ОьрчIал дакIру тирх учин дунни

der_10ЦIуссалакрал райондалул Кулпатирттан ва оьрчIан социал кумаг баврил центрданул зузалтрал гьар мудангу, чIирисса дунугу, сант ишла дувай цалла аякьалулун лавсминнах чIири-хъунсса къулагъас дурну, ми ххари буван.

Ларгсса шинал ахирданийгу, Центрданул хъунмур Аьбидат Аьбдуллаевнал каялувшиннаралу, Новостройрай, трестрал залдануву, хьунни Мушакъатминнал кьини ва ЦIусса шинал байран кIицI дуллалисса хъуннасса шадлугъ. Шиккун оьвкуну бия Центрданул аякьалулун лавсъсса мушакъатсса оьрчIайн. Мукунсса 58 оьрчI-душ бур хIакьинусса кьини Новостройрай. Вай бувкIун бия байрандалийн цалва нитти-буттащал, уссурссуннащал. Ва шадлугъ оьрчIан мяйжаннугу хъуннасса тирхханну хьунни. ТIуркIу тIий, къавтIий таза бувксса оьрчIайн ящувкун хъуниминнал дакIругу ххари хъанай дия. ОьрчIру бялахъан бан байрандалийн бучIан бувну бия «Карамелька» тIисса ссихьрал театр.
Шадлугъ тIитIлай, оьрчIру байрандалущалгу барча бувну, миннангу, миннал нитти-буттангу цIуллушиву, талихI-тирхханну чIа тIисса ихтилат бунни Аьбидат Аьбдуллаевнал. Гихуннай шадлугъ дачин дунни Дякъил Ттаттал ва Марххаладушнил. Миннащал къавтIий, тIуркIу тIий оьрчIалгу хъунмасса хIаз лавсунни. КъавтIун ивзсса, шеъри бувккусса цаягу оьрчI Аьби­дат Аьбдуллаевнал бахшиш къадуллуну гьан къаивтунни. Амма вай бахшиширттай гьашиву къадунни. ОьрчIал дакIру хъиннура тирх учин дунни Дя­къил ттаттал бавчIусса нацIу-кьацIулул бувцIусса кьуцурттал. Гьай-гьай, Центрданул зузалтрал хIарачат. ОьрчIал байран лахъа-хъун дуллай бия мудангу укунсса мероприятиярттай чялишну гьуртту шайсса Новостройрайсса Культуралул отделданул зузалт. Дялахъру къуртал хьуну махъ Аьбидат Аьбдуллаевнал барчаллагь увкунни ва байран тяхъану, ххарину тIайла дуккан чIарав бавцIусса Культуралул отделданул зузалтрахь, ва шадлугърал спонсорталну бувксса МФЦ-лул зузалтрахь.