Оькьлакьисса инсаннан цалчинсса кумаг баву

Оькьлакьисса инсаннан цалчинсса кумаг баву

1. НигьачIаву дакъасса кIанттурдайн увцуну, гъили лаган ан аьркинссар.

2. Лажин лувну кIурааен увну, бакI яларай рутан ан аьркинссар.
3. КьацI марцI бан аьркинссар хьурхьлицIа.
Хъугьу тIий, кIарчI учин ччай ухьурча, ссихIирал ххуллурдава ва лякьлува циняв щин дуккан дан аьркинссар. Пульс бишлай бакъахьурча, къюкIлил массаж ва искусственное дыхание дан аьркинссар. Цалчинсса кумаг бувну махъ, апатI хьума азарханалийн иян ан аьркинссар.

Читайте также: