Гъинттул – нарза, ссуттил – ницI

Гъинттул – нарза, ссуттил – ницI

Лакку улча. Гъинтнил чIун. Яруннин чIалачIимунил дакIнил дагьанттуй чичрурду кьадитлатисса кьинирду.

Ми чичрурду дур караматсса,щюллисса яннардавусса зунттурдал бакIрай кIяласса кьяпри чIалачIисса, дара кIидачIлай нанисса Хъуннеххал, оьлуккавай, марцI шавай, ккуру нанисса щинал макьаннах вичIи дирхьуни, чурххавусса цIуцIавуртту дурккун лихъай­сса чIунну. Ина уссара вай ххуйшивурттах ябитлай шагьраххуллийх най. ПпенппирутI рурцу­сса ххюнкIрал чIурдал дакIнийн дичлай дуссар оьрчIний ххал шайсса, яру буччиннин ялугьлан ччисса, щатIи-щатIив багьлай, хъюлчу тIисса лакку лачIал хъуру. Уттирив тIурча, чувчIав дургьусса хъунил лиссурагу янилун къадагьлагьир.
Цакуну ттул янилун багьуна ду-дакъасса тIутIал дурцIусса арив нарза ласун дирхьусса найрдал къуршащалсса контейнер. Гъинттул – нарза, ссу­ттил – ницI.
ХIайп, азарийлагу хIайп, ва ххуйшивугу кьадиртун, жула инсантал шагьрулул бетоннал «буттукьирттавун» буххан лаг­лагаву!

Читайте также: