ХъачIрай хъачI дирхьуну талай

dop_7Ва талатаврия чIявусса кказитирттай бивщуну буссия. Бивщуну буссия «Комсомолкалийгу» (жулва «Илчилийгу» – тарж.) 1999 шинал сентябрьданул 5-нний кIюрххи-кIюрххила ххюттуршаксса ххаллилну ярагъуннил балгусса чачаннал дяъвичитурал Дагъус­ттаннал райондалул центр Новолакскаллал лагма рургьуна. Миннайн данди бавцIуна 30 милицанал райотделданул зузала ва 22 Липецкаллал ОМОН. ХIасил, душмантал — ацIлийну чIявуя…
Сайки щаллусса гьантлий духсса РОВД-рал къатравун хьхьачин бувну бивкIсса ххюцIалаксса вирттал баранбал талайгу бивкIун, лагмаругьулува личин ххявхссар…
Мурахас дурсса шяраву эяллавусса пущу-пуркIувагу лещан бувая жу та дяъвилуву гьуртту хьуминнащал ва бардултращал хьунабавкьусса чIумал.

Сентябрьданул 5.

6.15 – 8.00.
Ссят арулуннийх зузисса чIумал ЦIуссалакрал райондалул РОВД-рал начальник майор Муслим Даххаевлуйн гузат буллалисса группардал баян бувну бур боевиктал блокпостру ппив буллай, райондалул вив бувххун най бушиву. Даххаевлул дяъвилийн багьайкун хIадур хьун буюр бувну бур. Тиккувами милицалт бавтIун бур милицанал къатрачIан ва лагмарагу цIакьшиву дурну дур.
Цалчинми дяъвичитал миннан ххал хьуну бур ахънил зуманив, тIайланма РОВД-лул муххай-бетондалул «къуршилул» тия чулий. Дяъвичитал цIу Культуралул къатрайн дурган дурну бивкIун бур: ми къатрал спортзалдануву Липецкаллал ОМОН-далул кьюкьлул мина диркIссар. Чапхунчитуран цивппа ци дуллай буссарив кIулну бивкIссар: омончунал бакIрах къачагътурал булай багьа бивкIссар 2 азарда доллар.

Буслай ур майор Муслим Даххаев:
-Чара бакъа чичара жу шяраву цачIун хьун сант рутлай бивкIминная. Хаснува АхIмад Давдиевлуя. Га Новолакскаллал ва ТIюхчардал дянивсса къушлий хъунаману уссия. Къачагътурал ганал группалул лагма рургьуну, итабакьинну, оьруснал саллатI булурча, увкуну бия. АхIмадлул тIурча дяъвичитурайх цIу дишин амру бувну бия. Мукьа цала увтун ия, яла цувагу увтун ия. Махъминнаща, чIявусса ливтIуссагу хьуну, буккан бювхъуну бия.

Буслай ур Новолакскалий яхъанахъисса Ислам Токаев:
-Новолакскалий цаппара аькки-чачан ххари хъанай бия, боевиктал шяравалличIан гъан хъанахъисса бавукун. Къачагътал бувкIукуннив, хаинтал милицанал зузалтрал къатри ккаккан буллай, миннуцIух цIу щилай бия. Милицанай зузисса ттул уссил къатригу ччурччуна. Ца милицанал зузала шяравун ххявхсса чIумала бивтун увтун ия.

Райондалул администратор Тамирлан Оьмаев тIий ур:
-Бия, бия мукунссагу – шяраву талатаву най дунура, милицалт­рал къатравух буклай, Чачаннавун духхин миннал матахI датIлатIисса. Амма бия цаймигу – цалва кулпат къачагътурал къир бан бюхъайшиву чIалай бунува, ярагъгу кIунттил бувгьуну, милицалтран кумагран бувкIсса. Кьагьир ХIажикьурбанов махъра-махъсса ссятрайнин кьюкьлущал ивкIссар ва талаталтращал архIалли лагма рургьусса кIанава увксса.

Буслай ур ОМОНчу Михаил Архипченко:
-Спортзалданул чIавахьул­ттай панжарартту дия, миннул хха­ссал бувнав жу. Цал мичултрал лулалул лувсса гранатометрава бивтуна. Пюрунтругу гъавгъуна, панжарагу руцари хьуна. Жувами сагъну ливчIунав. Га ссят жунма-жунма ккаккан бувсса кIанттавун левчуру. Тикку жу атомрал бомбалул бакъа къабичинссияв.

