Шаэртал – цанначIа ца хъамалу

Шаэртал – цанначIа ца хъамалу

Августрал 4-нний шадлугърал тагьарданий тIиртIунни республикалул халкьуннал шаэртуран АбутIалиб Гъапуровлун ва Сулайман Стальскийн цIа кусса гьайкал


Гьайкал тIитIин бувкIун бия Дагъусттаннал ХIукуматрал Председатель Артем Здунов, МВД-лул бак1чи Аьвдурашид МахIаммадов, Дагъусттаннал Чичултрал союзрал председатель МахIаммад АхIмадов, АьФ-лул ПаччахIлугърал Думалул депутат Аьвдулмажид МахIрамов, МахIачкъала шагьрулул бакIчи Салман Дадаев ва м.ц.

Гьайкал дурну дур Дагъус­ттаннал скульптор, Аьрасатнал лайкь хьусса художник Аьли МахIаммадовлул ва мунал арс МахIаммадлул.
Гьайкалданий ккаккан бувну бур щябивкIун гъалгъа тIутIисса кIия аксакал, ми бувкIун бур цала дус ХIамзат ЦIадассачIан.
Дагъусттаннал Министртурал кабинетрал бакIчинал барчаллагь кунни виваллил иширттал министр Аьвдурашид Ма­хIаммадовлухь тIитIаврил сипта даврихлу.

-Вай Дагъусттаннал халкьуннал шаэртал кIул­ну бур, Да­гъусттаннай бакъа­ссагу, республикалул кьатIувгу. Жура байранну дуллалийни, жучIанма бучIавантIиссар чIявусса хъамал, туристътал. Ми шиккун бучIавантIиссар кIул хьун зунттал билаятрал лавгмур ва хIакьинумур заманалущал,-увкунни Артем Здуновлул. Мунал барчаллагь кунни гьайкал дурминнахьгу.

Ялагу махъру лавхъунни Аьвдурашид МахIаммадовлул, Салман Дадаевлул ва МахIаммад АхIмадовлул.
Муния махъ гьайкалдануц1дирхьунни тIутIив.

Читайте также: