Аьрасатнал Президент хьунаавкьунни Дагъусттаннал БакIчинащал

35Август зурул 13-нний Москавлия арх бакъасса Ново-Огареволий Аьрасатнал Президент Владимир Путин ва Дагъусттаннал БакIчи Рамазан АьбдуллатIипов хьунабавкьунни.

Микку ихтилат бия республикалийсса социал экономикалул тагьардания. Президентнал дачIи шинал лажиндарайсса хIасиллу цукунсса хьур тIисса суалданухьхьун жаваб дуллай, Р. АьбдуллатIиповлул увкунни: «Гьанумур масъала бия ттул хьхьичI бавцIусса мюхчаншиву дуруччаву. 2014 шин террор дакъасса цалчинсса шинни респуб­ликалий. Цаппара вих бакъагума бикIай, амма аьмну Аьрасатнавунияр 3,2 чан хьуссар Дагъусттаннай преступность. Буниялттунгу иш мукунни бусса. Гьай-гьай, мукунсса хIасиллал исват буллалиссар ФСБ, МВД, Следственный комитет, Прокуратура ххуйну зий бушивугу. МуницIухва жуща бювхъунни агьали экстремизм ва терроризм оьхIалсса баларду бушиврий мукIру буван. Агана хьхьичIва миннал тарап дургьусса бивкIхьурча, хIакьину бакъассар, агьали экстремизмалия архну буссар. Ххуйчулиннайсса дахханашиннарду хьуссар культуралул сфералувугу. Бух хьусса культуралул къатран кIанттай жу хIасул дуварду Аьрасатнал халкьуннал аьдатрайсса культуралул центрду, 52 райондалий ва шагьрурдай буссар утти ми. Ва опыт щалагу Аьрасатнаву бучIи лякъинтIиссар. 2012-2013 шиннардий Дагъусттаннай дуссия яла «чапалмур» ЕГЭ. ДукIу Рособрнадзорданущал архIал жу му тагьар ххуйчулиннай даххана дуварду, ЕГЭ-лул даву низамрайн рутаврихлу Аьрасатнал ХIукуматрал чулуха барчаллагьран лайкь хьуру. Мукунна дахханашивуртту хьуссар къуллугъчитал давурттай баххана бавривугу. Сайки 50 процентрал баххана буварду районнай ва шагьрурдай каялувшиву дуллалими, уттигу 20 райондалий ва шагьрурдай бувчIавуртту дикIантIиссар. ЧIярусса районну дия депутатътурал составраву хъами ва жагьилтал бакъасса, жу 25 процент хъаннил, 30 процент жагьилтурал бикIан аьркинсса квота ккаккан дуварду. Респуб­ликалул экономика сантирай ва лябукку буну хьхьичIуннай даврил ххуллу-чараннах луглай буссару. Промышленность ва шяраваллил хозяйство гьаз дуванмуних хьуну буру, зий буру, ми ччаннай дацIан дувансса хIарачатрай. Вингу, Аьрасатнал ХIукуматрангу барчаллагь, Владимир Владимирович, Дагъусттаннай ххуйсса оьрму дузал баву мурадрайсса постановлениялухлу, хIакьину ттул хъунмур миннатгу мунил хIакъиравуссар, республика хьхьичIуннай даврил программа кьамул даву анавар ду­ккан дува тIутIиссар. Му программа хIадурну дуссар, мунил хIакъираву на Дмитрий Анатольевичлущалгу хьунаавкьура, инагу кабакьу буварча иш бачинтIиссар. Винмагу хъинну кIулли Дагъусттаннайн шаэртурал, аьлимтурал, усттартурал билаят учайшиву. Му цIа ядаву мурадрайгу тамансса давурттив дуллай буссару, тIитIарду билаят­рай цалчинсса Поэзиялул театр. Жул пикрилий, ва проект цайми субъектирдангу даши бизанссар. Жуйрасса жаваблувшинна кIулну хIадур хъанай буру Дарбантуллал юбилейгу лайкьсса даражалий хьунадакьин, Дагъусттаннал агьали инагу му байрандалийн учIанссар тIий вих ялугьлай буссар».