Ппиринж бугьайсса хъуру гьарза дуллай бур

Ппиринж бугьайсса хъуру гьарза дуллай бур

Гьашину Дагъусттаннай ппиринж бугьантIий бур 20 азарунния лирчусса гектардай. Мунил хIакъираву бувсунни ДР-лул Шяраваллил хозяйствалул ва бакIлахъиялул министерствалул пре­ссалул къуллугърал.


ЦIанасса ппурттуву ппиринж­рал чIяруми хъуру (чекру) дур Къизлардал райондалий. Ца гектардания ласлай бур дянивну 40 центнер. Къизлардал хъузалтрал гьашину дугьантIий дур 12 азарда гектар ппиринжрал. Гьай-гьай, миннаща хьунссия ххишалагу бугьан, амма гьанна лап ххирану бацIлай бур, нигьа буслай бур, цанма заралну бацIанссар тIий.

Мунияр ххишалагу, ппиринжрайн дишайсса щин най дур Терекравату, щин лап оьлуркъусса дур, муния зарал биллай бур гидротехникалул сооружениярттангу, мигу кугьна хьуну дур, зия хьурча, дакьин дуван захIмат хьунссар.

Мунияту ДР-лул Мелиорациялул министерствалул пикри хьуну бур щин дацIайсса кIанттурду дузал буван, яла мичча щин дихьланшиврул ппиринжрал хъуруннайх.

ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул

Читайте также: