«Конституциялул волонтер»

«Конституциялул волонтер»

«Конституциялул волонтер» тIисса Дагъусттаннал суккушиндарал гьурттучитал байбивхьунни информациялул стендру хIадур дуллай.

Миннуй агьалинахь буслан тIий бур Конституциялий дурсса дахханашиннардая ва миннух Аьрасатнал агьалинал чIурду булаврия. «Конституциялул волонтер» хьунсса аьрзри буллуну бур 1700-нния ливчусса дагъусттанлувтурал.


Зулайхат Тахакьаева
Зий байбишиннин волонтертурал бувккуну бур онлайн-курсру. Информацион стендир­ттай зун тIий усса ур 400-нния ливчусса волонтер.
«Конституциялул волонтертуравасса» ца Жаннат Аьдилова буслай бур ва тарихийсса ишираву гьуртту хьунсса гъира цинма багьшиву чIурду буллан тIий бушиврия баяйхтува.

«Юристнал кIулшиву дусса инсан хIисаврай, ттуща хъанай ба­къая чулий бацIан. Бигьану бакъая «Конституциялул волонтер» хьун. Багьунни ласун хасъсса кIулшиву. Онлайн-кьаралданий федерал экспертътал буслай бия Аьрасатнал Конституциялия ва муниву дурсса дахханашиннардая. Волонтертурал дуллуссар кIулшивуртту ххал дуллалисса тест-экзамен, муния махъ ларсъссар чIу булаврил давриву зун ихтияр дуллалисса чара бакъа аьркинсса сертификат», — буслай бур Жаннат.

Читайте также: