АхIмад-Хан Султаннул цIа абад дуллай

АхIмад-Хан Султаннул цIа абад дуллай

21foto_20Майрал 21-нний Тула шагьрулий хьунни Совет Союзрал кIийла Виричу АхIмад-Хан Султаннул цIа абад даврин хасъсса мини-футболданул турнир. Бяст-ччаллувух гьуртту хьунни Ивановоллал, Тверьдал, Тулаллал, Орловуллал, Костромаллал, Ярославуллал, Владимирдал, Москавуллал областирдай ялапар хъана­хъисса дагъусттанлувтал.

ХIасан Аьдилов
Турнирданул сакиншинначи хьуну ур Тулаллал областьрай­сса ДР-лул вакил МахIаммад Бахулов. Шиккува бусан, ва турнир дайссар гьарца шинал 2008 шиная шиннай. Цалчин дурссар Ярославль шагьрулий, АхIмад-Хан Султаннул гьайкал дусса кIанай. Сакиншинначитурал увкусса куццуй, ва турнир дай­ссар цIуллу-цIакьсса оьрму машгьур баву мурадрай ва республикалул кьатIувсса дагъусттанлувтурал дянивсса дахIаву цIакь даврил цIаний.
Турнирданий ххув хьуну дур Москавуллал областьрал команда, ганил каялувчину ур Москавуллал областьрайсса ДР-лул ХIукуматрал вакил Анвар Исмяилов, кIилчинмур кIану бувгьунни Владимирдал командалул, шамилчинмур – Костромаллал командалул ЦФО-райсса (Центральный федеральный округ). ДР-лул машлул вакил МахIаммад Сайгидовлул ххув хьусса командартту барчагу дурну, турнирданул чемпионтуран буллунни кубок ва ДР-лул БакIчинал къулбас дурсса футболданул ттуп.
Турнирданул хIасиллайну ккаккан бунни хьхьичIунну ук­лай ивкIма, защитник, нападающий ва къапучи (вратарь).
Наградартту дуллуну махъ циняв турнирданул гьурттучитурайн оьвкунни шадлугърал гьанттайнссаннуйн.

 

 

Читайте также: