«ХIайран бунна ванил чувшиврул»

Главная страница » «ХIайран бунна ванил чувшиврул»

sdgof_12Сяидова Аьбидат Аьлисултаннул душ бувну бур Лакрал райондалийсса ТIулизуннал шяраву 1941-ку шинал. Аьбидат хъунма хьуну бур буттал лажин къаккарккунма. Ппу хушрай Ватан дуруччин дяъвилийн лавгун, зана къавхьуну ур.
Ниттингу кIива душ ччаннай бацIан буллан багьну бур, хIакьинусса кьинигу Аьбидат аьсивну дакIнин бутлай бур цила ниттил бувсса захIмат.Цивппагу шаний кьабивтун, нину кIюрххила дирзун щилчIав хьхьичIа зун лагайва тIар, чил дуллумургу цинна дукан дакI къадирну, цан ларсун дучIайва тIар.


Хъирив уккансса акъа, дяъвилий ивкIусса ппу уна цанма пенсия къабивхьуссия тIар. Нинугу чIал къавхьуну яла – цивппа ккашигу, мякьгу бюхълай 1947-ку шинал Аьбидат школалийн лавгун бур. ТIулизмав шанма классгу къуртал бувну, лавгун бур ШавкIравсса биял бакъа школалийн. АцIва класс къуртал бувну бур Гъумучиял школалий. Дуклан бувххун бур Буйнакскалийсса педучилищалувун. Педучилище къуртал бувну, байбивхьуну бур Хъанардал шяраву. Хъанар Къизилюртуллал райондалий бизан байхту зун лавгун бур гилун. Тиччагу яла Ппаласмав, Читтурав. УрчIра шинай тай шяраваллаву байбихьулул классирттаву дарс дихьлай хIа­кьинусса кьини Аьбидат Аьли­султановна зий бур Сангардал школалий.
Аьбидат Аьлисултановнал хъуннасса гьурттушинна дува йшколалул вивсса давривугу. Ва бур ялавайми классирттал каялувчи методобъединениялул жагьилсса никирал лараймур категориялул насихIатчи.
Дарсирдая мукьах душваран лахьхьин дуллай бур дурухлан, щащан. Аьбидатлул дарсирдах вичIи дишин буцай цайми школардай ккалаккисса оьрчIругу. Ванил дарсирдах вичIидишин бувкIун бу­ссия школалул директор ва Лакрал ОНО-рал инспектор. Жула буссар учала: «Гьану цIакьну бизарча, чIирагу лекъакьайссар» тIисса. Ттун ва учала хъинну ххуй бизай, навагу 10 шинал мутталий байбихьулул школалий зий бивкIссара СумбатIуллал школалий.
Аьбидат Аьлисултановнагу хъунмасса захIмат бихьлай бур цила дуклаки оьрчIан цIакьсса дуккаврил гьану бизан. Ванил итабавкьусса оьрчIая хьуну бур ххаллилсса пишакартал: Илиясов Хизри, чичу; Каратаева Асият – медсестра; КьурбанмахIаммадова Зумрут – учитель; Халилов Исмяил – навтлил ва газрал институтгу къуртал бувну, зий ур Тюменнай.
Аьбидатлул цилагу хъуни бувну бур кIива душ. Хъунмур душ Аминат дугу-дуклай, ниттил пиша яла бувгьуну, зий бур учительну вава школалий. ЧIивимур Альбинал къуртал бунни кулинар училище. Ччянива лас ивкIусса Аьбидатлул цила душваран ппу акъашиву кIул хьун къадиртунни.
На Аьбидат Аьлисултановнащал кIул хьура «Тарнаир» тIисса санаториялий .
Ахттакьунмай гьанттайнссагу дуркуну, бигьалаглагими буккай­ссия хIаятравун марцIсса гьавалийн скамейкардай щябикIан. Ца кьини на гъан хьура хъинну цила цуппа лазилавкьусса, иминсса хъамитайпалучIан. На цIуххав, столовойлуву ххал къашарахха, куну. Вана ва бивкIун бия Аьбидат. «На ниттил лякьлувава ччаннал мушакъатну бувккун бура. Мунияту ттунсса дукра палаталувунна ларсун бучIай», — увкунни ванил. ЧIивиний хъирив укканма къавхьуну, хъунма хьувкунгу цищава му иширал ялув занан къабювхъуну, ливчIун бусса бур муша­къатшиврул группа бакъа.
Зий 51 шин хьусса, лавайсса категориялул учитель бунува захIматрал ветераннал цIа дулун гьан бувсса документру ма­хъунмай зана бувну бусса бур, ва Аьрасатнал кIулшиву дулаврил отличник бакъа тIий. Аьбидатлул дакъасса дур цукунчIавсса хIаллихшиннарал ихтиярду, санаториялийн кIира нюжмардий­сса путевкагума машан ларсун дур цилла. Циванни школалул, райондалул кIулшиву дулаврил каялувчитурал учительнах баччибакъулшиву дурсса?
На лап хIайран бувунна Аьби­дат Аьлисултановнал чувшиврул – я цIуцIаврил, я оьрмулуву хьунабавкьусса къуркъабацIурдал лахIан къабувну зий, захIмат буллалисса.
Ж. Аьбдуллаева