«Анаварсса кумагращал» архIал дуртсса ца кьини

«Анаварсса кумагращал» архIал дуртсса ца кьини

Гьарца нава машинарттал чIутIлихьхьун биривтари, найбунува я тIайла бацIай сирена лархъсса «Анаварсса кумаграл» машиналий. Муссят итталун дагьай ца фильмравасса сурат: жагьил­сса хIакин, ивкIлакIисса къашайшала увцуну нанисса «Анавар­сса кумаграл» машиналува тIанкI дурну, ххуллийсса машинартту лихъан буллай айишай. БакIравугу хIасул шай пикри: «Балики, та «Анаварсса кумаграл» машина цIана най бикIан хъинну инжитсса къашайшалачIан, бан-бит бухлавгсса кулпатгу бухьунссар, «Анаварсса кумаг» чIал хъанай аьраттал буклай. Цу уссар «Анавар­сса кумаграл» машина ци сававрай чIал хьуссарив мунил ялув пикри буллалисса.
Ттунгу пикри хьунни МахIачкъалаллал ххуллурдайсса тагьарданий гьарца кьини оьрмурду ххассал буллалими ттула яруннин ккаккан, миннащал рейд дуван.


Зулайхат Тахакьаева
БувкIра ххуллункьини мяйра ссятраву Степной поселокрай­сса «Анаварсса кумаграл» станциялийн. Кьюкьрай бавцIуну бур машинартту. ХIакинтал, фельдшертал даххана дуллай бур яннарду, цавай дежурство къуртал хьуну шаппа-шаппай бачлай бур, цавай дахьра кьамул дуллай бур даву. ХIадур буллай бур цала цIухъахъи чемоданну, томографру. Диспетчертал оьвтIий бур вызоврай гьансса бригадарттайн.
Цалчин бувхра Дагъусттаннал Медициналул катастрофарттал центрданул хъунама хIакинначIан. МахIмудов Фарид Бехетович, жагьилсса хIакин, ва къуллугърай ивтун ур ларгсса шинал ахирданий.

Буслай ур «Анаварсса кумаг­рал» даврил къайгъурдая. Ми тIурча, чансса бакъар.
— Я хIакиннан, я фельдшернан, я «Анаварсса кумаграл» щупирнан къаччиссар оьвкунийн чIал хьуну. Миннай цумацаннайгу цанна лархьхьусса жаваблувшинна дуссар. Амма цила чIумал бияврицIун дахчилачисса сававртту хIакьину лап чIярусса дур. Цалчинма-цалчин, бригадартту сайки кIилий чан­сса бур. МахIачкъала шагьру ва мунил лагмасса цинярда поселокру – Ленинккант, Семендер, Красноармейское, Шамхал, Шамхал-Термен, Сулак, Агъачаул, Хушет, Турали ттигъаннунин дузал буллай буссия 40 бригада. ЦIана буссар 43 бригада: 25 – хIакинтурал, 18 – фельдшертурал. 102 хIакин ва 270 фельдшер. Щупиртал багьлагьиссар цамур идаралийн.

Пикри буссар «Анаварсса кумаграл» подстанцияртту гьарза бансса. ЦIанакул ххал бигьлай буссар кIива подстанция дяшагьрулува зума-къирагърайн бизан бансса масъала. Миннувасса ца бикIантIиссар Научный городокрай, Ленинккант, Шамхал, Шамхал-Термен, Агачаул, Семендер поселокирттал агьалинан цила чIумал анаварсса кумаг бан бюхъаншиврул. Мунийну чIири хьунтIиссар оьвчавурттал радиусгу,
цIана му дур 45 км.
МахIачкъалалив ва мунил лагмасса поселокирттай ялапар хъанай ур сияхIрайн лавсъсса 749 азара инсан. ХIатта «Анаварсса кумаграл» миллиондалия ливчусса инсантал дузал буллай бухьурчагу, жула билаят­рай медициналул кумаг уквасса бухьувкун, жул хIакинтал кумаг бан буржлувссар цума-цагу инсаннан, жуламиннан хьуннав, кьатIаллил билаятирттаяссаннан хьуннав. 450-850-луннийн дирсса оьвчавуртту шай гьантлун. Инфекциялул къашайшивуртту дусса чIумал му аьдад кIи­лий лахъ шай.

МахIачкъала шагьру ва мунил лагма­сса цинярда поселокру – Ленинккант, Семендер, Красноармейское, Шамхал, Шамхал-Термен, Сулак, Агъачаул, Хушет, Турали ттигъаннунин дузал буллай бу­ссар «Анаварсса кумаграл» 40 бригадалул: 25 – хIакинтурал, 18 – фельдшертурал. Зий буссар 102 хIакин ва 270 фельдшер.

ЦIуллу-сагъшиву дуруччаврил цIусса министр бунияласса чаранну ляхълай ур «Анавар­сса кумаграл» къуллугърал буру­ккинтту бюхъайссаксса чан бан. Пикри буссар подстанцияртту гьарза бансса, мунищала архIал бригадарттугу ххи хьунтIиссар. ЦIанакул ххал бигьлай буссар кIива подстанция дяшагьрулува зума-къирагърайн бизан бансса масъала. Миннувасса ца бикIантIиссар Научный городокрай, Ленинккант, Шамхал, Шамхал-Термен, Агачаул, Семендер поселокирттал агьалинан цила чIумал анаварсса кумаг бан бюхъаншиврул. Мунийну чIири хьунтIиссар оьвчавурттал радиусгу, цIана му дур 45 км.

МахIачкъалалив ва мунил лагмасса поселокирттай ялапар хъанай ур сияхIрайн лавсъсса 749 азара инсан. 450-850-луннийн дир­сса оьвчавуртту шай гьантлун. Инфекциялул къашайшивуртту дусса чIумал му аьдад кIи­лий лахъ шай.


Ца цамургу агьамсса буруккин: кучардай лап чIярусса транспорт душиву, кувннивун кув кьувтIуну хъуни къатри був­ну бушиву, миннул дянив­сса хIаятру лап къумасса душиву. Шагьру гьантлия гьантлийн хъун хъанай бур, амма цIуну бувсса къатри карталийн лавсун бакъар, чIявусса цIусса къатри адресру дакъасса бур.
Циняв захIматшивуртту кIицI къадулланна. Инава вайннащал рейдрай най биявхьур, винма ккакканссар, — увкунни Фарид МахIмудовлул.

Чув бяйкьуну бура «Анаварсса кумаг»?

8.30 ссятраву бувкра 13-мур бригадалущал цалчинсса оьвчаврийн. ХIакин Ардаева Гулбича, фельдшер Хамирбагинова Ххадижат ва шофер Оьмаров МахIаммад. Оьвкуну бия Ленинккантлив 85 шинавусса адаминачIан, давление лахъ хьусса.
ТIулизуннал шяраватусса Валиаьвдуллагьлул душ Ардаева Гулбича,

1957 шинал медучилищагу къуртал бувну, зий бивкIун бур МахIачкъалалив оьрчIал поликлиникалий. Яла ласнащал УзбакIисттаннал Динау шагьрулийн бивзун, тих участок­рал медсестрану зий бивкIун бур. 1973 шинал зий байбивхьуну бур МахIачкъала шагьрулул «Анаварсса кумаграл» къуллугърай фельдшерну, архIалва Да­гъусттаннал паччахIлугърал мединститутраву хьхьувай дугу-дуклай. «Анаварсса кумаграл» къуллугърай зий гьашину ванил хьуну дур 45 шин, миннува 37 – хIакинну. Лайкь хьуну бур Да­гъусттан Республикалул цIуллу-сагъшиву дуруччаврил отличникнал цIанин.

— Кьинилун дянивну дикIай 15 оьвчаву. Дежурствардайн вардишссара – кIюрххил 8.00 ссят­рая хъиривмур кIюрххилнин – 24 ссят. Яла чIярусса оьвчавур­тту ва Рамазан зуруй дур, цирдагу зумарду итадаркьуну махъсса чIумал. Дарув къабукан ссавур дуллай, «Анаварсса кумаг­райн» къаоьвтIий, яла иш оьнивун багьнугу лякъайссар.

Цума-цагу захIматсса къашайшала дакIний личIай. Цила чIумал кумаг бан хьурча, му бахттир. Аллагьнал буруччиннав, оьвкуну лавгсса мутталий къашайшала ивчIан. Му лялиян бан къашайсса затри. Аллагьнайн щукру нава зузиссаксса хIаллай вызоврай къашайшала ивкIусса ишру къачIявусса хьу­ссар, хьухьунссар шанма-мукьва. Амма миннащал бачIи навагу бивкIусса кунмасса асар хъунмасса хIаллай личIай.
…Бивру къашайшалачIан. Дурцунни давление, ххал бунни пульс. Буллунни аьркинсса дарув, бунни ххалаххи. Къашайшалама ур арснахь шяравунай уца тIий. ЧIалай ур шагьрулий бизар хьусса.

Зана хьуру машиналувунмай. Гулбича анаварну карточка дуцIин дуллай бунува, оьвчаву лакьи тIий, мугьлат бакъа диспетчернал дуллунни цамур, — кIиккунна Ленинккантлив 82 шинавусса адимина (диабет ду­сса) хIал бивну усса хавар бия.
Къашайшала тIурча, лявкъунни, хIал бивну акъача, комалувун агьну. Ца ччан бухчIинссаннуйн бияннин кьувкьуну бур. Вамур ччаннал бакIччан лахьхьу лухIи лаглай байбивхьунни тIий, буслай бур арснал щар.

— Лахьхьува циван къаоьвчарду «Анаварсса кумаграйн», Ленинккантлия Редукторнайлийн бияннинсса ххуллийх ци-бунугу хьурча, на ци бави? — тIий бур Гулбича.
— Ттуйва бумур бан аьркинни, яламур иш Аллагьнал кIунттихь бур, — увкунни арснал.
Носилка дугьан кумаг бан чIаххувчунайн оьвкуну, га учIан­нингу тамансса чIун ларгунни. Гулбича аьраттал буклай бур. Ахиргу, кислородрал путIигу бивхьуну, Аллагьнайн таваккулгу бувтун, бувкру ххуллийн.

— Бюхъайсса яхI ба, Ма­хIаммад!
ЯхI бан ци бия, так му ца МахIаммадлул биялалухьсса иш бивкIссания, мукьвагу ща бувцIусса машинарттаха уккан­сса кIану бивкIссания. Сиренагу гьарцаннан баллай бакъар, ягу баян ччай бакъар. ТIайламур щуттайн уккангу бигьа бурив, ххуллул низам гьарцаннан ца­сса дуни.
— Цимивагу иш хьуссар, хъинну захIматсса къашайшала увцуну най, ххуллу бачIва хьуннин­сса мугьлат бакъа, низам лиян дан багьну, шофертал зурдардий праварду зерххуну личIан був­сса, — буслай бур Гулбича.
— Инсаннал оьрму ххассал бан низам лиян дурсса чIу­мал, штрафругу жура лахъан багьай­ссар, — ххи буллай ур Ма­хIаммад.
ХIатта 12.17-мур статьялул 3-мур бутIуй аьчIа «Анавар­сса кумагран» ххуллу къабуллуманая ласун ккаккан бувну бухьурчагу.

Цукуннугу бивкIулул ххя­ппухьсса къашайшала реанимациялул хIакинтурал кани­хьхьун улун бювхъунни. Миккугу, вызов лакьинсса мугьлат бакъа, тапшур дунни цамур. Петр 1 кIичIиравун, 72 шинавусса адамина…
Хъиривмур вызов – Хушет­райн. Шикку къатта лякъиннин авара хьуру. Дакъар адресру. Ххуллурду къумасса бур. Цала къатри дуллалисса адимина лявкъунни болгаркалул ччан кьувкьуну. Щавугу марцI дурну, иян унни травпунктрайн.
Ца лакьиннин, цамур кьамул дуллай хьунни мукьра-ххюра оьвчаву.

— Зул дукра дукансса чIуннагу къашайхьунссар.
— Ца-ца чIун дикIай щинал ххув чинсса чари, карточка ду­цIин данссарагума чIун да­къасса.
Ахттая махъ щябивкIра 21-мур бригадалущал.
ХIакин – Хъун ЦIувкIуллал шяраватусса Ибрагьимов Рамазан МахIаммадлул арс. 1985 шинал Дагъусттаннал мединститутгу къуртал бувну, зун тIайла ув­ккун ур Тамбовуллал областьрал Петровский участокрал азарханалул хъунама хIакинну. Яла зий ивкIун ур «Каякент» ва «Каспий» санаториярттай. «Анаварсса кумаграл» къуллугърай зий ур 1992 шиная шихунай.
Ахттайн ссят кIира хьуннин кьамул дурну дур шанна оьвчаву. Утти най буру мукьилчинмур оьвчаврий, гьут­рурдал рак дусса захIматсса къашайшалачIан. Кьинилун мукьийла-ххюйла бучIан бан багьайсса бур ваначIан «Анавар­сса кумаг». Морфийлул ххала­ххи къабувну рахIат къашай­сса ур. Мугу биял шайсса бур анжагъ кIира ссятрай. Рамазаннун кIулну бур къашайшала ци тагьарданий уссарив, ссавур кIюла дуклай ур. Ххуллий тIурча – гъапI увкусса автомобиллал чIутI.

«Кьура минутIрай биян аьркинссару жу къашайшалачIан. Сирена лахъаврия пайда цир, — тIий ур шофер, хьхьичIсса машинартту тийнмай-шийнмай хьун­сса кIану бакъар. Тротуардугума ливчIун бакъар.
Ларгунни 20 минутI личин къахъанай: оьвкунийн бияннин хьунни 40 минутI. Къашайшала ссихI биял къахъанай ур. ТIайламур бусан, цуксса хIалли зух ялугьлай тIий, ялун багьан­сса ххива кулпат. Къабагьунни. Цинявппа бригадартту, циняв­ппа хIакинтал ва фельдшертал кIулну бур цинмагу.

Хъиривмур аьрххи – Кьиб­лалул автостанциялул чулийнмай, дачардайн. Шиккугу адрес да­къар. Хьунийн укканссагу ­акъар.
«НякIсса магъи дусса къатта чIалай бурив?» — баллай бур хIал бакъасса чIу. Ахиргу увккунни хьунийн угьарасса адамина, цувагу лап кIуну ссихI бигьлай ур. Шава цучIав акъа цала оьвкуну бия «Анаварсса кумаграйн». Тийнмайну сумкагу бур аьркинмунищал азарханалийн ласун хIадур бувну.
Дарувгу буллуну, гагу иян арду Редукторнайлийсса шагьрулул цалчинмур азарханалийн.

Хъиривмур ххуллу – Къорхъмасовлул кучалийн. Психозрал приступ хьусса бугьарасса хъамитайпа. «Зун на бивчIан ччай бур», — тIий, я дарув букан бан къавхьунни, я ххалаххи бан къабавцIунни.
Рамазаннул ганил арснахь маслихIат бунни психиатриялул диспансерданийн оьвчин.
Укунсса приступ дусса инсаннал ци-дунугу кIусса зат рищунгу бюхъайхха хIакиннайх ягу фельдшернайх. Бригадалул бусласимунийн бувну, чансса къашайсса бур мукунсса ишругу. Наркомантурал рирщуну, хIакин­туран кIусса цIунцIия хьу­сса ишругума шайсса бур.

Рамазаннул бригадалущалгу шанма аьрххилий лавгун, хьхьувай цIунилгу зана хьура 13-мур бригадалучIанмай. Най буру урчIилчинсса оьвчаврий. КIичIира дакIний бакъар. Лифтгу къазий, лавхъру мяйлчинмур зивулийн. Нуз тIитIинсса мугьлат бакъа, чIу лахъ бунни: «Ссят ва дачIи хьунни зуйн оьвтIий, трубка гьаз къабуллай!..».

— Ци номерданий оьвтIий буссияв? – цIухлай бур Гулбича.
— 103-нний.
— Му номерданий ччянияцIава къаоьвчайссар. 112 номерданийри оьвчайсса.
Жагьилсса хъамитайпа бур давление гьаз хьуну. Аьркинсса кумаггу бувну, бувчIру ялавай – машина бур тинмайну архну бавцIуну. Ва ттул кIанур, цаннал учай, ва ттул кIанур, цаманал учай. Ших бишин багьунни, — тIий ур шофер. МахIаттал хьуну, бакI кIутIу дуллай бура.

Цума-цанналгу «Анавар­сса кумагран» ххуллу булун аьркинсса кIанттай, «Анавар­сса кумаг» гьарцаннахун бахчилай бур, га инжитначIан бакъа къабучIайшиву чIалайгу бунува, инсанначIан бувкIшиву щинчIав аьркинну бакъар. Так цанма аьркинний бур му дакIнийн багьлай, му чIал хьун къабучIишивугу кIулну бур.
Хьхьунил ссят кIира хьу­сса чIун. Оьвкуну бур адрес да­къасса кIанттайн…
КIюрххил ссят мяйра хьуннин ххюра оьвчаву ялагу бартдигьарду Гулбичал бригадалущал. Цинярда – 14 . Рамазаннул бригадалул – 12 . («Анаварсса кумаграл» га кьини аьмну кьамул дурну дия 482 оьвчаву).
Гьай-гьай, ккарккунни ли­чIи-личIисса суратру, жура-журасса хасиятру, жура-журасса ахIваллу. Яла-ялагу мукIру хьура «Анаварсса кумаграл» хIакинтал хъинну жапасса шартIирдай зий бушиврий. Зува пикри бара, хьхьу-кьини хIакин ва фельдшер бур я кьурукIинттул пач, я дя­гъинттул кондиционер лахъан къашайсса машиналий шагьрулул ца зума-къирагърая цамур зума-къирагърайн бияннин най. Ялув кIицI дурсса захIматшивуртту къахIисавну.

Наварив багьтIатI хьура, сайки ччаннай бацIансса хIал бакъая. Гулбича ва Ххадижат тIурча, ирглийсса оьвчаврий гьан хIадурну бур. Гьай-гьай, хIакиннал пиша язи бувгьуния махъ ссавургу, цала даврийн дакI тIайлашивугу цалчинсса кIанттай дикIан аьркинну духьунссар. Душиврий мукIру хьура на навагу.
Барчаллагь зун, «Анаварсса кумаграл» зузалт, зул захIмат-жапасса, амма бакъа чара бакъасса къуллугърахлу, къашайшалан хьун дуллалисса рахIатшиврухлу.

 

Читайте также: