Дяъвилул ва оьрмулул ххуллу

Дяъвилул ва оьрмулул ххуллу

Ибрагьин Сайпуллаев

-Ттул хьхьичI ттигу бацIлан бикIай тай захIматсса 1941-1945-ку шиннардийсса ишру. ЗахIматсса чIун дия му жула аьра­луннангу. На нара ми шиннардий духIав махъунмай шаврил кьурчIишиву ва ххувшавурттал

ххаришиву, — дакIнин бутлай икIайва сагъсса чIумал жул мямма Сайпуллаев Ибрагьин.

Жул ппу гьуртту хьуссар Украиннал, Белоруссиянал, Румыниянал, Чехословакиянал, Венгриянал личIи-личIисса шагьрурду мурахас буллалисса талатавурттавух.
Венгриянал Балашшадьярмат шагьру тархъан буллалисса чIумал Ибрагьиннун аьркинну бивкIссар боеприпасирттал дурцIусса дучрай аьрава душманнан хавар къахьунну жула аьралунначIан диян дан. ХхюцIалла километралул манзилданий тIурча, душманнал цIакьшивуртту диркIун дур. Миннан чIу къабаяншиврул Ибрагьиннул, цайрасса фуфайкалул кахри кьуркьуну, ми дучрал ччаннайх дархIуну диркIун дур, аьравалттил нигьругу аьгъу дурну. Мукун цайва бивхьусса бурж усттарну барт бивгьуну бур. Боеприпасру дучIавривун аьралунналгу, душманнал оборона ппив дурну, Новг­рад тIисса шагьрулучIан ххуллу лавсун бур. Ва ишираву жул мямма лайкь хьуну ур Верховный Главнокомандованиялул чулухасса Барчаллагьран. Укунсса Барчаллагьир­ттан Сайпуллаев Ибрагьин ацIийла лайкь хьуну ия. Вайннувасса цанний чивчуну бур:
«Рядовой Ибрагьин Сайпуллаев! Верховный Главнокомандующий, Совет Союзрал Маршал гьал. И.В. Сталиннул 1945-ку шинал мартрал 30-ннийсса амрулийн бувну, Грон ва Нитра нех лархъун, Новый Заики, Хурани ва цаймигу шагьрурдайнсса ххуллу аьч бавриву лайкьсса гьурттушинна даврихлу цинявннан, миннавух вингу, барчаллагь баян буллалиссар». Майор Акимов, частьрал командир.
Мямма лайкь хьуну ия «За отвагу», «За боевые заслуги» тIисса ва цаймигу медаллан.
Дяъви къуртал хьуну махъ Ибрагьин зана хьуну ур цала буттал шяравун, ГьунчIукьатIув.
Жун хъунмасса пахру буссар къирият дусса жула мяммаяту!
Мудангу ина дакIнийсса оьрчIру ва оьрчIал оьрчIру

Читайте также: