Фронтовик, аьлимчу, журналист

Фронтовик, аьлимчу, журналист

МахIаммад Буттаев

Дяъвилийн лавгсса 128 ккуркличуная 57 зана къавхьуссар.

Хъунмасса Буттал кIанттул цIанийсса дяъвилий Ххувшаву ларсун 75 шин бартлаглай дур гьашину.

Цуксса хIайпнугу, шиная шинайн ххялтIа дуклай дур бюхттулсса Ххувшаву ларсминнал кьюкьри.

ДучIанссар дяъвилул цаягу участник сагъну акъа­ссагу чIунну. Жула буржри, вайнная жунма кIулмур, бавмур жула оьрчIахь, оьрчIал оьрчIахь буслай, жула тарихраву пашмансса ва къучагъсса лажин чирчусса Хъунмасса Буттал кIанттул цIанийсса дяъвилия тIайламур ябуван. КъаливчIунни ва Ххувшаврил кьининин жул шяравугу дяъвилул цаягу участник.


Андриана Аьбдуллаева
Дяъви байбивхьусса чIумал хъунна дакъасса Ккурккуллал шярава 128 инсан лавгун ур Ватан душманная дуруччин. Бур шяраву кулпатру кIи-кIия, шан-шама арс дяъвилийн лавгсса, ца бакъа бакъасса арсру аьрай ливчIсса. Дяъвилул шиннардий цаннил хъирив ца шяравун биллалисса бивкIулул хавардан дайдихьу 1939-ку шиналла хьуну дур. Финляндиянава бувкIун бур АьвдулпаттахIлул арс ХIажимусал бивкIулул хавар. Ча дакIнин багьанссия та чIумал арснал бивкIу лялиян бан къа­хъанахъисса АьвдулпаттахIлун ва Тамарин кIия арс цаймигу дяъвилул цIарал бюкьан­ссар куну.

СалихI Халиловлущал ва дяъвилул участниктуращал

Дяъвилийн лавгсса 128 ккуркличуная 57 зана къавхьуну ур. Зана хьумигу чIявуми орден-медаллащал зана хьуну бур. Ттун бусан ччива дяъвилул цIаравагу сагъну увккун, чIярусса шиннардий личIи-личIисса жаваблув­сса къуллугъирттай зий хъунмасса захIмат бивхьусса МахIаммад Буттаевлуя. Чансса бухьунссар Дагъусттаннал интеллигенциянаву, творчествалул агьулдануву ванал цIа къакIулсса, къабавсса.
Дяъви байбивхьусса чIумал МахIаммадлун дахьра 17 шин диркIун дур. Ва дуклай ивкIун ур Буйнакскаллал машлул техникумраву. Танийсса чIявуми мюрщи жагьилтал куна, вагу цува дяъвилийн къаувцуну къаличIан нигьачIи ивкIун ур.
— Дяъви байбивхьусса чIу­мал ссал пикрирдай уссияв учирча, ттула жагьилшиврул, пикри бакъашиврул ттул бакI­равун жула ялун хъунма­сса ба­ла бившиву бухлай ба­къая. Ттун бувчIлай бакъая циван аьтIутIиссарив нину.

ХIажи Бугъановлущал

— Вагь, ванин цила арс виричу хьуну къаччиссарив? Ча бувчIинссия ттун ца акъа-акъа­сса арс, зана хьунсса цукунчIавсса умудгу бакъа, дяъвилийн тIайла уклакисса ниттил къювугу, дардгу, — чичлай ур дяъвилиясса дакIнийн бичавурттаву Ма­хIаммад Буттаев.

Шаппа МахIаммад хушрай дяъвилийн нанисса кIул шайхту, ванал лахханмунил пикрирдай бивкIун бур нину-ппу. «Дух хьу­сса ци-дунугу лаххи, ци чулийгу ми тийх ликкан багьантIиссар», — тIий ивкIун ур ппу. «Яла ххуйми лаххи, ттул арс, душманнал хьхьичIун духсса янналуву къалагайссарча», — тIий диркIун дур нину. Хъирив кьини ни­ттил Мисидул цила вичIахсса вичIилусругу, канийсса кIиссагу, ливккун, шяраваллил советрал председательнахьхьун буллуну бур, ттул арснахьхьун булун­сса ярагъ бувача заводрай, куну. Буттал Жалалуттиннул тIурча, кIиллущалсса чу биян бувну бур военкоматрайн.
1942-ку шин хьуну дур жула аьралуннан хъинну захIматсса. Июль зурул ахирданий дайдирхьуну дур ацIния ххюва зуруй лахъи ларгсса Ккавкказуллахсса къизгъинсса талатавур­тту. Август зурул байбихьулий МахIаммад хIаласса Телавский бахьттагьалтрал училищалул курсантътал бацIан бувну, був­ккуну бур «Цуппа ца ша махъунмай къаласун» тIисса 227-мур Сталиннул амру. Баян бувну бур курсантътуравасса цаппара дяъвилийн тIайла буккантIишиву, най буна талатавурттаву гьур­тту хьун багьантIишиву. Циняв­ппагу курсантътал ца шаттирал хьхьичIунмай хьуну бур. Бивчуну бур вай Новороссийск, Моздок, Орджоникидзе шагьрурдайн, Сухумский ва Марухский лахъазанттайн.
Курсантътурая хьусса десант­рал батальондалуву бивкIун бур личIи- личIисса миллатирттал оьрчIру. Гуржиял нитти-буттал чIарав нину-ппу бакъамигу цала арсурвавращал тIайла буклай бивкIун бур дяъвилийн. Вайннах ххишалассагума диркIун дур къулагъас ялгъузну чIалай къабитан.
— Гьарица аьраличунал ду­ссар ляличIинува чурххавух бувхсса гьавасрацIун ва дакIнил асардацIун дархIусса «цIа дакъа лахъазан». Мукунсса лахъазанну ттунгу, ттул дустурангу хьуна Индюк цIа дусса зунтту. Ми­кку хьунабавкьуру жу лажин лажинну душманнащал. Душман хьхьирил чулухунай бас хьуну най ия. Му хьхьиричIан гъан хьун къаитан жандалия ка ларсун талай буссияв жугу. Бюхъай, жагьилсса, талаталт­рал опыт бакъасса жул курсантътуран унгу- унгуну талан къакIулну бивкIун бикIангу. Амма дяъвилул цIараву савсъсса саллатIнан кунна жан дулун кIулну бия, душманнайн­сса зидгу ххишала бакъа хъунма­сса бия. ЦIадурксса душманнал «Эдельвейс» дивизиялул частьру махъуннай хьун дурссар ва лахъазанттуй,- дакIнин бутлай ур дяъвилиясса чичрурдаву МахIаммад Буттаев.
1942 шинал октябрь зурул 24-нний Сухумилия Туапсе шагьрулучIан бахьтта нани­сса батальон хIисав хьуну душман ттупру бичлан ивкIун ур. ЧIявусса ливтIусса ва бивщусса хьуну бур. ЗахIматсса щаву дирну дур МахIаммадлуйнгу. Сочилийсса эвакогоспитальданий хъин хьуну махъ ва цIунилгу Туапсе шагьрулучIасса къизгъин­сса талатавурттавух гьуртту хьуну ур. Шагьру хьхьириягу, кьириягу душманнал тIиртIусса цIаралу бивкIун бур.
— Дяъвилул майданнив инсаннан бивкIулия нигь къадикIайсса кьянкьасса уну тIий бакъарча, муния пикри бансса чIун дакъа тIийри, — учайва МахIаммадлул.
Ххувшаву ларсъсса ва рейхс­таграй ттугъ бивщусса хавар МахIаммадлун госпитальданий бавну бур. Ххаришиврущал архIал, цанна нава цIана Берлиннай акъасса тIисса къащигу диркIун дур. Яларив, бизан бан хьурдай ливтIусса ттула дустал, анаварну ккаккан хьурдай нину тIий ивкIун ур.
1945-ку шинал ноябрьданул 7-нний зана хьуну ур­ ­аьрая МахIаммад. Ва ххарисса хавар бувсъсса чIаххудушнин МахIаммадлул ниттил бярч буллуну бур.
Дяъвилул цIараву кка­ккан дурсса къучагъшивурттахлу МахIаммад Буттаев лайкь хьуну ур личIи-личIисса наградарттан. Вайннувух дур Бу­ттал кIанттул цIанийсса дяъвилул 1-мур ва 2-мур даражалул орденну. Дяъвилия зана хьуну махъ МахIаммад зий ивкIун ур жаваблувсса давурттай. Москавлив лавайсса партиялул школалул журналистикалул факультетгу марцIну ххювардай къуртал бувну, зий ивкIун ур партиялул обкомрай личIи-личIисса къуллугъирттай. 1965-ку шинал ва ивтун ур «Советский Дагестан» журналданул хъунама редакторну, архIала Дагъусттаннал Журналистурал союзрайгу каялувшиву дуллай. 1980-ку шинал Ломоносовлул цIанийсса МГУ-луву элмурдал доктор хьунсса диссертациягу лайкьну дурурччуну, МахIаммадлул ларсун дур тарихрал элмурдал докторнал, профессорнал цIа. МахIаммадлул канила бувккун бур цикссагу луттирду, монографияртту, элмийсса макьалар­тту. Ванал «Ккурккуллал хъярч­ру» таржума бувну бур чил би­лаятирттал мазурдийнгума. МахIаммад лайкь хьуну ур Халкьуннал дусшиврул ордендалун, Дагъусттаннал ПаччахIлугърал премиялун ва чIярусса цаймигу наградар­ттан. Ва ия ляличIисса гьунарданул заллу, ия му­къул усттар­сса, кIула бюхханну махъ лахъангу, пасихIну ихтилат бангу. Оьрмулул угьара хьу­сса чIумалгу жагьилминнаяр куклуну ва исвагьину къавтIунгу изайва. Ванал хIурмат хъунмасса бия архIал зузиминначIа, бусравну ия щарнил жяматран. МахIаммад Буттаев дунияллия лавгунни 2008-ку шинал. Ва цинявппагу кIулминнал дакIнин утай хъин­сса мукъуйну.
Ккурккуллал шяраваллил аьрали музейраву буссар Ма­хIаммад Буттаевлун хас був­сса мурцIу.

Читайте также: