ЦIусса аьдат барачат хьуннав

dop_11Бигьалагай гьантрай Хъурхърал шяраву хьунни щарнил жагьилтурал хьунабакьаву. Му хъинсса даву даврил сиптачинугу, спонсорнугу увккунни Нижневартовскалий ккарччал хIакинну зузисса медициналул элмурдал кандидат Наибов ОьмархIажи Варислул арс. Шиккува кIицI бан, тамансса шиннур гьаршинал сентябрь зурул 1 — нний Хъурхърал школалий хьхьичIунну дуклакисса оьрчIан ОьмархIажинал цалва чулухасса стипендия буллай.

Зулайхат Тахакьаева
Хьунабакьаврил агьаммур мурад бур щалва билаятрайх кIама бивщусса хъурхърал жагьилтурал дянив дусшиврул арардугу, миннаву спортрахсса ччавугу цIакь даву. Сакиншиннарал комитетравун бухлай бия Наибов ОьмархIажи, Хизиев Саптар, Хизиев Илияс, ХIамзаев Сулайман.
Унгу-унгусса спортрал байран дия вай гьантрай шяраву, шяравалу уттара дурккун дия. Аьрасатнал гьарцагу мурцIния бувкIун бия сайки 150 – нийн бивсса жагьилтал.
Авадансса дия хьунабакьаврил программагу: футболданул, волейболданул, 2000 метралийх лечаврил, пут личаврил, ка дишаврил, перекладиналий гьаз шаврил ва чу ххяххан баврил бяс-ччаллу. Бан ккаккан бувсса цинявппагу бяс-ччаллу сакиншиннарал комитетрал хIарачатрацIух хьунни лавайсса даражалий. Ххув хьуминнан ва хьхьичIунсса кIанттурду бувгьуминнан дуллунни арцуйнусса бахшишру. Футболданул ва волейболданул командарттан дуллунни ацIния ххю-ххюазарда къуруш — цалчинсса кIантту бувгьуминнан ва ацI-ацIазарда къуруш — кIилчинсса кIантту бувгьуминнан.
Вайми спортрал тIуркIурдаву ххув хьуминнан дуллунни: 1 – мур кIану бувгьуминнан шан-шаназарда къуруш; кIилчинмур кIану бувгьуминнан — кIи-кIиазарда къуруш.
Гьарцаннал цалла-цалла арцуйнусса бахшишру дуллунни спорт­рал инвентарь ласун ва оьрчIру занансса шяраваллил спортзал бакьин бан. Жагьилталгу, щалла щарнил агьлугу барчаллагьрай бия ва даврил сиптачи ва спонсор хьусса ОьмархIажи Наибовлуйн. БатIаврий жагьилтурал хIукму бунни гихунмайгу гьарца шинал август зурул кIилчинсса бигьалагай гьантрай шяраваллил жагьилтал буттал шяраву хьунабакьаван.
Барчаллагьран лайкьри буттал шяраву хъинсса аьдатрал гьану бизан сиптачи хьуми. Щалла щарнинна барачат хьуннав му аьдат. Умуд бур Хъурхърал жагьилтурая эбрат ларсун, вайми лакрал шяраваллал жагьилтуралгу цалла-цалла буттал шяраваллаву дуллай байбишин­ссар укунсса хьунабакьавуртту тIисса.