Жижара

Жижара

Абдулаева Тамара

Кьурбаннул душ Аьбдуллаева Тамара

Ноябрь зурул 21-нний, лавмартсса цIуцIаврища ххассал бан къавхьуну, арс ва душгу, циняв гъан-маччамигу махIрум бувну, дунияллия лавгунни Да­гъусттаннайгу, 

щала билаят­райгу цIа машгьурсса экономикалул элмурдал доктор, профе­ссор, 350-нния лирчусса элмий­сса давурттал, миннувух – 16 монографиялул, автор, Кьурбаннул душ Аьбдуллаева Тамара.


Тамара бувссар сентябрь зурул 4-нний 1965 шинал Ккуллал шяраву ХIаммацайхъал Кьурбаннул ва Гавагьиратлул кулпат­раву. МахIачкъалаллал 1-мур школагу ххювардай къуртал бувну, Тамара бувхссия Дагъусттаннал политех институтрал технологиялул факультетрайн. Мугу ххювардай къуртал бувну, ххюра шинал мутталий зий буссия производствалий. Гания махъ та цила къуртал бувсса институтрал менеджментрал кафед­ралул хъунмур преподавательну зий буссия. 1997-ку шинал Петербургуллал Экономикалул ва финансирттал институтраву экономикалул элмурдал кандидатнал диссертация дурурччуну, 1999-ку шиная тинмай зий бу­ссия менеджментрал кафедралул хъунмурну.

Зий бунува докторантуралувун бувххун, 2011 шинал дурурччуссия экономикалул элмурдал докторнал диссертация. КIира шинавату тIурча, Тамаран дуллуна профессорнал цIа. Цила даврияр ххишалагу Тамара Кьурбановнал чIярусса цайми-цаймигу жяматийсса, тарбиялущал дархIусса давур­ттив дачин дурну бикIайссия. (факультетирттал советирттал член, цайми-цаймигу). Тамарал лас ТIагьир Юсупович, рес­публикалий чIявучин бусрав­сса спортсмен ва тренер, даврий апатI хьуну, ччяни оьрмулува лавгукун, шаппаллил, оьрчI ва душ тарбия баврил буржругу циняв Тамарайн багьуна.
Арснан Исламлун ва душнин Камиллан булуннав ниттин ва буттан къабуллумур оьрму.
Тамарал бивкIулул кьур­чIи­шиву кIидачIлай буру буттахь Кьурбаннухь, уссихь Рамазаннухь, ссурваврахь Жамилахь ва Аминахь, арснахь ва душнихь, цинявппагу гъан-маччанахь. Алжаннул ххари баннав ина, Тамарай, рухI хъинний дишиннав!

Ккуллал ва Гьамиящиял
жяматирттал цIанияту Киров ва Гулизар Султановхъул

Читайте также: