Каникуллал чIумал оьрчIру нигьачIаврия бурувччуну битан

Каникуллал чIумал оьрчIру нигьачIаврия бурувччуну битан

Майрал 21-нний Дагъусттаннал БакIчи Владимир Васильевлул дунни республикалул паччахIлугърал властьрал органнал каялувчитуращалсса батIаву.

Ххал бигьлагьисса масъаларттава ца яла хъунмурну бия регион гъинтнил чIумуйн хIадур шаву, хаснува каникуллай оьрчIру нигьачIаврия буруччаврил масъала. ДР-лул БакIчинал тIимунийну, ми масъаларттал къайгъулий бикIан аьркинссар властьрал циняв даражардал каялувчитал, хаснува муниципал даражалулсса.
ДР-лул Граждан обороналул, тIабиаьтрал апатIирттал биян бувсса зараллу бухлаган баврил иширттал министр Нариман КазимахIаммадовлул бувсунни цIанасса ппурттуву хIадур хъанай бушиву оьрчIал цIуллушиву цIакь даврил лагердай бигьалагаврил иширттайн.

Мунал тIимунийну, хьхьирил чIарахсса оьрчIру бигьалагай лагердай. Дузал бувну бур ххассал бувултрал ва щинавун бучIултрал къушру. Агьалинащал дуллай бур профилактикалул давуртту. Гъинттул оьрчIал идарарттай дихьлай бур гьузун лахьхьаврил дарсру. Управлениялул центрданий хIадур увну ур 133 ххассалуву.
Дуккаврил ва элмулул министр Уммупазил Оьмаровал тIимунийну, оьрчIру бигьалагай лагерду бур республикалий 27 ва 49 бур школардацIунсса.

ОьрчIру бигьалагай лагерду нигьачIаврия буруччаврил чулуха дурсса давурттая бувсунни ДР-лул виваллил иширттал министр Аьвдурашид МахIаммадовлул ва Роспотребнадзорданул каялувчи Элеонора Оьмариевал.
Аьвдурашид МахIамма­довлул тIимунийну, циняв оьрчIру бигьалагай лагердай къарал буллантIий бур полициялул участковыйтал, ППС-рал ва МВД-лул зузалт. Миннаяр ххишала, гьарца лагердануцIун цIакь увантIий ур БЭП-рал зузала.
Масъалартту ххал бигьаврил хIасиллу дунни ДР-лул БакIчинал.

Читайте также: