Чемпионнал цIанищал зана хьунни

Главная страница » Чемпионнал цIанищал зана хьунни

dood_3Уттигъанну Турциянал шагьрулий Стамбуллай хьусса каратэ-кекусинкайлул Европанал тIиртIусса чемпионатрая бюх­ттулсса наградарттащал зана хьунни Дагъусттаннал спортсментал.

Андриана Аьбдуллаева
Та чемпионатрай цалчинсса кIану бувгьусса спортсментуравух ур «Сайфун» клубравасса 17 шинавусса лакку оьрчIгу. Ва ур ЧукIуннал шяравасса Симардиннул арс Ибрагьин Ибрагьимов.
Ххувшаврищал зана хьу­сса спортсментал хьунабакьин МахIачкъалаллал муххал ххуллул вокзалданийн бавтIун бия мухлукьат халкьуннал – спортсментурал нину-ппу, гъан-маччами, спорт ххирами, журналистал. Медаллу ссурссулухун дирчуну, авурсса Кубокирдащал спортсментал вагондалува бувккун бачайхту, миннах ялугьлай перрондалий бавцIуми бюхттулну «Гьурра!» тIун бикIайва, кувгу га бусса кIанай къавтIий сукку шайва. Сивсусса, итххявхсса Да­гъусттаннал жагьилтурал цал ттигу ккаккан бунни цалва гьунар, цалва даража.
Кьураксса хIукуматрал – Балканнал билаятирттал, Германнал, Польшанал, Румыннал спортсментал гьуртту хъанахъисса чемпионатрай Дагъусттаннал спортсментурал ххувшавурттайну бувгьуну бия Аьрасатнал командалул 1-сса кIану.
Аьрасатнал командалуву Да­гъусттаннаясса бакъассагу, бивкIун бур Екатеринбурглиясса ва Новороссийскалиясса спортсментал.
Миннава цалчинсса кIану бувгьуну бур Новороссийскалиясса ца спортсменнал ва Екатеринбурглиясса кIиннал.
Дагъусттаннал спортсментуравурив чемпионтал хьуну ур 6 инсан: Ибрагьимов Ибрагьин, Бугъаев НикIамахIаммад, МахIаммадов Хайбулла, Аьбдуссаламова Салтанат, Шихамиров БудунхIажи. Ми бакъассагу, жулва спортсментураву бур кIилчинсса ва шамилчинсса кIанттурду бувгьуссагу. «За лучшую технику» ккаккан дурсса 2 наградагу Дагъусттаннал спортсментурал ларсун дур.
ЦIана Европанал чемпион хьусса жула лакку оьрчI Ибрагьим Ибрагьимовлул ва цалчин­сса ххувшаву дакъар. Уттинингу личIи-личIисса бяст-ччаллаву хьхьичIунсса кIанттурду бувгьуну лайкь дурсса 30-нния лирчусса медаллу ва кубокру бур ванал хазналуву.
Ва спортрахун агьну ур 8 шинаву. Ибрагьиннул цалчинсса ххувшаву ларсун дур Кисловодскалий хьусса Кьиблалул федерал округрал чемпионатрай. Спортрахун агьну дурагу ца шин хьуну диркIнугу, та чемпионатрай ванал цалчинсса кIану бувгьуну бивкIун бур.
— Ва цIанасса чемпионатрай на мукьийла увкра ринграйн. Цалчинсса ттул муттаэ Германнавасса ия. На мунаяр ккаккан дурсса чIун гьаннин ххув хьура. КIилчинмур бяст-ччалливу ттущал Турциянавасса спортсмен увккуна. Шамилчинмур, финалданувун агьанмур, бяст-ччал Ираннавасса спортсменнащал хьуна. Финалдануву на увкра Азирбижаннал спортсменнащал. Гьай-гьай, финалданувусса бияву яла захIматмур дия. Азирбижаннал спортсменталгу цIакьсса бия. На барчаллагь тIий ура ттуйнна вихшала дирхьуну, ттула цIаний хъунмасса захIмат бивхьусса тренер Мусаев Мусахь, мудангу ттула чIарав бацIлацIисса нитти-буттахь. Уттиния тихунмайгу хIарачат булланна вайннал вихшала зия къадан. Ттулва оьрмулувусса ва ттуярва мюрщисса жагьилтурахьгу ттун учин ччива, спортрахун багьияра, — тIий ур Ибрагьин Ибрагьимов.
ЦIана Ибрагьиннун 17 шин дур. Гьашину ва увххунни Да­гъусттаннал университетрал юридический факультетрайн. Умуд бур Ибрагьиннул ттиния тихуннайгу цикссагу ххувшавуртту ласунссар, ва укуна хьхьичIунну дуккавривугу икIанссар тIисса.
Ибрагьиннухьхьунгу, оьрчIал тарбиялул ялув хъинну бавцIусса ванал нитти-буттахьхьун Симардиннухьхьун ва Ххадижатлухьхьун цIуллушиву дулуннав. Ибрагьиннулгу жува хъиннура бюхттулсса ххувшавурттайну ххари булланнав.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля