МахIаммад акъа ца шин

lei_9Махъсса ацIра шинал мутталий, аьраттал бувксса заманалул тIалавшиндарансса жавабну миллатрал цила куртIнива ­уккан увну, хьхьичIххуттай ацIан увна Хачилавхъал МахIаммад. Билаятрайгу, Дагъусттаннайгу гьаз хъанай дайдирхьусса къача-къучшивуртталгу, лирданашивуртталгу миллатрал бакI дугьан дакI кьянкьасса, чумарт­сса чув тIалав уллай ия, виричу аьркинну ия, му виричугу МахIаммад хьуна. «Замана заккунттахун багьувкун, Хачилавхъал МахIаммадлул ккаккан бунни лакралмур заккана щилнияргу чIувусса бушиву» — куна танийва ца лаккучунал.

Амма МахIаммад сивсусса, кьянкьа­сса спортсмен унугу, ца закканттайнналу вихшала дирхьуну къуццу тIисса инсан акъая. Га ия дурккусса инсан, ларайсса кIулшилул, интеллектрал заллу, га ия дипломат ва маслихIатчи. АцIансса мутта бакъа, ца гьантлул дянив Ухссавния Кьиблалийн щала Дагъусттан улча битайва МахIаммадлул, гьаз хъанай дайдирхьусса питнарду ва къалмакъаллу леща-лекьа дуллай, данди буккавурттал дянив увххун, маслихIат буллай, энад багьан къабитлай.
Гай ччанарккусса шиннардий щала билаятрайгу личIи-личIисса шагьрурдайгу чан къашайва лакку оьрчIал, дагъусттан оьрчIал кIанттул инсантуращалсса тIааьндакъашивуртту ва ччалли буккавуртту. Миккунгу мудан МахIаммадлул ссапар бахIайва, оьттул ттурлил дазуй бавцIусса агьали паракьат байва, дакьил байва.
МахIаммадлун ччяни був­чIуна ца гужирайну, ялун бигьаврийну политика дан къашайшиву, гуж цIакьлин бувгьуну къуццу тIурча, лакрайнгу, Дагъусттаннайнгу бала ликкайшиву.
Юх, га бунагь бакъасса малаик акъая, га ия оьтту-ттурчIал инсан. Га ччяни кIири ичайсса ия, ччяни ссибизайсса ия, ччяни чIу лахъ буллан икIайва, амма гава цIана ляливну пиш тIий айишайва, цукунчIав хIархIи вив къадугьайва. Циняннал кунна цIанная ва чанная сакин хьусса ганал хасиятраву чаннами чуллу илкинсса ва майдансса бия. Амма оьрмулул чагъираву, бюхттулсса давурттал дязаннаву лавгунни МахIаммад абадшиврувун.
МахIаммадлул оьрмулул мяънагу, хиялгу бия щалагу Дагъусттаннай дакьаву ва цашиву гужлан даву, Дагъусттаннал миллатирттал дяниву уссурвалшиврийсса ара цIакь даву ва ми миллатирттал дяниву лакрал миллатгу сий дуну бикIаву. Ва хиял барг лаган буллай харж бувссар МахIаммадлул цала оьрму. Мунияту ганан дацIан дурсса яла бюхттулмур гьайкалнугу, ганал рухIиран савав хьунсса чиринугу хьунссия жува, МахIаммадлул оьрмулул мурад бартбигьлай — Дагъусттан миллатирттал дусшиву цIакь дуллай, къуццу тIурча.
ХIасан КIурухов
2001 ш.