Ниттил маз лахьхьавриву нитти-буттахъал дакI цIуцIавугу аьркинну дур

Ниттил маз лахьхьавриву нитти-буттахъал дакI цIуцIавугу аьркинну дур

Мисиду Щурпаева
ва Муса БахIаммадов

Февральданул 19-нний Национал библиотекалуву Ниттил мазурдил кьинилуцIун дархIусса конференция хьунни. Ванил сакиншинна дурну дия А.А.Тахо-Годил цIанийсса Дагъусттаннал педагогикалул институтрал.

Залму АьбдурахIманова
Конференциялийн республикалул циняр районнаясса ва шагьрурдаясса ниттил мазрал учительтал бувкIун бур. Хъунмасса барчаллагьрай бия вай институтрал пишакартурайн, укунсса журалул батIаврий циняв цал архIал ца кIанай цалчинну цив бавтIсса тIий. Конференциялул даву дайдишин хьхьичI ялун нанисса байрандалущал гьурттучитал хъун дакъасса концертрайну барча бувна МахIачкъалаллал школарттал дуклаки оьрчIал. Вайннал пасихIну бувккуна дагъусттаннал шаэртурал шеърирду ва ккаккан дуруна миллатрал къавтIавуртту.

Конференция тIиртIуна А.А. Тахо-Годил цIанийсса педагогикалул институтрал директорнал кIанай чIумуйну зузисса Мисиду Щурпаевал.
Ванил гьарта-гьарзану бувсуна цала пишакартурал ттинин дур­сса давурттая ва ттиния тинмай­ссагу мурадирттая. Бувсуна махъсса кIира шинал институтрал школардай ишла бансса ниттил мазрай­сса луттирду хIадур буллай бувсса хъунмасса захIматрая ва утти 5-9-ми классирттансса луттирдахагу зун хIадур хъанай бушиву. КIицI бувна республикалий аьмну миллатир­ттал мазру лахьхьиншиврул къулай­сса, ххуйсса шартIру дузал дурну душиву ва маз лахьхьин ччинан цичIав дайшишру дакъашиву.
— Ниттил мазрахсса ччаву кулпатраватура най дикIан аьркин­ссар.

Нину-ппу миллатрал мазрай гъалгъа къатIийни, так ца учительтураща ниттил маз лахьхьин бан захIматссар, — увкуна ванил.
— Ниттил маз буруччаву гьарналгу буржри. Уттинин итабавкьусса луттирду хIадур байнигу, жу оьвтIий буссияв миллатирттал мазурдиха зузиминнайн ва ва давриву гьуртту хьун гъира буминнайн, жул чIарах бацIияра, жущал архIал ва даву дан нанияра тIий. БувкIуна, аьркинсса кумаггу бувна. КъахIала бувхссагу хьуна.

ЦIунилгу тавакъю буллай буру мазраха, литературалуха зузиминнахь, жуцIун кабакьира тIий. Дурсса давриву аьйрду ляхълай, цаннай ца бювкьурду бихьлайнияр, цинявннан аьмсса мюнпатсса даву дурну хъиннихха», — тIий бия М. Щурпаева.
Махъру ялагу лавхъуна ДГУ-лул дагъусттаннал мазурдил кафедралул хъунама, профессор Муса БахIаммадовлул, МахIачкъалаллал 11-мур школалул директор Зухра Дибировал, Избербашуллал 8-мур школалул директор Издаг Элмирзаевал ва м.ц.
Конференциялул ахирданий учительтал миллатирттал мазурдил секциярттайх бавчIуну, цала даврицIун бавхIусса пикрирду ва буруккинну бувсуна.

Читайте также: