Чувшиврун бивкIу бакъассар

Чувшиврун бивкIу бакъассар

ХIасан-ХIусайн Камалов

Гьашину Италиянал Виричу ХIасан-ХIусайн Камаловлун хьунтIиссия 100 шин

Цал дакIнийн бутанна ряхцIалку шинал ахирданий лакран, хаснува Читтурдал жяматран, хъуннасса ххаришиву хьушиву ХIасан-ХIусайн Камалов

Италиянал Виричу хьуну ивкIшиврул хавар бавну. 1967 шинал хасну Италиянал Виричунал гъан-маччанащал хьунаакьин, Виричунал оьрмулул хIакъиравусса документру батIин МахIачкъалалив увкIун ивкIун ур таний сийлийсса «Правда» кказитрал корреспондент Чурсин.

Мунащал Читтурдал шяравун тIайла увккун ивкIун ур Дагъусттаннал халкьуннал шаэр Юсуп Хаппалаев. «Правдалийгу», цайми кказитирттайгу, радио-телевидениялийгу буслан бивкIун бур Италиянал миллатрал яла бюхттулмур цIа ларсъсса Виричуная, лакрал нартная.


ПатIимат Рамазанова
КутIану бусанна Виричунал оьрмулия, мунал гъан-маччанал, му кIулну ивкIнал кумаграйну.
ХIасан-ХIусайннул дусгу, ссурахъугу Ц. М. ХIусманов:
«ЧIавану унува ппугу яла лавг­сса ХIасан-ХIусайн ия хъинну сивсусса, нигь цирив къакIулсса, кьянкьасса оьрчI. КIинттул марххалттанущалсса бурандалувух хьхьувай учIайва цува дуклакисса ШавкIуллал школалия.

ХIасан-ХIусайн дянив

Махъ Гъумучату, педучилищалуву уссия ккалай, шавайн Читтурав цала дугьарасса ниттил ялун цувалу учIайва. ХIасан-ХIусайннуву, ду­ккавривусса гьунар бакъа, бия музыка, художественная литература, спорт ххирасса, миннухсса ччаву ххисса гьунаргу. Совет Аьралуннавун гьаннин КIулушацIрал шяравусса школалий дарсру дихьлай зий уссия».

Читтурдал шяравасса Нурислан Къушиев:
«Колхозру сакин дуллалисса шинал (1935 шин) даргиял районнай колхозру дуллалаврин къаршину къачагътал хьуну, мютIий хьунсса кьасттирай бивкIун ба­къар цаппара даргиял арамтал. Тай бугьансса кумаг тIалав буллали­сса тил дуркIун дур Лакрал райондалийн. Гьарца лакрал щархъава ца-ца, кIи-кIия жагьил, кIунурду бивчуну, тIайла буклай бивкIун бур тайннан кумагран, Читтуравгу кIунурду бичлай бивкIун бур. ХIасан-ХIусайн Камаловлул, увккун ккурчIав, увкуну бур: «КIунурду бичлан аьркин ба­къар, на комсомолецра, на гьанна жулва Читтурдал жяматрал чулухасса вакилну», — куну. Му ппур­ттуву 15-16 шин хьу­сса ХIасан-ХIусайннул бувсъсса кьянкьасса махъ дакIнийн бутлан бикIайва къужри» («Илчи», 1998 шин, № 19, 7 лажин, Мусахъал Аьбдул: «Лаккучу – Италиянал Миллатрал Виричу»).

1939 шинал ХIасан-ХIусайн Камалов лавгун ур Батумрайсса артиллериялул командиртал итабакьайсса училищалий дуклан. Хъинну ххуйну училищагу къуртал бувну, ХIасан-ХIусайннун дуллуну дур лейтенантнал чин. Буттал КIанттул цIанийсса дяъвилуву Буг неххайх душман лахъан къаитан кьянкьану данди бавцIуну бур Камалов каялувшиву дуллалисса 1-мур взвод (Бердичеврайсса 389-мур дивизиялул 950-мур артиллериялул полк), миккусса чувшиврухлу Камаловлуйн дуркIун диркIун дур Верховный Главнокомандующий Иосиф Сталиннул Барчаллагьрал телеграммагу. Лахъи къабан, апрель зурул байбихьулий 1944 шинал Камаловлул взвод хIаласса совет аьрал ясирну багьну бур. Ясирну биривсса аьралгу тIайла був­ккун бур Германиянал кьиблалул чулухсса концлагердайн. Лагерьдай лахъи къалавгун Камалов хIаласса 32 ясирнаща лихъан бювхъуну бур, вай хIала бувххун бур Италиянал Милан шагьрулул лагма-ялттусса вацIравусса партизантурал кьюкьравух. ХIасан-ХIусайн Камалов увчIуну ур «Тарзан» тIисса бригадалул командованиялул штабрал советрал членну. Му бригадагу талай бивкIун бур фашистуращал «Щюллисса лама» тIисса партизантурал дивизиялуву. Коккалью тIисса шагьру душманная мурахас банну тIисса кьасттирай гьужумрай ххявхсса партизантурал кьюкьлуву уягу 13 инсан ливчIссар. Камалов бакIчисса му кьюкьа ясирну дугьан бювхъуссар немецнал колонналуща. Фашистурал гужсса сси бивкIссар цала жандалий рахIму къабувну талатисса партизантурайн. Миннан кIулну бивкIссар «Тарзан» бригада кьянкьану данди бавцIуну бивкIшиву, Ровата тIисса шагьру мурахас буллайгу миннал таман­сса немец кьатI бувшиву. Фашистурал, туну, ми 13-магу партизантурай оьккину язугъсса зулмугу бувну, аьщун бивзун бур. ХI. Камалов бакIчисса ацIния шамагу къучагътуран дуллуну дур Италиянал хIукуматрал яла лараймур награда – «Италиянал Миллатрал Виричу» тIисса цIарду. Ясирну агьсса кIанттава лихъан бювхъусса, Италиянаву виричувшиврий талай ивкIсса ХIасан-ХIусайннун цуксса захIматнугу, кьурчIинугу бухьунссия цIуницIа ясирну агьангу, гъурбатрай зулмукартурал зулму бухIангу. Бухьунссия мунаву ятIа-тIар бакъанавух личIанссара тIисса асаргу, мурччайва микIлачIлай бухьун­ссия къащилул угьгу… Цуксса бявкъусса зид бухьунссия мунал душмантурайн, Лаккуй Читтурав цахра ялугьлагьисса нину хьхьичI дацIайхту? Азгъунсса авкьат бухьунссия дакIниву душмантуращал талатиний буттал аьрщи итталух занай. Гьаманки аьрщарахсса ччаврилли тIархха, душманнайн­сса зидгу ххи байсса, дакIнивугу кьянкьану ацIансса авкьат ххи дайсса. 2014 шинал Италиянава лакрал миллатрал къучагъсса арс ХIасан-ХIусайн Камаловлул гьа­ттай алхIам буккин лавгссия Виричунал цIа дирзсса мунал ­уссил арс ХIасан-ХIусайн Камаловгу, Буршиял шяравасса хирург-травматолог Султан ЦIаххаевгу, Вираттиял шяравасса вирттал, жулва миллатран ххуйну кIулсса Ссапарбаг Аьбдуллаев ва мунала ссурахъу, предприниматель Сайпуллагь Аьбдуллаевгу.
ДакIнийн бутанна чIавама ХIасан-ХIусайн Камаловлул цала буттауссил – Виричунал цIа уттара дуваву мурадрай тамансса давурттив уттинингу дуршиву: Читтурав буссар Виричунал бюст, ХIасан-ХIусайннул хIарачатрайну бацIан бувсса ва му ххаллилсса варис ушиву исват буллалисса. МахIачкъалаллал ца кIичIираваллин Виричунал цIа дизавугу – ХIасан-ХIусайннул хъиривуккавурттал хIасиллур учивияв. Къирият дусса ХIасан-ХIусайннул хъунмур мурад бивкIун бур буттауссил гьаттай алхIам буккин хьуния тIисса. Мунал цала мурадрая бусайхту, лагма лавгун бур хIакьсса дусталгу. «Цалчин, жула дуснал ХIасан-ХIусайннул чIарав бацIан ччай бияв. КIилчингу, лаккучу – Италиянал Виричунал цIа ларсъсса инсан ур. Мунал гьаттайн цувалу ХIасан-ХIусайн гьан итан жул дакIурдил кьамул бувайссияв?» — увкуна таний ХIасан-ХIусайннул гьалмахтурал. Къирият дусса чиваркI бунутIий. Лакрал миллатрахсса ччаву ягингу, цIакьгу, куртIгу дуллалисса уздансса даву дурнутIий.
ДакIнийн бутлай ур ХIасан-ХIусайн: «Брешия провинциялийсса Понтальо шагьрулий (областьрал центр Миланналуя 53 километралул архсса манзилданийсса хъун бакъасса шагьру бур му) жу хIурматрай хьунабавкьунав дяъвилул шиннардий 15-16 шинал оьрмулуву ивкIсса кавалер Тарчисио Бертолил. Мунан тай ацIния шамагу партизан ххуйну дакIний ливчIун бия. Бу­ттауссу хъинну дакIний ия, цаланий яхъанай уссия тIий ия. Амма буттауссу аьщун изайхту, буттал мунах урган къаивтунав тIива цува, вин му так сагъну дакIний личIувча тIий. Мунал жу бувцунав буттауссу увччусса кIанайн. Бергамо шагьрулия 18 километралул манзилданийсса Понтальо шагьрулий, 1945 шинал тIивтIусса музейраву, хъунмасса кIану бувгьуну бур ацIния шамагу виричунал скульптурарду дацIан дур­сса мурцIулул. Виртталгу бувччуну бур музейрал подвалдануву хасъсса «склеп» бувну, мунийн «Museo dI GlorIa («ЦIанихшиврул зиярат») тIий бур. КьатIаллил билаятирттая бувкIсса цимигу азарахъул туристурал кьюкьри дучIайсса дур Италиянал Миллатрал Вирттал дакIнийн бичин. Гьар шинах апрель зурул 25-ннийрив хъунна­сса парад дай­сса дия тикку. Кавалер Тарчисио Бертолил, хъювусулгу уклай, увкуна ттухь: «Виричу Камаловлул прах ватандалийн ласун ччай ухьурча, му зул ихтиярди, амма жун цукунчIав къа­ччива жулла аьрщи душманная мурахас дуллай жан харж дурсса виричунал прах жучIатува лавсун». Нагу увку­ссия: «Жул буттауссин зул аьрщарай нясивну ляркъухьурча гьав, душманнайн ххявххун, хIала бувххун, ца къаливчIун циняв кьатI хьуннинцIакул талай бивкIсса гьалмахтурал чIаравва икIувча», — куну. Ттун хъинну асар хъанай бия тайннал вирттаврал гьаврду аякьалий ядуллалисса куц, тайннуйн икрамру буллали­сса куц. Наслулун эбратран абадлий вирттаврал цIарду личIан даву мурадрай, ацIния шамагу партизаннал жан кьурван дур­сса кIанай – Гремильо къалалучIа – миннал дурсса виричушиву утта­ра дуллалисса гьайкал дацIан дурну дур».
Вай гьантрай телевидениялий ккаккан дурссар капитан Руссолиятусса (италиянал партизантурал ванайн укун учайсса бивкIссар!) киносуратгу. Чувшиврун бивкIу бакъассар.

Читайте также: