Ххувшаврил вирттал дакIнийн бичлачисса флешмоб

Ххувшаврил вирттал дакIнийн бичлачисса флешмоб

«Библионочь-2020» тIисса щалагу Аьрасатнал акциялул ва «БивкIу бакъа полкрал» суккушиндарал лагрулий «75 слов Победы» онлайн-марафондалуцIун

кабакьлай, «Дом знаний» онлайн-школа итабакьлай бур флешмоб «Мой герой Победы». Муния бувсунни онлайн-школалул директор Халипа ТIагьировлул.


Зулайхат Тахакьаева
— Хъунмасса Буттал КIанттул цIанийсса дяъвилий Ххувшаву ларсун 75 шинал байрандалул хьунийн, жун ччай бур ватандалул цIаний цала жанну харж дурми дакIнийн бичин,- тIий ур Халипа.
-Коронавирусрал пандемия ппив шаврия буруччаву мурад­рай, Ххувшаврин хас дурсса цинярдагу мероприятияртту махъун дирчуну душиврийн бувну, жу маслихIат буллай буру «Бессмертный полкрал» акция цIусса кьяйдалий бан. Бачияра дяъвилул виртталгу дакIнийн бивчун, дяъвилиясса шеърирдава­сса ххару буккиннуча, ватандалухлу жанну дуллусса жула тта­ттахъал аьпалун,-ххи бунни Халипанал.

Читайте также: