Дагъусттаннал халкьуннайнсса Путиннул оьвчаврил хIакъиравусса пикрирду

Дагъусттаннал агьалинахь щилва-щил цива-ци учин аьркинссар, миннан тагьар буниялттунгу нигьачIисса душиву бувчIиншиврул? БувчIуну, бакIрай бацIаншиврул.

Бур­хха чарабакъашиву дакъанура, кьатIух заназисса, супермаркетирттавух ва цаймигу, чIявусса агьлу бавтIсса кIанттурдайх буклакиссагу. АллагьначIа чирилунсса давурттал хъирив багьсса жува бюхъайссару Аллагьнал жунна кьисмат дурсса яла хъунмур хъус-ххазиналуцIа- инсаннал оьрмулуцIа хьунгу. Кьамул бувара хъуниминнал жува циняв буруччаву мурадрай буллалисса хIукмурду ва маслихIатру, буруччара жувагу, жулва лагма- ялттумигу!
СалихI Сагидов, МахIачкъалаллал Кировский райондалул бакIчи

* * *
Аьрасатнал Президентнал Дагъусттаннал хъуниминнащалсса ва жяматрал вакилтуращалсса совещаниялий кIицI лавгунни, Дагъусттаннай тамансса агьлу литIаврил савав халкьуннал биччибакъулшиву, тIайла дакъасса, бяйкьин буллалисса тарап дугьаву душиву. Коронавирус ппив хъанай сукку шайхтува му иширая нигь дия. Дагъусттаннал агьалинан цала мачча- гъанми, чIахху- чIарахми литIлай байбишиннин бувчIлай бакъа мусиватсса бала ялун бившиву. Президентнал кIицI лавгунни республикалий медицина цинявннан кумаг бансса даражалий къадиркIшиву. Буниялттунгу, агьалинаща чIумуй азарханардай уттубивхьуну, хъирив бувккун,цаласса бан хъанай бакъая, азарханардайминнах дагьайкунсса къулагъас дакъая, аьркинсса даруртту, оборудование дузалну дакъа. Вай кIанттурдугу хIисавравун лавсун, Аьрасатнал хъунаманан Дагъусттаннан анаварсса кумаг аьркинну бушиву бувчIаву жулла дакIру пахь учин дуван­сса хаварди. Мунал тапшур бунни Дагъусттаннай цIусса госпиталь буван, оборудованиялул, цимурца мюхтажмунил дузал буван — хIакинталгу, арцугу, аьркинмургу тIайла дуккан. Ххуйри, хъинни. Сант дагьну дунура, дакIнихтунусса барчаллагь тIий бура, азарданиягу нигьа къабувсун агьали ххассал буллай, хъин буллалисса медициналул зузалтрахь, волонтёртурахь, цала каши-бюхъу ишла дурну, шайкун кумагру буллалиминнахь.
Мариян Кьаландарова,
Москавуллал «Дагъусттан» культуралул центрданул Президиумрал член
ХIадур бувссар
ПатIимат Рамазановал