Оьттул ттурдания — ххувшаврийн бияннин

Главная страница » Оьттул ттурдания — ххувшаврийн бияннин

Ахир дайдишаву
Сентябрьданул 13
Лахьхьугума къачагътал хъунмасса хIаллай райондалия къабуккансса кьас­ттиращал цIакь хьуну бусса ва ми буккан бангу бигьа-бигьану къахьунсса хханссия. Мунияту кIюрххил ссят 6-нийва, душмантал ТIюхчарату лавгун бусса бур, чIал къавхьуну шяравун жулами буххантIиссар, тIисса хавар бавукун, махIаттал хьура.

Цив мугьажирталлу (мужагьидтал — жигьад, яни гъазават бан бувкми) тIутIиминнал къадурхIунни федералтурал рищавуртту, къабювхъунни цаща гьалакIу дан тархъаншиву ччисса дагъусттаннал дакIру, багьунни тайннан къупар дан.
Му хавар баяйхту, нагу, «М-5» каналданул оператор Юрий Ивановгу анавар бувкру ТIюх­чардал чулийнмай. Жуяргу анаварну ия жу бувцуну нанисса Бурчахъов Насир. Микку махIаттал хьунсса цичIав бакъар: ва ур Каспийскалий ялапар хъанахъисса тIюхчарачу, мичиххич ххявхсса баяйхту, ва увкIун ЦIуссалаккуйн цала ватан душмантурацIа марцI дан. Насир къакIулсса акъануккар цавагу пострай —райондалулминнуйгу, федералминнуйгу. Жухь жу журналистал бушиву ккаккан буллалисса цукунчIавсса документ бакъар, жу кIулсса цучIав акъар, укун зираксса адимина жущал къаивкIссания жу бюхъайссияв пострая тийнмай гьан къабитан, хIатта бувгьуну ца буссарив кIул буллангума. Хаснува хъунмасса авара бувна трассалийсса ТIюхчардал шанбачIулий. Цал лихъан бан гьуз увкуна, Насирдул паракьат бувкун: «Шикку сурат маласларди, шикку сурат маласларди!» — тIий, ца лехха-личIаву бунни.
Ссят 8-ний жула хушрайчитурал кьюкьа ТIюхчарав духхантIиссар, тIий буссия. Буххан бучIисса, къабучIисса бусайсса бур федерал штабрал. Цалсса кIайннал рухсат булун бувар: ТIюхчарав душмантал бакъанугу, тайннал снайпертал бусса бур лагма-ялттусса вацIраву. Дяъвилувух бакъами инсантал хьхьар-хьхьаргу тIий лагай: миннащал къачагътурал цичIав бакъар, тIар. Гьаксса бур хушрайчитал миннахь, вихшала мадихьларди, тай вивласурча, аманатран зугу бувгьуну, вай ликъатIун ччарча, жу итабакьияра, тIий, бацIантIиссар, тIий. Амма оьрмул оьрмулухун лахI-ккухI тIий цачIун дурсса цала хъуслин ци ливккун бурив ккаккан ччисса зув ялтту дур­ккун лагай агьлу шяравун.
Иш лахъи лаглай бухьувкун: «Насир, ачуяр Гьамиящияйн ци ливккун бурив ккакканнуча,» — учарду. Ва рязи хьунни. Гьамияхьхьун инсантал зана хьуну мукьварив гьанттар. Шяравун бухханнинна чIалай дур щар лекьа-пIякьу хьуну душиву. Сагъсса къатта сайки бакъар. Ххуллийра дур бомбардал дур­сса забрирду куннасса ханнакьру. Тиву-шиву хьунабакьай пIякь къаувкуну ливчIсса бомбардугу. Мичиххичнала бувсса мизит бур левкьун. Тай бивкIун бур самандарал, ттизаманнай ятIул калпуш бур ялтту бавкьуну. ЧIирай бур мизит бувсса тарих —гьижрилул 1330 шин, яни 1911 шин. Ца минара бур сагъсса кунма, амма тагу бавкку чIюйлийн бувккун, кьус бивкIун бур, лахъи къалавгун лекьан бюхъай. Ца захIматрихха дан, ца бигьархха лекьан дан.
Зана хьуру ТIюхчардал шан­бачIулийн. Ихтияр уттигу дулун дурар. Ялугьлай дур вир­ттаврал кьюкьа, ялугьлай буру жу, ялугьлай бур жу бувкIун ца-кIира ссятравун бивсса ТВЦентрданул журналистал ва ахттайн бизавайни бувкIсса жула «Дагъусттан» программалул редактор Шамил Амираьлиев ва оператор. Хушрайчитурал бакIчишиву дуллалисса ЦIуссалакрал силистталул отделданул начальник ТIюхчаратусса АьвдурахIманов Абакар цувагу ссавур дакъа ушиву ялун личин къаритлай, штабрал сигналданух ялугьлай ур. Ахттая ссят 2-ний буллунни рухсат. Насирдул цала машиналий щябивтунну жугу, ТВЦентрданул репортертал Александр ва Руслан. «Цала нех цала хъун дай тIюхчардал» хушрайчитурал шяравун буххаврин сий рутаншиврул бахьтта бачин пикри бунни.
Шяравун бувхру. ХьхьичIух­ми къатри дур эяллайн дурккун. Тиннай дур ччар дурну къузурдил гьухъала, ца къаз бур рухI дуллай, цамургу хь-хь-хь-хь тIий, жу нигьа бусан бан бакI жуйн дурган дуллай, цийварив сукку хьунсса хIал бакъар. Тихуннай ламучIа къатри дан аьрщи диххайсса неххал чулуха тIиртIусса хъуннасса ханнакь дур. Ганил куртIшиву дур 3-4 метра. Ухнилу дурккун дур окоп цал тIайланна нанисса, чансса тивуннай 90 градусрал чулийннай дурган дурсса. Мукун даврил мяъна чIарав бомба багьарчагу, цIалцIив лаивкIманайн къащавур. ХIасил, ци бомбарду бичларчагу къачагътуран зарал хьун най бакъар. Сангарданул чIарав хъунма шану — мат — бур, ялун рутлай диркIсса ккурттугу дур.
Дарчунни капитан А.Аьв­дурахI­манов бакIчисса хушрайчитурал кьюкьри. Ми шяравун буххайтува, цала хьхьичI ци масъала буссарив буси, кусса суал буларду Абакардухьхьун.
— ЦIана жу шанна кьюкьа дурну, буххантIиссару шяравун. Шикку лаивкIсса къачагъ урив, цамур ци дурив ххал дурну, гьантIиссару щарнил та зуманив. Тикку цIакь хьунтIиссару: щин кIулссар къачагътурал бакIраву ци буссарив.
ТIюхчарав милицалт кIива къушлий бивкIун бия, цавай Хасаврал чулуха шяравун буххайсса кIанай, гайми — Мичиххичнал чулухмуний. Къачагътурал цавай милицалт кьатI бувну бур, гайми бувгьуну бур. Оьруснал БМП диркIун дур щарнил кьиб­лалулмур чулухсса бакIрай. Жу бивру кIийн. БМП диркIун дия аьрщараву кIучI хьуну. Боевиктал ххявххун бия шяраваллил чулуха, тай жула аьрщарайн бувкхьунссия шяраваллия арх бакъасса кIанайн, яла вацIравух, бакIайх хьуну, бувххьунссия шяравун, яла кIичча ялавай битлай бивкIун бур ВМП-лийн. БМП тIурча шяраваллил чулуха сант чансса куццуй дацIан дурну диркIсса кунна бивзунни, нигь кьатIату дакъа дакъасса ххай бухьунссия. Цайнна шяраваллил чулуха гранатометру ритлан бивкIукун, цивппа хъяврин хьушиву бувчIуну, командирнал позиция баххана бувну, цала БМП ритлатимур кIану чIалачIинийн буккан бувну бия. Амма тIайланма щуну, ччурччуну дия. КIивува царив, кIиярив инсангу ччувччусса хавар бия. Так жуща кIиву ччувччусса инсаннал аьрш-курш лякъин къавхьунни. Сагъну ливчIми саллатI ливхъун бия милицанал блокпострайн. Миннал бакIрачIан бувкIмур бусанну цамур чIумал: муксса дурхха анаварну тагьар даххана хъанай, гьарца ккавкмур бусансса чIун личIлай дакъар.

Ххувшаву — лирмур дазай чIун дучIаву

Сентябрьданул 14

Ттул лагмарагу дур
ттул гьалмахтурал нурчIив,
амма ххув хьуссару жува!
Жува ххув хьуссару.
Амма лагмарагу дур
ттул гьалмахтурал нурчIив.
Шадлугърал ххарисса
балайрдавух баллай бур
маоьлул чIурду.
Амма бакъассар жула мажал
я шадлугъ дуллансса,
я дард ккухIлансса.
Гьенрих Гьайне. Гимн.

КIюрххи-кIюрххила дяъвилул гьантрай ЦIусса ккулув сакин бувсса информациялул центрданул «За Победу» тIисса фронтрайва итабакьай кказит жяматрайх бавчIунни. Лахъи-утта къалавгун мунилла телегруппа ДР-лул ХIукуматрал Председательнал Хъиривчу А.Амуттиновлущал, ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал Председательнал хъиривчу А.Каммаевлущал, республикалул прокурорнал хъиривчу Р.Кьурбановлущал лавгссия генерал-полковник В.Казанцевлул штабравун. Генерал ЦIуссалакрал райондалийсса тагьар щаллуну цала контрольданулу душиврун ва вай гьантрайва му цинявннангу мяълум хьунтIишиврун ккалли дуллай ур.
— Цуксса хIаллай бикIан­тIиссар аьрал республикалий низам дуручлай? — кусса суалданун жаваб дуллай, мунал увкунни:
— Аьрал чунчIавгу къагьа­н­тIиссар, вай шиккувар бикIантIисса —мунийн зул цукунчIавсса щак бикIан къабюхъайссар. Яла хьхьичIунмур мурад — дяъвичитурацIа район марцI давур, бюхтту-бюхттулми бакIай цIакь шавур. Мунихару жу зузисса. ЦачIу бухьурча, жува бух бан къашайссару.
— Хушрай бувкминнал къуццу-къутIулул хIакъираву ина ци учара?
— Жу хушрайчитурал чIарав бацIайссару. Ми милицанащал архIал Новолакскалувун буххантIиссар ва абадлий дишинтIиссар конституциялул тIийкунсса хIукумат.
— Та мурахас дантIиссар, вил пикрилий, шяраваллу?
— Буцири бакIурду хамис кьинилийннин муттаэтураща зеххинну. БакIру дургьушиву ва агьали дяъвичитурая мурахас бувшиву ХIукуматрал Председательнал хъиривчунал цала баян бантIиссар, —увкунни генералнал.
Генералтурал увку-увкуму­нийн вих хьунгу ттизаманнай бигьа къабикIай, амма генерал Казанцевлул цала махъ бацIан бунни. Ахттайннин укунмагу щиривкIусса штаб митIикьукьултрал къатIуйн був­ккунни. Ялу-ялун ппив хъанан бивкIунни, Новолакскалия къачагътал лавгун бусса бур, тIисса хавар. Ахттая мукьах штабрачIа гузатрайсса цаппара милицалт бакъа цучIав акъая — циняв Новолакскаллал лув. Ахиргу, бувкIунни гьулусансса лахIза — буллунни федералтурал штабрал шяравун буххансса рухсат. Гьалла дурну бавчунни милицалт ва хушрай бавтI аьрал райондалул центрданувун. Гьарца кьюкьлуй цила-цила хьхьичI бивхьусса масъала бунугу, чIявуми агьлу бивгьуну лавгунни дяшяравун. Администрациялул къатрай ттугъ бищаву цала бакIрайн ларсунни райондалул бакIчи Тимур Оьмаевлул.
Вана вари ххувшаву! Ххуллийхва, шикку ва хьуссия, тикку та хьуссия, тIий, дакIнийн бутлай бур тай иширттавух гьуртту хьуми ва та бала цала яруннин ккавкми. Гьай, дустал, ттигу цимигу шинай ми хъамакъабитурдал вежулт къабукканссар зул бакIрава. Шяраву сайки ливчIун бакъар сагъсса къатта. Ца-цавайннун кIанай ца-ца чIира ва хъунтIри дур лирчIун. Тиву-шиву ливтIусса ккаччал кьаркьаллу дур. Ца тулак був­сса гада бур цанначIан лечавай, гамуначIан лечавай, бувну къуртал къашайсса шикаят буллали­сса кунма бур ливчIун. Бивру яла къизгъинми талатавуртту хьусса кIанттавун.
Цалчин хьунабакьай клуб. Къачагътал ххявхсса цалчинмур лахIзалия хъиривмур кIюрххил Даххаевлул кьюкьа пулеметир­ттал дирхьусса цIарал шалккалува дукканнин тайннал чIарав ивкIсса ХIажикьурбанов Кьагьир: «Шикку Липецкаллал омон буссия, тикку чIирава калпушру буклай, ккутI дур­ккун минначIан ххуллу бувссия. Га чIираккутIух бивщусса омон буккан бувссия милицалт­ралгу, ФСБ-лул зузалтралгу, цала омонтуралгу, ттулагу захIматрайну. Шиччачул хьуну бувхссияв РОВД-рал къатравун,» — тIий, буслай ур. Мяйжаннугу, Кьагьир цала бакIгу ххассал бувну, гьан бюхълай бунува, ярагъгу кIунттихьну душмантурайн данди бавцIуминнацIун хьуну, миннал хъачIунттайсса кIушала цайннагу ларсминнавух ивкIссар. Клубравура ляркъунни Липецкаллал омонтурал цив Дагъусттаннайн гьан бувшиву бусласисса, циняннал цIарду чирчусса сияхI.
Най буру РОВД-лул къат­рачIан. ЧIирацIун агьсса ку­ццуйва ччанну ххуллул чулийнмайну тIитIи авкьуна кьаивтун ур ивкIусса омон. Ганал щинал яру пIякь увкуну, кюнтIуллив ливчIун бур, лажин ччуччу-кьуру хьуну, египетнал мумия кунна хьуну дур, ца ка дур тIиртIуну, щях дирхьуну. Ганал нурчIи муксса дурхха ччурччуну, цицIа кьанкьрагу дакъану­ккар. Ганил ялун затрагу рутансса адиминал инсан лявкъуну акъар, цив аслими бусурманталлу, тIисса къачагътураву.
РОВД-рал чIаххурайвасса ттул дус Кьурбанов Камалу­ттин, ттуйн хъямалагу агьну: «ИвкIусса инсанная нигьа къаусайхьурча, ачу жуннийн,» — тIий ур. ХIаятравунсса нуз тIитIарду, дарвазалухра укунагу загълунсса адиминал дурурххусса нурчIи дур. Нуз тIитIавривунна янхьа тIутIисса аьяврал кьункьал щатIул яла нигьа къаусаймагу махъунай ищун анссар. Ваниннин чансса хьхьичIгу Липецкаллал душру ччаврил ччучлачи буллай ивкIсса зунттул хъачI кунасса чув яла хIучI бакъами дакIру ххиен дуллалисса цу­ххандарайн уккан ивтун ур «бусурмантуравугу хIакьминнал». Укунсса нуркIри Новолакскалий ххюра дур — циняв оьруснал. Цалами нуркIри тайннал дурагу къакьаритайсса дур. «Жул хIаятраву бивкIусса хъунмасса оьл бур. Дарвачрахун бутIа бувтун, ххюрхху барча, ганил ссурссу къадуцайвав, га экьи бутан ччивахха,» — тIий ур ца адимина.
ЧIявуми вирттал щалла шяравух бувккун, къирагърайн бияннин лавгунни. Бакъар шяраву къачагътал. Лавгун бур шичча «марцI исламитал» мискинсса лакрал буттукьригу марцI бувну — гайннаннихха ххазина аьркин­сса цIу-цIусса кIанттайгу цIусса иман дихьлан.
Ххувшаврил чIу душмантуран баяншиврул чIярусса битаву дунни. «На вай агьлу-аьламраву экьи дирчусса цIинцI, зибил, пух-пусур ххартI дуллай, та Грозналийн ияннин гьавияв,» — увкунни обороналул, гьужумрал виричу Даххаев Муслиннул. Вана душман ватандалия уккан увсса шадлугъ. Ххувшаву — ваних-я ялугьлагьисса гьарца лаккучунал, гьарца дагъус­ттанчунал дакI, ваних-я аьтIисса хъами, ваних-я ялугьлагьисса мюрщисса, миннаву тамансса ятинтал хьумигу бусса, оьрчIал аьсивсса яру.
Амма шадлугъ дуллансса чIун дакъар. Ва ацIва гьанттар гьарца кьини дучIай штабрачIан, кьянкьасса чиваркIуннал дакIругу якьама хьун дуллай, ца нину. «Т-тул а-а-арс Гъалайтилий усса ур. Л-л-лажинни, З-з-заннаху, ттул арс ххассал а-а-ара,» — тIий, кьупIа тIий, мукьал маз бувхIуну, махъ бусан къабюхълай лирчIун дур ва. Ванил арс Гъавзаев Аьли ТIюхчарав шагьид хьусса АхIмад Давдиевлущал ивкIун, душмантурал Мичиххичнавун увцуну усса ур. Дуссарив жухьра ихтияр шадлугъру дуллай щябикIан, ниттихъал дакI паракьат къадурссаксса?
Цалчинмур кьини телевыш­ка дусса бакI ласун душмантал къабитлай ивкIсса милицанал нурчIи дахьра тти ласун бювхъуну, уччарду. Му цу уссарив увчIин бюхълай бакъая, тIар. Так буттал, ккарччайну увчIуну: «Ва ттул арс ур,» — увкуну бур. Му увччуну дачIи ссят къаларгун: «Му ттул лас къаивкIссар. Ттул лас Веденолий усса та ккавксса мичиххичнал буслай бурхха,» — тIий бувккунни жагьилсса хъамитайпа. Укун язугъну ливчIун жула хъами бунува, дуссарив жухьра шадлугъ дуллансса ихтияр? КьатIув лачIлачIисса дяркъусса сив-сивтIи гъаралданул буслай бур кIи къаархну душиву ва, гьарца зат шиккун леххаврий ххяххавайсса, тиккун лечавайсса МЧС кунна, лирчIсса хIукуматрал бантIиссар, тIий, къаялугьлай, ваксса жула лакран ххирасса бястругу кьабивтун, цимигу азара ялув магъи дакъа ливчIсса жула агьулданулсса буллан аьркинну бур.
С.Мусаев