8.00 – 12.00
Басаевлутурал Культуралул къатрал ва РОВД-рал къатрал лагма рургьуна, ми кIивагу цIакь бувсса кIану ца-цаних ппив бан­сса кьасттирай. Новолакск буручлачиминнал хIукму бувна цачIун хьуну, ца кIанай цIакьшиву дан.
Цалчин милицалтрачIан ув­ккуна лейтенант-омончу Лев Ореханов. Гава ссят рациялувух ва айивхьуна Культуралул къатлува цалами буккан бан каялувшиву дуллай. Ми буккан бан бигьа бан милицанал цIу дирхьуну дуссия. Му операция бан цаппара ссятру ларгуна: дяъвичитал «лихълахъиминнайн» буцири ярагъуннива битлан бикIайва. Укун ивкIуна Андрей Теперик, къачагътурал пулеметрал жарт бакIрайх тийннай ларгун дия. КIусса щаву дируна взводрал командир Алексей Токаревлуйн. ЧIал къавхьуну ккуллалул гъарс увкуна Александр Керсиковлуйх. Милицалтравугу бивщусса хъанан бивкIуна. Медикаментру бакIрайра диял хъанай дакъая – бинтру щавурду дахIлай къаливчIуна. Щавурдайх, цIурхьлил энчIру дуллали буллай, спирт дуккайва: «ХIайп, барачат бишивухъул укун харж дан,» — тIий, хъярчругу буллай.
Яла цIусса балагу ялун бивуна: мугъаят акъа къатрава увксса хIакин Эдик Белан ххишала зана къавхьуна. Чансса хIаллавун мичултрал радиолувух баян бувна хIакин ясир увгьуну ушиву – му щялмахъ къабивкIун бия. Эдик­лул цанна нясивмур аьзият мунияр махъри ккурхIусса.

Буслай ур ОМОНчу Николай Гусев:
-Махъ кIул хьуна циняв къачагътал тариякрал (наркотикирттал) мадарасса кайп бувну бивкIшиву. Му тасттикь бувна Хасавюртуллал азарханалийн ларсун бувкIсса тайннал нурчIай дурсса экспертизалулгу. Новолакскаллал азарханалийсса хIакинтуралгу , басаевлутал цачIан буххайхтува, тарияк чув бур, куну, цIувххуна, тIива. Тиккува ххалаххигу бувну, лавгуна, тIива. Мукунсса миннащал талатийнира дакI оьзлан дикIай.

12.00.- 17.00.
Новолакскалийн кумагран Виваллил Аьралуннал кIира БМП-гу, танкгу гьан дан хIарачат був­ссия. Танк шяраваллил къирагърай миналийн тIайла дарцIуну, пIякь увкуна. Мунил лагма рургьуна. КIия танкистнаща тайгу байщун бувну, лихъан бювхъуна. Шамилчинма контузия хьуну ия. Душмантурал га машиналува уккан увну, бакI кьуркьуну дия. КIивагу бахьттагьалтрал машинагу бувтуна.
Ххуллурду бувгьусса шяравун духхан хIарачат бувссия Хасавраясса милицанал взводралгу, амма мигу байщун бувна, цIарал мугьали бурган бувну. ОьрчI-виртталми, оьрусгу, дагъусттангу, хъачIрай хъачI дирхьуну талай буссия душмантуращал, ххассал хьунсса умуд сайки кьувкьуну махъгу.

Буслай ур ОМОНчу Михаил Архипченко:
-Жул ххаллилсса снайпер уссия. Мунал бакIрайва чIир­ттаращалсса бакI дахьра дуккан дурсса мичун – тIайланма ненттабакIрайн ккулла пишкаш бувна. Жу ялагу ххюя мичу ахиратравун гьан бувкун, тайннал гьавас чансса бявкъуна, бакIругу хъинну мугъаятну дакъа дуккан къадуллан бивкIуна. Амма тайннуйнгу жу битлан бикIайссияв шамлийнусса сситтущал.

17.00.-20.00
Мичиххичнал, мютIи хьи, тIий, цимилгу баян бувна радиолувух. Аллагьнайн хъарашав, дагъусттан буккан битанну, хIатта ярагъуннищалгума, так оьрус булара, учайва. Амма ми насихIатру бусласиминнахь гьарцаннангу бувчIайсса махъру увкуну кьабитайва. Къачагътал малъоьншиву дуллан бивкIуна, рациялувух оьрус­нал саллатIнал кунмасса чIурду буллай, ххассал бара, тIий, миннатру буллай. Байбишайва, арамтал бухьурча, биян букки, тIиссагу. Амма жуламиннан ми хIилларду ххуйну кIула: бакI дуккан даву гьассия – ца къаивтун кьатI бантIиссияв.

Буслай ур ОМОНчу Сергей Никонов:
-ЦIуссалакрал милицалт цила багьайкунсса вирттал бия. Талай бия цIиникьру кунма. Жугума лабитлан бикIайва. Ми ялув лив­ккун, жун кIилчинмур зивулийн лахъан багьуна. Талатаву най дуссар, ккулларду буссар, щютIа тIий, биту-ххиту, пIякь-шякь, вев-шев, мирив буссар хъярч-махсартту буллай. «Жул, зунттал агьулданул, аьдат дуссар хъамаллуран къатрал ятIул мурцIу булайсса. Мунияту тавакъюри, бу­ххияра! – тIий буссар. Цивппами буссар цалчинмур зивулий талай. Уссия жущал тикку милицанал спецназрал кьюкьлул командир. Ганан цIа Арсен дия. Майор. Фамилия дакIний къалирчIунни. Ахттайнай жучIан бивщуми бусса къатлувун увххун: «ОьрчIрув, тай зучIан жул нурчIайх бакъа къабуххантIиссар», — увкуна ганал.

Буслай ур ЦIуссалакрал милица Арсен Оьмаров:
-Жу цачIу талай бивкIру, цила багьайкун. БакIрайва чансса хIучIгума бия: «чехначIа гранатометру дия, цивппагу цимилагу ххишала бия. Ца квадрат мет­ралий ххю-ххюя инсан! Сайки цинявннахь пулеметру. АКМ (автомат) тайннал ярагъуннинвагу ккалли къабайва. Амма жу тайннайн цIарал чявхъа бурган бувкун, иш къулай хьуна.

Буслай ур майор Муслим Даххаев:
-Лагма рургьуну бусса щалагу хIаллай связь дяличIан къарирт­ссар электросвязьрал узелданул начальник Полина Халиловал. Цила даврия ша къалавсуна ганил. Тива буккайнигу жущалъя бусса.

20.00-22.00
МаркIачIанмай Дагъусттаннал виваллил иширттал министрнал цалчинма хъиривчу генерал-майор Сергей Оленченкол амру бувкIуна: ЦIуссалакрал РОВД-рал циняв зузалтран цивппа цIакь хьусса кIанугу кьабивтун, цаламинначIан личин. Майор Даххаев му амру биттур бан къарязи хьуна: та ппурттуву чIявусса агьлу кьатI хьун най бия.

Буслай ур майор Муслим Даххаев:
-БучIантIиссар увкусса кумаг най бакъая. Нарив ттуламиннал дакъа, Липецкаллал оьрчIал жавабгуявхха дуллай усса. Сант дусса чIун дургьуну, личинсса ххуллу лякъин багьлай бия. Къачагътал жу неххацIун личинмур буллан­сса ххай, колхозрал пирмалучIа луркIан дурну бия. Муниятуя ттул пикри бусса: бачин Зандакьуллал – Чачаннал чулийн, тайннан жу бачинссар тIисса щак бакъамур чулийн.

Буслай ур ОМОНчу Юрий Зубков:
-Муксса бияхха «чех» жул лагмасса хIатI чIикI-чIикI тIутIи бувну, кьатIату кумаг бучIанссар тIисса умудвагу бакъая. Бу­ссавагу умуд тичча личин бия, гьалбатта, тиккувасса милицанащал. Миннан ххаллилну кIула кIантту,вацIри, ххуллурду. Мунияргу — жул гуж бия цачIу бушавриву.

22.00 – 24.00
ДаххаевлучIан бивуна цIусса амру: «Личин!» Ва базилух амру бия цува Дагъусттаннал виваллил иширттал министрнал гьан бувну. Даххаевлул ккулла-янсаврал луртан хIисав дуруна: му дия къизгъинну талай ца ссятрай дакъа къадиянсса. Му тагьарданул бансса цамур бакъашиву бувчIин буллай бия. ХIадур хъанан бивкIру. Ччувччуна кьюлтI документирттавасса цаппара. Цаппара — яла оьккими уголовный делорду — цащалла ларсуна.

Буслай ур майор Муслим Даххаев:
-Яла бигьа бакъамур зат бия – гьан хархавар бакъа, щуркIал къахьунну. Тайннаща циняв хьулурдайх ва чIавахьулттайх цIу дишин бюхълай бия. Пикри бувссия чIира зеххин. Дуккарду чIираккутI. Кьакьардавух, ахъавух хьхьунил лякьлуву лавгссару Чачаннал чулийнмай. Тайннал ххалабакIурдацIух цIу щуна, гьарца зат чанна лархъуна, дяхтта кунна. Амма чIалссия…
Мюрщисса кьюкьри-кьюкьри хьуну, жу жуламинначIан личин бувккун бавчуру, дяъвилий дан ккаккан дурсса дуцири кьяйдардугу ишла дуллай: хьхьичIгу, чуллахгу къарал бачин бувну, гузлагу буллай, махъ кьюкьагу дачин дурну. Личин сант хьун дан хасъсса цIу дишай группагу бивтун буссия, ттул милицалтрая сакин бувсса.

Сентябрьданул 6.

1.00– 3.00
Буслай ур ОМОНчу Михаил Архипченко:
-Шяравату буккайхту, ххал хьуна ччурччусса БМП. ЧIарах ливтIусса вирттал бия. Циванъяв къакIула, ттун гай ца мюрщину чIалай бия, цай метра ва дачIи дакъа дакъасса кунма. КIиягу «сфералуву» ва броневикирттаву» (яни каскардаву ва бронежилетирттаву). Ттигу гадаталнувасса. Цаннал ччан чурххая личIи хьуну бия, хъачIгу ппив хьуну дия, амма ссихI буну ия. Саша Керсиковлул: «Кьаитан къабучIир», — увкуна. Жухь жулагу кIия ивщусса уссия, миннаву ца кIусса щаву дир­сса. Амма цукун кьаитанссия! ЦIуницIа ганачIан ххярк учав – ссихI бувккун…
Жу гай кьакьалуву кьабитарду, анжагъ урттугу ялун дирчуну.

Махъмукъун кIанай
Душмантурал ххяппула вай бувкссар 25 километр риртун. Казбекуллал райондалийхчил хьуну. КIюрххил ссят 6-нний бивссар ЦIуссаккуллал шяравалличIан – тикку жулами буссия…
Бивщуми БМП-лийгу бивхьуну, ттиликIрахун гьан бувссар.
Зарал: цIуссалакрал милицалт­раяту – 14 ивкIусса, 8 ивщусса, омонтурая – ца ивкIусса, ряха ивщусса. Ца ятIа-тIар бакъа бат хьусса хIакин Эдик Белан. Махъ кIул хьуна га къачагътурал аьзавр­тту дуллайгу бивкIун, бивтун увтшиву….
ХъачIрай хъачI дирхьуну талай бивкIсса вирттаврал цаннащал ца кIул хьунукссагума чIун хьуну дакъая. Даххаевлул даччин къадурну, цанна омонтурал кьюкьлул бакIчинал цIа хъамадиртшиву бакIрайн лавсуна: «Ххуйну дакIний бур цIа Сергей диркIшиву (фамилия Сковородин). ДакIний бур майор ивкIшиву. Виричусса, къирият дусса къучагъ ия. Вар, цивппагу виртталсса бияча.» Ялагу: «Жу цичIавгу ляличIисса къабувссар. Жу жулла аьрщарахлуяв биллалисса. Дагъусттангу, оьрусгу,» — увкуна.
Липецкаллал омонтуравасса Михаил Архипченкол ххи бувна:
-Агарда цинявгу, цIусса­лакрал милицалт кунма, таларча, Басаевлул ва Хаттаблул «чIелмуллул оьрчIру» шиккун ххишала гъан къахьунтIиссар.

«Комсомольская правда» кказитрая таржума бувссар
С. Мусаевлул.