Ванал гьарцагу балай бюххансса бур

Ванал гьарцагу балай бюххансса бур

СултIан ХIусманов

Махъзуманив соцсетирдаву хъинну машгьурну ур жагьилсса музыкант ва балайчи , Ч1урттащиял шяравасса Муртазааьлил арс СултIан ХIусманов. Инстаграм аккаунтрай ванал вичIидихьултрава яла хIайранминнавасса ца навагура. Ванал гьарцагу балай бур бюххансса, цумур инструментрахун тIисса бухьурчагу, цуксса захIматсса никру дусса бухьурчагу, куцциравун багьан бувсса. Яла-ялагу, ттул дакI ссал ясир дунни учирча, махъру ва макьан цанницIун ца даркьусса, мяъна-мурадрал щаллусса душиврул.


Зулайхат Тахакьаева
ХIакьинусса балайчитураву нажагьссаннавурагу хьуна­къадакьайсса хасият, хIатта, цал цIарду машгьурсса балайчитуравугума. Махъру макьандалуцIун къабавкьусса балайлух ттуща вичIи дишин къашай. Мунияту, мандолиналухун щаллу буллалисса ванал балай цалчин баяйхту, на га балайлух мякь къалиххавай вичIи дихьлай буссияв. Гьарца кIанттай, гьарца балайчинал тIий каниччул хьу­сса чулийн къадурк «эшкьи-ччаврил» балайрдая шацI хьу­сса ттун, буттал кIанттухасса ва тIабиаьтрахасса цала ччаврия тIисса СултIаннул балайрду бювххуна. ДакIнихтуну ххаригу хьуссияв, балай учаву анжагъ арцу лякъинсса чаранну ба­къача, цала творчествалух бунияла уруглагисса, вихшала дишин уллалисса жагьилсса балайчи ва музыкант ялун уккаврия. Лапва ххари хьуссияв, ванал учай­сса махъру ва макьанну цала ля­хъан дурсса душиву кIул шайхту.

ХIакьинусса кьинилун тIалавсса балайчи хьун захIмат бакъар, хасъсса кIулшивугу аьркинну дакъар, улу, чIу ва гьунаргума аьркинну бакъарча. Анжагъ гьавас бухьурча, комьютерданул муная балайчи уллай ур.
СултIан тIурча, тIабиаьтралва буллусса чIуний ва авадансса такьвалий гьашиву къадурну, чIивинияцIа балай учаврил ва музыка бищаврил ялув буниялану ацIаванну вардиш увну ур балай учаврил ва музыкалул чулухунмай итххявхсса ниттил Заремал.
-Балай учаврил гьунар ттуву ниттилли итххяххан бувсса. Хъинну ялув бавцIуну бикIайва на тIутIисса мукъурттил ва макьаннал, гьарца мукъул, гьарца ноталул. Ттувун балай учаврих­сса гъира лапва бувтссар Ширвани Чаллаевлул, аьпабиву, Мариян Дандамаевал ва Лариса ХIажиевал балайрдалгу,- тIий ур Султ1ан.

Аслийсса лакку балайрдал тIин кIулсса Зарема цуппамур хьуну бакъар балайчи. Педагогнал кIулшивугу ларсун, зий бур детсадрал тарбиячину. ХIакьсса тарбиячи бухьунссар арснаву бунияласса магьирлугърахсса ччаву татан дан, ляличIисса гьунар аьч бан бювхъусса. Барчаллагь хьуннав цин.
СултIан школалий дуклакисса чIумал художествалул самодеятельностьрал ца яла чялишма гьурттучину ивкIун ур. КIилчинмур кIану бувгьуссар ванал «Щунудагъ-2005» фестивальданий оьрчIал балайлул номинациялий.
Аьхъардал школа къуртал бувну махъ, Султан дуклан увххун ур МахIачкъала шагьрулул Музыкалул училищалийн. Му къуртал бувну махъ — Дагъусттаннал педуниверситетрал музыкалул факультетрайн. Дуккавриягу биял­сса мюнпат лавсун бур СултIаннул, хIакьину ванал цумур музыкалул инструмент канил бугьарчагу, ус­ттарну музыка бищай муний: мандолина, аккордеон, гитара, баян, синтезатор, пианино, къумуз, щютIуххи.

Зий ур СултIан М. Дандамаевал цIанийсса Гъумучиял оьрчIал магьирлугърал школалий, балай учаврил дарсру дихьлай ва Магьирлугърал къатлуву музыкалул бутIул хъунаману. Цувама, соцсетирдаву акъасса, сахIналий балай тIий нажагьвагу ххал къашай, амма ванал вардиш буллалисса Магьирлугърал школалул ансамбльданул оьрчIал гьарца шинал хьхьичIунсса кIанттурду бугьай республикалул лагрулий­сса конкурсирдай.

Гьунар бусса ухьурчагу, ламус бусса, хьхьичIун къаливчу­сса жагьил ур СултIан. Му сававрай ливчIссар ттинин ваная «Илчилул» буккултрахь къабувсунгу. Мудан махъаллил хъанай икIайва цаява чичин, цала наз­мурду «Илчилий» рищун рязи къахъанай. Мунинсса багьанану ттунма чIалан бикIайва, ттизаманнул жагьилтал чIявуми диндалувун кьувтIуну бушиву, балай учаву, музыка бищаву къабунияласса даврин ккалли дуллай бушиву. Мунияту хьхьичIун къаличлай изайва ттуна СултIангу. Амма на къаучивияв ва диндалия ятсса жагьил ур кунугу. Гьунаргу инсаннан Занная бур биллай, гьарцаннан къубулайхха му, язи бувгьуминнан бакъасса.
ТIайлабацIу баннав Сул­тIаннун творчествалувугу, оьр­мулувугу!

Читайте также: