Барча уллай буру

Барча уллай буру

Вай гьантрай оьрмулул 95 шин бартларгунни ххаллилсса лаккучу, ЧукIуннал шяравасса МахIаммадлул арс ХIасан Аьбдуллаевлун.

Увну ур ХIасан 1923 шинал июнь зурул 15-нний ЧукIуннал шяраву.Бусса оьрмулий зий ивкIун ур колхозрай. Ванал ххуйсса тарбиялий ягу бувну, цала-цала оьрмулул ххуллурдайн бивчуну бур 8 оьрчI. Оьрмулул шиннах къаурувгун, хIакьинусса кьинигу ХIасаннул чялишсса гьурттушинна дай шяраву хъанахъисса гьарица динийсса ва жяматийсса иширттавух.
ХIасан ур аякьа дусса ппу, хъинсса дус, аьмал-хIал бавкьу­сса чIаххучу.

Ва бусравну ур шяраваллил жяматран. Ва ур цала оьрчIангу, миннал оьрчIангу эбратну хъанахъисса адимина. Оьрмулул юбилей барча дуллай, чIа тIий буру цIуллушиву, тирхханну, дуллалимуниву тIайлабацIу. ОьрчIалгу, оьрчIал оьрчIалгу ххари уллай итаннав бусса оьрмулий.
Ина ххирасса
Аьбдуллаевхъал агьлу-авлад, цинявппагу гъан-маччами

Читайте также: