дакI даркьунни Адилгарайл уссур-ссуннангу, ганал гьалмахтурангу. Фильм ласласийни шайсса кумаг банну куну, махъ буллунни ДР-лул ХIукуматрал Председательнал хъиривчу Анатолий Карибовлулгу, ДР-лул культуралул министр Зарема Буттаевалгу, коммуникациярттал ва информатизациялул министр Сергей Снегиревлулгу, — кунни ванал.
Шарухановлул кIицI бунни фильмрансса харж-хуржлилмур масъалагу кьюлтIсса бушиву, цанчирча ва иширан харж дувансса арцул залуннан цала цIа бувсун ччай бакъасса бур.
Александр Щурихиннул бувсунни Дагъусттаннай цува ивкIшиву 40 шинал хьхьичIгу, Ислам Казиевлул «Ччаврил гьайчали» тIисса фильм ласлай бивкIсса шиннардий ва цIанагу хъунмасса гъираращал хIадурну ушиву зун жулла республикалий.

-ХьхьичIва-хьхьичI бувчIлай бур жуйра хъуннасса жаваблувшинна дикIантIишиву, образ сакин давривугу, дагъусттанлувтурал багьу-бизу ккаккан бавривугу мугъаятшиву ххину зун аьркиншиву. ЦIана ганая цIухлахисса, хъирив бизлазисса хьунабакьавурттайхчIин чIалай бур Адилгарай МахIаммад­тIагьировлул оьрмува ца щаллусса тарих бивкIшиву. Жун я цичIав ляхъан бан, я ялун ххи–чан буллан багьлай ба­къар. Гьарца ганал оьрмулул лахIза тамашачитурахь бусан, экрандалий ккаккан бан лайкьсса бур,-увкунни режиссернал.
ЦIана съемкардал гьурттучитал фильмравух гьуртту хьунсса актертал, агьамми роллу дугьансса артистал ххал буллай бусса бур.
Дмитрий Резаевлул бусаврийну, фильмраву ишла дантIий дур вертолетру, бронемашинартту ва ОМОН-далуву къуллугъ буллалисса зузалт. Фильм хьун аьркинссар билаятрал кьатIувсса кинотеатрдал экраннайнгу дуккан дан лайкьсса даражалийсса блокбастер.
Вайннал бусаврийну, кино щаллу хьунтIий дусса дур 2021 шинал ахирданийннин.

Читайте также: