Август 2018 — Страница 2

Архив по месяцам: Август 2018

Лаккучунал цIагу рирщунни

Аьрасатнал Президент Владимир Путиннул Дагъусттаннал Халкьуннал Мажлисрал ххал дигьин Республикалул БакI­чинал кIанттайнсса кандидатътал хIисаврай...

Ттугълил байран

Август зурул 22-нний МахIачкъа­лалив, Сулайман Стальскийл цIанийсса бульварданий, хьунни Аьра­сатнал ПаччахI­лугърал Ттугълил КьинилуцIун дархIусса...