КIичIирттаву ччюрк макьаритларду!

Гъили дагьаврищал жулва халкь булукьай къатрал ремонтру дуллай, квартирардал планировкарду да­ххана дурну, цанна къулайсса ку­ццуйсса шартIру дуллай.

Амма мукунсса давурттаха зузисса гьарнан кIулну бикIан аьркинссар, дуллалисса ремонт цанна дуллалишиву, мунил авара чIахху-чIарахнан щуркIал къахьунну, цахава цив­ппа зун аьркиншиву. Жула халкьуннал аьдат дур мукунсса ремонтру дуллалийни киражрал, гипсрал, гъавгъсса чIирттал, кафельданул ххит бавтIсса дарвагру, бухсса хьулу-чIавахьултту кIичIирттаву, подъездирттал хьхьичI кьабитай­сса, ми ххюрхху бувну най буна миннул ххиттул щару хIаятирттаву кьабитайсса. Вана вай гьантрай, МахIачкъалаллал Кировский райондалул цаппара кIичIирттавух бувккун ва строительствалул ччюрк чув дурив ххал дурну, администрациялул зузалтрал миннул заллухъруннай дюъ дирхьуну дур ми дусса кIанттурду марцI бувну, низамрайн буцин.
Масалдаран, Левиннул цIа­нийсса кIичIираву къабагьайсса кIанай мукунсса ччюрк кьарирт­сса цавай къатрал заллусса хъамитайпалун баянгу бувну, протокол чивчуну ва аьчIа дирхьуну дур. Мукунссава иш Буйнакскийл цIанийсса кIичIиравугу лявкъуну, залуннай дюъ дирхьуну дур строительствалул ччюрк дукьара куну.
Кировский райондалул администрациялийсса кIичIирттал санитар низамрал ялувсса МахIаммадмурад Узайруев тавакъю буллай ур жула халкьуннахь, мукун чув-дунугу заллухъруннал дукьан анавар къабук­лакисса, хъунмасса хIаллай кьариртсса строительствалул ччюрк ххал хьувкун, 93-90-79 телефондалийн оьвчара тIий.