Жижара

Жижара

Маликлул душ Исяева Камила

Рамазан зурул ахирданий, кIул бакъасса апатI ялун бивну, оьрмулул дязаннив дунияллия лавгунни ГьукIурдал шяравасса Маликлул ва Асиятлул душ Камила Исяева.

ГьукIурдал жяматрал, цив­ппа чув ялапар хъанай бухьурчагу, Аьрапалул кьини кIицI лаган буттал шяравун батIайсса ­аьдат цIакьну дуручлай бур. Цуксса кьурчIинугу, гьашину бу­ттал шяравунсса ххуллу Камилан махъва-махъсса хьунни.
Камила дуклай буссия Да­гъусттаннал Медициналул университетрал стоматологиялул факультетрал 2-мур курсирай. Ва бия дуккавривугу, гьарица иширавугу хьхьичIун ливчусса, итххявхсса душ.

Цурда ца къакьариртун, зумардагу дургьуну, чакругу бувну, ххуллийн бувксса душ Хъунасса Заннайн леххаву, алжаннул агьулданувух хьуннав, гьав нурданул дуцIиннав, махъминнал оьрмурдай барачат бишиннав!

Камилал нязаннивсса бив­кIулул кьурчIишиву кIидачI­лай, дакIнихтунусса жижара буллай буру ванил нитти-буттахь, Сарат Аьбдуллаевнахь ва цинявппагу гъан-маччаминнахь.

Мариян Илиясовал цIанийсса «Дараччи» клуб


Аьлиллул душ Амирова Рая

Майрал 16-нний оьрмулул 71 шинаву дунияллия лавгунни ххаллилсса зунттал хъамитайпа, КIубратусса Амирова Рая Аьлил­лул душ.

Бувну бур Рая МахIаммадов Аьлиллул ва ЛухIуева Аммиял кулпатраву. Школа бувккуну махъ, медучилищагу къуртал бувну, зий бивкIун бур централ азарханалий. Махъсса 42 шинал мутталий зий буссия «Ленинград» патирданул администрациялий.

Рая бия гьарцаннащал хIал бавкьусса, дакI-аьмал авадан­сса, щарнил жяматрангу, цила гъан-маччанангу бусравсса, инсантуран хайр бан хьхьичIунсса инсан.
Рая аьпалухьхьун лагаврил къумашивугу кIидачIлай, дакIнийхтунусса жижара буллай буру ванил душваврахь, уссихь, ссурваврахь ва махъсса циняв­ппагу гъан-маччанахь.
Цил рухI алжаннул ххари даннав, гьав нурданул дуцIиннав, махъминнал оьрмурдай барачат бишиннав.

КIубурдал
ва Читтурдал жямат


Ширванинал арс АхIмадов Аьли

Алма-Ата шагьрулий оьр­мулул 59 шинаву ахират­рал хьунни ГьунчIукьатIрал АхIмадихъал тухумраясса Ширванинал арс Аьли. 1977 шинал, ГьунчIукьатIрал школалий 8 классгу бувккуну, Аьли зун ув­ххун ур МахIачкъалалий «Дагпромстройравун».

Ца шинава зун ув­ххун ур приборду бай заводрайн. 1986 шинал лавгун ур Къаза­хъисттаннал хъуншагьрулийн, Алма-Аталийн, подшипник­ру бувайсса заводрай зун. Аьли ххишала акъа итххявхсса, цала пиша лавайну кIулсса усттарнан хIисавну ивкIун ур. Ва лайкь хьуну ур мадарасса хIурматрал грамотарттан ва премиярттан.

ХIукумат даххана хьуну махъ Алма-Аталий ванал тIивтIуну бур фотолаборатория, шагьрулий ванал суратру рищаврил цIа цалчинсса кIанттай диркIун дур. Алма-Аталий хъанахъисса ДагъусттаннацIун дархIусса циняв давурттая ванал видеосуратру ларсун дур.

Ванал мукьва оьрчI бур: кIия арс, кIива душ. Хъунама арс ва душ Гъумук зий бур.
Ци банссар, Аллагьнал чичру укунсса духьунссия. Аьлил кьурчIисса бивкIулул къумашиву кIидачIлай, жижара буллай буру уссихь, ссурваврахь, арсурваврахь, душваврахь, цинявппагу гъан-маччаминнахь.
Ванан бакъамур оьрму оьр­чIан, уссурссуннан булуннав. РухI хъинний дишиннав, алжан нясив баннав.

ГьунчIукьатIрал
ва КIямашрал жямат


Кураев Аршад Кураевич

Вай гьантрай, оьрмулул 91 шин хьуну, аьпалухьхьун лавгунни ас-намусрал увччусса ххаллилсса лаккучу, жяматрал дянив сий ххисса инсан Кураев Аршад Кураевич.

Аршад увну ур 1928-ку шинал ЧукIуннал шяраву. 1946-ку шинал Щурагьиял финансир­ттал техникумгу къуртал бувну, зий ивкIун ур цала пишалул системалий ревизорну, бухгалтерну, бюджетрал инспекторну, хъунама бухгалтерну.
1969-ку шинал ххаллилну къуртал бувну бур Москавлив машлул институт. 1988-ку шинал увккун ур пенсиялийн. Ва хъанахъиссар дяъвилул ва захIматрал ветерангу.

Чув, ссаха зий ивкIун ухьурчагу, гьарцаннащал хIал бавкьусса, кумаг бан анаварсса чув ия ва.
Аршадлул бивкIулул кьур­чIишивугу кIидачIлай, дакI­нийхтунусса жижара буллай буру ванал кулпатрахь Жамилатлухь, душварахь Басиратлухь, Заремахь, Элионорахь, Эльмирахь, куявнахь ва махъсса цинявппагу гъан-маччанахь. Аршадгу алжаннул ххари аннав, гьав нурданул дуцIиннав!

ЧукIуннал жямат


Рамазаннул душ СантIуева Сабиаьт

Мубараксса Зумаритавал зурул гьантрай, оьрмулул 90 шинаву, Аьрасатнал Президент Владимир Путиннул цIаниятусса Барчаллагьрал чагъар буккингу нясив хьуну, лавгунни дунияллия 1- мур ЦIувкIуллал шяраватусса дяъвилул ва захIматрал ветеран Рамазаннул душ СантIуева Сабиаьт.

Бувну бур Сабиаьт 1929 шинал ЦIувкIрав Рамазаннул ва Пирдавслул ужагърай. Оьр­мулул 14 шинаву лавгун бур къа­навртту дуклан захIматрал фронт­райн. Лас Ниязбаглущал 25 шинай зий бивкIссар ЦIувкIрав ичIаллин аьркинмур даххайсса ттучандалий, 5 шинай зий бивкIссар Ваччав райондалул ттучандалийгу. Ва бу­ссия халкьуннащал хIал бавкьу­сса, иминсса инсан.
Сабиаьт дунияллия лагаврил кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ванил арсваврахь, душваврахь, вайннал наслулухь, цинявгу гъан-маччацириннахь. Ванил гьаттай нур дизаннав, алжаннул ххари буваннав!

1- мур ЦIувкIуллал жямат

Читайте также: