Шагьрулул ххуллурдал захIматсса тагьар

10_16foto_2ЦIунилва цIунил МахIачкъалаллал ххуллурдай хъанахъисса авариярттая гъалгъа тIун багьлай бур. Аварияртту чан дан ци чаранну ляхъларчагу ГИБДД-лул зузалтрал, ххуллурдайсса тагьар захIматсса дур.

Ларгсса шинал МахIачкъалалив сияхIрайн ларсун дур 395 ДТП, цавугу 48 инсан ивкIусса, 484 ивщусса. (2014 шинал: 314 ДТП, 56 ивкIусса, 379 ивщусса).
Аьрххи-ххуллийн бувкминнал оьрмурду ва цIуллу-сагъшиву дуруччаврил ялув бавцIусса Госавтоинспекциялул зузалтран укунсса тагьарданул хъунмасса буруккин бутлай бур. БувчIлай бур аварияр _тту чан дан ххишаласса чаранну ля­къин багьлай бушиву.
Ларгсса шинал МахIачкъа­лаллал шаннагу райондалийсса тагьар укунсса дур:
Ленинский район: 110 ДТП, 11 ивкIусса, 143 ивщусса
Советский район: 128 ДТП, 14 ивкIусса, 150 ивщусса
Кировский район: 157 ДТП, 23 ивкIусса, 191 ивщусса.
Ленинский райондалий чIярусса ДТП-тту хьуну дур Петр I цIанийсса кучалий (22-1-29) ва Насруттиновлул цIанийсса кучалий (25-5-38).
Ми аварияртту чIяруми хьуну дур шупIиртал анаварну най бивкIун.
Кировский райондалий чIярусса ДТП-тту хьуну дур Ахъушинскийл цIанийсса кучалий (46-6-54) ва Астрахань – Махачкала 473-482 километралул ххуллий. (47-7-65). Советский райондалий чIяруми ДТП-тту хьуну дур Ярагъскийл цIанийсса (11-1-16), АхIмадхан Султаннул цIанийсса (11-2-9) ва Шамиллул цIанийсса (36-9-35) кучардай. 64% ДТП-ттал шупIиртал багьана хьу­сса дур.
ДТП-ттан савав хьуну бур шупIиртал хIарчIун рульданух щябикIаву (12-0-16), хьунив ххуллийн буккаву (21-1-38), анаварну най бикIаву (38-12-49), цаймигу ххуллул низам къадурурччусса ишру (142-13-214). Укунсса ишру чан баву мурадрай, ГИБДД-лул зузалт ялув бавцIуну бур ххуллул низам къадурурччусса ишру ялун личин бан. Ларгсса шинал ДПС-лул личIисса батальондалул зузалтрал МахIачкъалалив ялув личин бувну бур ххуллул низамрава бувксса 197651 иш. Миннува мировой суд_райн тIайла дурккун дур 8276 административ материал. 1025 шупIирнаща машина бачин бан_сса ихтияр зерххуну дур, 414 шупIир дуснакь увну ур. Хъунмасса буру­ккин бутлай бур бахьттагьалтрайн машина щусса иширттал.
Цинярдагу ДТП-ттал 54% мукунсса ишру бур (214-27-199). Миннува 37% бахьттагьалтрай цайра аьй хьусса бур. (147-17-134). Бахьттагьалтрайн машина щусса иширттан личIи-личIисса сававртту хъанай дур: бахьттагьалт ххуллу лахълай бур ккаккан къабувсса кIанттурдай (25-15-113), ми ххуллийн буклай бур бавцIусса машиналул махъату (8-0-9) ягу бахьттагьалтран ккаккан бувсса кIанай ххуллу лахълай бур ятIулсса светофорданий (5-2-3).
ЧIявуми бахьттагьалт бур ххуллул низам так шупIиртурал дуру­ччин аьркинссаххай. Миннан тIааьн бизлай бакъар ДПС-лул зузалтрал цайра аьй дуллалиний. Ххуллийн бувксса чIумал шупIиртуралгу, бахьттагьалтралгу куннал хIурмат куннал буллан аьркинссар. Амма жулва ххуллурдай мукунсса иш хIисав хъанай бакъар. Бахьттагьалт бири-биривний ххуллу лахълай бур, хIарчIун машиналул ххуллийх най бур, цалагу, цайминналгу оьрмурдан нигьачIисса тагьар хIасул дуллай. ШупIиртуралгу ккалли дуллай бакъар бахьттагьалтрал ихтиярду, бахьттагьалтран ккаккан бувсса кIанттурдай ми хьхьичI итабакьлай бакъар, машинартту бацIан бувну, бахьттагьалт бачинсса кIанттурду битлай бакъар. ХьхьичIунсса билаятирттай бахьттагьалтрал хIурмат бур. Ахьттачунал машиналул ххуллийн ша ласайхту, цинявппагу машинартту бавцIуну, му хьхьичI итаакьлай бур. Амма цайра бахьттагьалтрай аьй хьусса, ми ххуллул низамрава бувксса кIанттурдугу чIявусса хъанай бур.
Аварияртту хьусса чIумул хIакъи-хIисав дуллалиний, чIалай бур 55% ДТП-ттал ссят 18.00-нния ссят 05-ннин бияннинсса, цIансса чIумал хьуну душиву. Мунин савав хъанай бур ххуллурдай чирахъру бакъашиву. ЦIансса чIумал шупIиртуран, хаснува пюрунт цIан бувну бухьурча, ххуллу лахълахъисса бахьттагьалт чIалай ба­къар. Укунсса чIумал ххуйсса кумаг хьун­ссия бахьттагьалтрал, хаснува мюрщи оьрчIал, янналий чани буллали­сса затру духьурча. ГИБДД-лул отделданул каялувчитурал вай гьарзат хIисавравун лавсун, бахьттагьалтрайн машина къащун­сса чаран ляхълай бур. Ччя-ччяни буллалисса «Пешеход» цIанилусса профилактикалул операциярттая цин лавхьхьусса кумаг хъанай бур. Ва масъалалул ялув хъуннасса даву дуллай бур шагьрулул администрациялул ва ххуллул мюхчаншиврул комиссиялул.
Шагьрулул чIявуми кучардай дурсса дахханашивурттайну бахьттагьалт мюхчан бансса шартIру дузал дурну дур. ЧIярусса давуртту дурну дур Ахъушинскийл цIанийсса кучалий. Миннуйну кIилий чан дан бювхъуну бур ва кучалий хъана­хъисса аварияртту ва миннуву хьу­сса баларду.
Ххуллурдай дурсса дахханашивурттайну махъсса шиннардий МахIачкъалалив чан бан бювхъуну бур бахьттагьалтрайн машина щу­сса ишругу. Амма уттигу биялсса чирахъру бивхьуну бакъар чIявусса оьз­рурдащалсса ДТП-тту хъанахъи­сса Шамиллул цIанийсса кучалий, МахIачкъалалия Ленинкантливсса ххуллий ва Убекинское шосселий.
Хъунмасса буруккин бутлай бур ДТП-тту хьусса кIанттурдая зарал бивсса инсанталгу кьабивтун шупIиртал лихълахъисса ишир­ттал.
Ларгсса шинал мукун ливхъсса шупIиртал сававну 5 инсан ивкIуну ур, 40 инсаннан цIунцIияртту хьуну дур. Ашкара къабувну бур 18 иш. Укун ливхъсса шупIиртал кIул бан хъунмасса кумаг хьунссия бардултрая, амма ккавксса инсантал чIявуми барашинна дуллай ба­къар. ШупIиртал ливхъсса ишру инсантал чIявусса кIанттурдай хъанай бунугу, ккавксса, кIулсса цучIав къаикIай. Хъунмасса тавакъю буллай буру укунсса иширттал бардулт хьусса инсантурахь: баян бувара зунма ккавкмуния вай номердайн оьвкуну:
99-66-30; 99-66-59; 02.
Баян бувсса инсаннал цIа ашкара къадантIиссар ва мунан дагьай­сса бахшиш дулунтIиссар.
Цамургу бур хIакьинусса кьини жу азурда буллалисса масъала – шагьрулул ххуллурдайсса пробкарду.
ХIакьину МахIачкъалалив сияхI­рай бур 100 азарунния ливчусса машинартту. Гьантлия гьантлийн ми чIяву хъанай бур. Бакьин буллалисса шагьрулул ххуллурдайх миксса машинарттаща занан хъанай бакъар. Му бакъассагу, шагьрулий ччя-ччяни лешлай бур чани, зий дакъар светофорду.
Шагьрулул дязаннив бур чIявусса базарду ва машлул точкарду, бакъар миннул чIарах машинартту бацIан бансса стоянкарду. Мунилгу захIмат дуллай дур тагьар. Вай цимурцаннуцIун ххуллийн бувкминналгу дуручлай ба­къар ххуллул низам. Шагьрулувух занай бур биялсса маршруткартту. Ми бири-биривний бацIан буллай тIийгу хъанай бур ххуллурдай пробкарду. Шагьрулул администрациялул чаран ляхълай бур ххуллийн бувкминнан къулайшивуртту дан. Коммунал службардал личIи бувну бур маршруткартту, автобусру бацIан бансса кIанттурду, бивхьуну бур жяматрал транспортрах ялугьлай бавцIуминнансса павильонну. Амма чIявуми шупIиртурал, ххуллул лишаннах ва разметкалух къулагъас къадурну, бацIан буллай бур цалва машинартту кка­ккан къабувсса кIанттурдай, жямат­рал транспортрангу дахшишру дуллай. Шагьрулул ххуллурдай низам дишаву мурадрай жул подразделениялул дуллалисса давурттаву ца агьамсса кIану бугьлай бур машинартту бацIан баврил низам къадурурччусса кIанттурду ялун личин бансса давурттал. Му мурадрай гьарица кьини шагьрулул агьамми кIичIирттаву бацIан буллай бур ДТП-лул нарядру, ххуллий дахшишру дуллай бавцIусса машинартту букьан буллай бур эвакуатор дучIан дурну. ХIайп, Аьра­сатнал законодательствалул ихтияр дуллай дакъар ДПС-лул зузалтрахьхьун, цайми билаятирттай кунма, тахсир хьусса шупIир акъанува, протоколгу бувну, машиналул хьхьичIсса пюрундалий квитанция лачIун дан. СлужбалучIасса техникарив внедорожникру, хIатта куклу «иномаркардугума» гьаз бан шайсса дакъар. Мунилгу цин лархьхьусса захIматшивуртту дуллай дур ДПС-лул нарядирттан машинартту бацIан бавриву низам дишин.
Амма, хьунадакьлакьисса захI­матшивурттах къабурувгун, ларг­сса шинал машинартту бацIан баврил низам къадурурччуну тIий, жу жавабрайн увцуну ур 41649 шупIир. Низамрава бувкминнащал профилактикалул даву дуллалисса чIумал ялун ливчунни чIявуминнан хъа­хъисса гъаргъ аьш дирхьусса лишандалул тIалавшинна кIулну дакъашиву. Му лишан дусса кIанай бацIан бан аьркинссар маршруткартту, амма къабучIиссар бацIан бан цайми машинартту. Маршруткартту бацIан ккаккан бувсса кIанттурдай ягу 15 метралияр гъанну машина бацIан бувсса инсаннай 1000 къуруш аькIлул дишайссар. Машина цайминнун дахшишру дуллай сант дакъасса кIанттурдай бацIан бувну бухьурча – 2000 къуруш аькIлул дишайссар. КIивагу ишираву машина эвакуаторданул букьан байссар. Шиккува кIицI бан, ччи-ччиний маршруткартту бацIан буллалисса шупIиртурайгу 2000 къуруш аькIлул дишайссар. Шагьрулул ххуллурдай захIматсса тагьар хIасул дуллай дур, маршруткар­ттал дакъасса, таксирдалгу. Таксис­тал букIлай бур МахIачкъалалив цайми шагьрурдая ва шяраваллава цанна кIапIикI лякъин. Ми таксистурал мукун арцу ляхълахъавугу закондалуцIун къабавкьусса ишри. Таксилул хIакъиравусса федерал закондалий (№69) ккаккан бувну буссар официальнайсса такси вайминнуя цукун личIи банссарив. Куклусса такси хIисаврай занази­сса машиналий дикIан аьркинссар таксометр, кузоврал чуллах дикIан аьркинссар шахматрал журалийсса мукьмурцIурдал композиция, ма­гъуй – цIухъахъисса рангирал чирахъ (фонарь). Агана шупIирначIа таксилий пассажир бувцуну занансса ихтияр дакъахьурча, мукунсса машиналий мунан занан къабучIиссар, мукун заназисса инсантал жаваб_райн буцинтIиссар. Миннай 5000 къуруш аькIлул дишинтIиссар. Цалва машиналий таксилий кунмасса чирахъ бивхьусса шупIирнайгу 5000 къуруш аькIлулгу дишайссар, чирахъ ва номерду зеххайссар.
Мунийн бувну, баян буллай буру циняв таксистурайн, ихтияргу ларсун закондалул ххуллий зузияра тIий.
ХIакьину Госавтоинспекциялул зузалт ялув бацIан багьлагьисса цагу, кIивагу масъала бакъар. Чансса бакъар шагьрулувух хIукуматрал номерду бакъа ягу тIайла бакъасса номерду лавчIун заназисса машинартту.
Бур шупIиртал хIукуматрал номерду бачIи-кьачIи ягу щала кIучI буллалисса «рамка-шторкарду» лавчIун заназиссагу. Мукунсса ишру чIяву хьунни ххуллул низам къадурурччусса кIанттурду камерардал ларсъсса видеолийну кIул буллан бивкIун махъ.
ДПС-лул личIисса батальондалул гьарица кьини дуллай бу­ссар рейдру ярагъ, пIякь учайсса затру ларсун нанисса ишру ашкара бан, шупIиртал ххуллул низамрава бувксса кIанттурду хьун къабитан, пюрунт цIан бувсса, номерду бакъасса ягу тIайла бакъасса номерду лавчIсса машинартту занан къабитан.
Так Госавтоинспекциялул зузалт ххуллул низам дуруччаврил ялув бацIаврийну жулва шагьрулул ххуллурдайсса тагьар ххуй дан къахьунтIиссар. Гьарица аьрххи-ххуллийн увкма жаваблувшинна дуну икIан аьркинссар. Бахьттагьалтралгу, машинарттай наниминналгу цаннал хIурмат цаннал бан аьркин­ссар. Амма му чIявуминнан бувчIлай бакъар.
Кьурбан Шугаибов, МахIачкъала шагьрулул УМВД-лул ОГИБДД-лул
хъунама, полициялул
подполковник
ХIадур бувссар
А. Аьбдуллаевал