Утти газрахлу багьа булун бигьану хьунтIиссар

Цукун бюхъантIиссар ччувччусса газрахсса багьа бигьану булун шавату къаувкна? Утти ва суалданухьхьун дулун хъанай дур бигьаннасса жаваб: аьркинссар газрал поставщикнал компаниялул сайтравун увххун, «Абонентнал цалалусса кабинетраву» сияхIрай ацIан.0

ХI. Аьдилов
«Газпром межрегионгаз Пятигорск» ООО компаниялул сайтрайсса (www kakazrg. ru) «Абонентнал цалалусса кабинетраву» газрахлу багьа булун ччисса инсантал гьарза хъанай бур.
«Абонентнал цалалусса кабинетрал» функциярду чIявусса буссар: микку бюхълай бур, газрахсса багьа булаврияр ххишала, ххал дуван счетчикрал ккаккияртту, цалва буллусса багьри ххал бан, гъан-маччассаннахлугу газрахсса багьа булун, агана миннаща цила чIумал бюхълай бакъахьурча.
Му кабинетрайхчил арцу дирчуну дур 3411 абонентнал.
Муния мюнпат хъунмасса бур, цанчирча чIун чанну харж хъанай дур, идаралийн лавгун, яржа бувгьуну бацIан багьлай бакъар, счетчикрал ккаккияртту ххал дуван, ми аьркинсса кIанайн тIайла дуккан ва буллусса багьрал ялув контроль бишин бюхълай бур ччимур компьютердания, планшетрая, смартфондалия, миннуй Интернет зий духьурча.
Ва макьалалунсса материал дуллуссар Дагъусттаннайсса «Газпром Межрегионгаз Пятигорск» ООО-рал прессалул къуллугърал.