Лаккуй танисса элмулул даража

Лаккуй мудангу бивкIун бур гьарца чулухунмай итххявхсса аьлимтал. Жула буттал буттахъул тачIавгу цIансса халкь къабивкIссар, ми элмурду дурккусса халкь бивкIссар, миннал чулухунмай жула хъунмасса хIурматгу бикIан аьркинссар.

Жулва буттал буттахъул мадрасарттай ци лахьлай бивкIссар?

Жунма чIявуну баяй хьхьи­чIазаманнай Ла­ккуй хъунисса аьлимтал бивкI­ссар тIий, амма ми аьлимтурал ци элмурду лахьлай бивкIссарив кIулну къабикIай. Га заманная жучIанма бивсса луттирдайну тасттикь хъанай бур жулва буттахъан чIярусса элмурду кIулну диркIшиву. Совет хIукумат дуркIсса чIумал жулва халкьуннал дакIурдивун бутлай бивкIун бур зунттаву­сса инсантал хъинну цIансса бивкIшиву, элму къадиркIшиву, буккин-чичингума кIулну къабивкIшиву. Му зад жунма ялув бувхIуну, жува мунин вих хьун бувну, хIакьинусса кьинигума чIявуминнал пикри бур революция хьуннинсса халкь хъинну цIансса бивкIссар тIисса.
Революция хьуну махъ чIя­вусса луттирду зевххуну, ччув­ччуну бунугу, гайннувасса ца­ппара жучIанмагу бивну бур. Миннуйну жунма кIул хъанай бур цукунсса элмурду лахьлай бивкIссарив га чIумал Лаккуй­сса гьарца щархъаву, цанчирча, гьарца шяраву чара бакъа ца кьадину зузисса аьлимчувагу ивкIссар. Ххал банну ци элмурду лахьлай бивкIун бурив жула мадрасарттай.

Астрономия ва математика

Га заманнай Лаккуй ишла буллай бивкIсса астрономиялул луттирдаву ккаккан дурну дур аьрщи бургъил лагма гьанагьисса куц, кIюрх дучIайсса, цIан лакьайсса чIун. Мукунма бувсун бур цIусса барз, цIусса шин дучIаву кIул дайсса куц. Дурну дур ссавруннайсса цIурттал суратру, схемарду, цумур чIумал цумур цIуку буккайссарив бувсун бур. ХьхьичIва гьарца мадрасалий лахьлай бивкIсса луттирдаву бумур цIанасса заманнай астрономиялул элму кIулминнан бакъа къабувчIинтIиссар. ХIисав дурну чаклил чIунну (рузнама) кка­ккан дурсса луттирдугу бур. Гьарца зуруй цумур чIумал цумур чак­лил чIун дучIайссарив кIул бувну бур. Ялагу, ххал буварча жула щархъавусса хьхьичIавасса мизитру, ми буссар хъис бякъайкьуну, тIайланма Маккаливсса Кяъбалийн бурувгун бацIан бувну.
ЦIанасса заманнаву, 21-мур ттуршукулий бувсса ца-цавай мизитругума бикIай тIайла бакъа бувну, Кьиблалул чул бяйкьуну, гивусса чаклилунсри, бартбисуртту, цамур чулиннай дурган дурну дикIай. Астрономия ва математика кIулну дакъассания, жулва буттахъащагу къабюхъантIиссия кьиблалул чул кIул бан.

Медицина (тIиб-элму, хIакиншиву)

ХьхьичIва мадрасарттай ккалай бивкIсса луттирдаву бур хIакиншиву дан ла­хьхьин байсса луттирдугу. Хаснува хъинну машгьурну бивкIун бур имам Жалалуддин СуютIинал чивчусса «Китабу рахIмати фи-тIиб» тIисса лу. Ваниву гьарца цIуцIаву ссаяту шайссарив, мунин цукунсса дарув бан аьркин­ссарив, цумур азардания цукун урувччуну икIан аьркинссарив чивчуну бур.
Парс мазраяту лакку мазрайн таржума бувсса «Ханнал мурад» тIисса луттирал буслай бур гьарца уртту-щинаяту цукун­сса хайр-мюнпат буссарив. Ванил дайдихьулий чивчуну бур: «Ва лу «ТухIфатуль-муъминин» тIисса тIибирал луттираяту яла хъинминнуятусса Дамадан-Афандинал фариси мазраяту аьраб­райн накьлу бувсса луттирдаяту лавсъсса лури» тIий. Мукунма, бувсун бур ва лу Гирей-ханнал арс Сурхай-ханнал амру бувну, му аьлимчунал лакку мазрайн таржума бувссар, аьраб маз къакIулсса инсаннал мюнпат ласуншиврул тIий. Шичча жунма бувчIлай бур Дамадан-Афандинан парс, аьраб ва лакку мазру кIулну бивкIшиву. Му бакъассагу, укунсса лу сакин баншиврул, медициналул кIулшивурттугу дикIан багьлай бур. Вай луттирдугу жула мадрасарттай лахьлай бивкIссар.

Фикьгь

«Фикьгь» учайссар исламрал юриспруденциялийн. Жунма кIулли цIанасса чIумал инсан юрист хьуншиврул мунан ххюра-ряхра шинай дуклан багьлай бушиву. Мува куццуй исламрал юриспруденциялувугу буссар гьарца ишираву ишла байсса хIукмурду, масала, цурк бувманан байсса танмихI, дахху-ласу дайсса куц, ивкIуманал ирс дачIаву ва мукунма гьарца шаттирах хьунабакьайсса ишру. Ми луттирду бу­ссар хъинну хъуни­сса, ацIвахъул жужру бусса. Буссар кутIа був­сса, тIагьарат байсса куц, чак, зума, закат бичаву, хIаж баврия байбивхьуну, гьарца шариаьт­рал хIукмурду бусса.

Грамматика

Жулва буттахъал заманнай мадрасарттаву грамматика лахьхьаврих хъунна­сса къулагъас дайсса диркIссар. ЦIанасса чIумал, востоковедение ва аьраб маз лахьлахьиминнан вайннувусса мяъна дурчIин цири, ччи-ччиманаща буккингума къахьунссар. Вайннул мяъна дурчIин шайсса инсантал бур цIана профессорнал, академикнал даражалийсса аьлимтуран ккалли буллай. Жулва аьлим­тураща ва мутялимтуращагу бюхъантIиссар вай буккин, цанчирча, мадрасарттай, исламрал университетирттаву ккалай бунутIий. Мунияту, пикри барча, жула гьарца щархъаву ца-ца профессор-востоковеднал даражалийсса аьлимчу ивкIун ур.

Лакку маз

Совет хIукумат дуркIсса чIумал жула аьраб хIар­пирдайсса чичаву дукьан дур­ссар, миннун кIанай латин маз­рал хIарпру ишла дуллай бивкIссар. ЦIанасса чIумалгума цаппара щархъаву чIирттай латин хIарпирдайсса чичрурду лирчIун дур. Му куццуй, цакуну алфавит бахханагу бувну, латин хIарпру къакIулма букки-чичин къакIулсса, цIансса зун­ттал инсанни, Совет хIукумат дуркIссар жучIанна грамота лахьхьин дуллан, чаннасса элмулул ххуллурду тIитIин увкуну, агьалинал бакIравун мукун­сса пикрирду бакьлай бивкIун бур. Амма жула халкьуннан аьраб­рай, парс мазрай, турк мазрай букки-чичин кIулну бивкIун бур, му бакъассагу, лакку мазрайсса аьжам-алфавитгу, элмулул луттирдугу бивкIун бур. Ми луттирдава жунма кIулсса яла машгьурмур лугу хъанай бур ГьунчIукьатIатусса Кьурбан-Аьлил чивчусса «НасихIатуль-аьвам». ЧIявуминнан му лу кIулли «ГьунчIукьатIан» тIисса цIанийну. Ваниву бувсун бур инсаннал оьрмулуву бакIрайн багьайсса гьарца ишираву ишла байсса шариаьтрал хIук­мурдая, бусурманчунал адаврая, тавхIидрал элмулия ва цаймигу хIукмурдая. Ва луттираву бумур кIулсса инсан хIакьинусса кьини щак бакъа имамну итан бучIиссар, ччимур суалданухьхьун жаваб ванива дулун хьунтIиссар. Буссар цаймигу кутIану иман-исламрая бусласисса луттирдугу, масала, шайх Жамалуттиннул чивчусса «Кифаятуль-Аьвам». Лакку мазрайн таржума дурну диркIссар диндалул назмурду ва мавлуд­ру.

ТIарикьат

Ца-цавайннал тIарикьат ­оькки дан цуксса хIарачат булларчагу, му элму жучIара муданнагу диркIссар. Му тасттикь буллалисса луттирдугу бур жулва Лаккуй бивкIсса библиотекарттаву. Жунма кIулли Дагъус­ттаннал имам Шамиллул устазну ивкIшиву Гъази-Гъумучиял шайх Жамалуттин. Мунал чивчуну бур «Адабуль-марзият» тIисса тIарикьатрая, мунил мурадрая ва адабирттая бусласи­сса лу. Му лу оьрус мазрайн таржума бувссар мунала арснал АьбдурахIимлул. Бивщунугу бур «Кавказские горцы» тIисса луттирай.
Шайх Сайпуллагь-Кьа­ди­налгу бур тIарикьатрая бусласисса чIявусса луттирду. Ми лу­ттирду цIанасса заманнай Сириянавугу цIунил итабавкьуну бур.

Тарих

Тарихрал луттирду цIананин чIявусса ливчIун ба­къар. ЧIявучин Кьуръандалул ягу цайми луттирдал чIапIал зумардай бикIай ва чIумал укунсса иш хьу­ссар, тIий чивчуну. Бур оьрус мазрайн таржума бувсса «Воспоминания Абдурахмана из Кази-Кумуха» тIисса шайх Жамалу­ттиннул арс АьбдурахIманнул чивчусса лу. Ваниву бувсун бур цува имам Шамиллущал архIал усса чIумал буллай бивкIсса гъазаватирттая.

ХIасил, Дагъусттаннай, хаснува Лаккуй, мудангу бивкIун бур гьарца чулухунмай итххявхсса аьлимтал. Жула бу­ттал буттахъул тачIавгу цIансса халкь къабивкIссар, ми элмурду дуркку­сса халкь бивкIссар, миннал чулухунмай жула хъунмасса хIурматгу бикIан аьркинссар. Атеистурал хъунмасса хIарачат бувну бур жула агьалинал дакIурдивату аьлимтал лиххан баншиврул, миннал зиярат­ру, кIялабарзру ппив-ххив бувну, хIатталлал ялув фермарду дурну, мизитирттая клубру, складру бувну. Халкьуннан цала аслу-гьану къакIулну личIан бан ччай бивкIун бур. АльхIамдулиллагь, Аллагьнал цIимилийну, цIанасса заманнай жунма бувчIлай бур жува цукунсса халкьуннал нас­лулия хьуссарув.

МухIаммад Ссаламов,
МахIачкъалаливсса Хъун
мизитрал имам