Лаккуйсса тIабиаьтрал караматшиврия

Лаккуйсса тIабиаьтрал караматшиврия

Шанашисса шархь-ттурлу

Инсаннан Аллагьнал дуллу­сса гьарца кьини мюнпатран, хайрданун, цIусса ци-бунугу кIул баврин ишла дан багьлагьишиврия бувсун, чивчуну бикIай.

Буниялагу, му тIайласса зат бур. Амма инсаннал хасият мукунсса дур­хха, чIявумур чIумал курчIилшиву ялтту дуклан дикIай. Мунияту бухьунссар жула оьрмулувусса буван дакIний бивкIсса чIявусса затру барткъалавгунма личIайсса.
Дуниял гьанай дур. ДукIлай дур цIусса кьини. ЦIусса кьинилул, карчI къадурну, цила дуван багьлагьимур дуллай дур. Баргъ битан багьлай бухьурча, баргъ битлай бур, гъарал лачIун багьлай бухьурча, гъарал лачIлай дур, марххала буван багьлай бухьурча, марххала буллай бур. ХIасил, гьунттийнин цичIав дувансса дитлай дакъар. Бакъаривла эбрат ласунсса иш?
Ахиратравун лавгсса аьпа биву ттул ссурахъу КIуруххъал ХIа­саннул ца базилух ттухьва увкусса махъру аманатшиврун увкуни кунма чIалан бикIай.

На га кьини, Ва­ччату даврия най унува, ганачIан увхссияв. (ХIасан га чIумал Вихьливсса цала къатраву ия.) «Гьула, ина хIакьину ци чувшиву дував? – куну, цIувххуна. — Ина Лаккуй яхъа­нахъисса инсанна. Мунияту ина гьарца кьини ший ца чувшиву дуван аьркин­ссар», — куна.
КъакIулли ттула ссурахъил аманат ттущава биттур хъанай буссарив ягу бакъассарив. Амма Ла­ккуйсса тIабиаьтрал гьарца кьини цила «чувшиву» ккаккан дувай.
Вана уттигъанну, даврийн Ва­ччав най унува, ттул янилун дагьуна караматсса сурат. Ганих ялугьий ххуллул чIаравсса чарттал ххюлубакIуй щяивкIун мадара хIалгума бувссия. Ттул ахьтта ачаймур ххуллу буссар ЦIуйшиял шяраваллил ялтту чулийх яларайсса лухччинийх, хъуруннайх нанисса. Ххуллул бакIъялавай бивкIмунийн ияйхту, ттул янилун дагьуна дахханасса сурат. Хъюйннал лувсса Хъуннеххайхсса ламул даралуву ва ЦIуйшиял ратI Хъуннеххащал хIала духлахисса кIанттай шанай дия шархь-ттурлу. Лавайну ца исвагьину чIалай бия Лакрал лахъ зунттурду.

Шархь-ттуруллул ва зунттал мицIал дяних дия Щуну-Зунттуха гьаз хьуну нанисса бургъил тIинттал къюмай. Бургъил тIинттал чанна ла­хъан бувсса лухччал парчригу ца исвагьину чIалай бия. Му сурат цурдагу, инсаннал кIюрх чанна дуллай, ганахь га кьини дуллалимур бакIуйн дуккантIишиву буслай, ххуймур дакIний бугьи тIисса хханссия. На, му ххуйшиву яруннил хьхьичIа арх къахьун, ххуллул ялувсса ца ххюлубакIуй щяивкIун, зиярат буллай уссияв. Лахъи къаларгун, бургъил тIинтту дируна шархь-ттуруллучIан. Яла, га ттурлу чантI куну, тий-шийнмай тIитIугу бувну, неххамачIух кIи­хуннай, Ккул-Хъусрал чулийннай, гьаз хьуну ларгуна.
Барчаллагь, тIабиаьт, кIюр­ххилсса ххаллилсса бахшишрахлу!

Читайте также: